HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 18/2 (augustus 2002) pag. 2

Financieel verslag 2001 HKBussum
(van de redactie)

De tekst in pdf-formaat wordt t.z.t. nog toegevoegd.

Resultatenrekening 01-01-2001 t/m 31-12-2001

Kosten Opbrengsten
Materialen 132.69 Gift B. Bal 8750.00
Philips computer 3917.95 Diverse opbr. 947.30
Tent. Borden 2561.02 Contributie 11130.60
Huisvesting 4080.35 Advertenties 600.00
Secretariaat 4090.08 Rente 358.18
Contactblad 8106.80 Wandelingen 569.75
Portikosten 101.81 Giften 1306.00
—————— —————-
f 22990.70 f 23661.83
W i n s t f 671.13

Balans per 01-01-2002
Activa Passiva
Winst 2000 0.00 Vooruitbetaling
Kas 300.00 contr. 2002 30.00
Giro 4589.33 Vooruitbetaling
Sterrekening 15001.41 porto 2002 9.00
Plusrekening 15.29 Bestemmings-
Debiteuren 0.00 reserve 7000.00
Memoriaal 0.00 Crediteuren
Reserve computer 0.00 Imprimo 2771.90
Waarborgsom 250.00 Alg. reserve 6974.00
Kruisposten 0.00 Winst 671.13
—————— —————-
Totaal generaal f 20156.03
T o t a a l f 20156.03

Ik verzoek dringend degenen die hun bijdrage HKBussum nog niet voldaan hebben dit alsnog te doen. Dit bespaart extra werk en kosten. Met dank voor uw
medewerking.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 140 gasten en geen leden online