HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 18/2 (augustus 2002) pag. 2

Financieel verslag 2001 HKBussum
(van de redactie)

De tekst in pdf-formaat wordt t.z.t. nog toegevoegd.

Resultatenrekening 01-01-2001 t/m 31-12-2001

Kosten Opbrengsten
Materialen 132.69 Gift B. Bal 8750.00
Philips computer 3917.95 Diverse opbr. 947.30
Tent. Borden 2561.02 Contributie 11130.60
Huisvesting 4080.35 Advertenties 600.00
Secretariaat 4090.08 Rente 358.18
Contactblad 8106.80 Wandelingen 569.75
Portikosten 101.81 Giften 1306.00
—————— —————-
f 22990.70 f 23661.83
W i n s t f 671.13

Balans per 01-01-2002
Activa Passiva
Winst 2000 0.00 Vooruitbetaling
Kas 300.00 contr. 2002 30.00
Giro 4589.33 Vooruitbetaling
Sterrekening 15001.41 porto 2002 9.00
Plusrekening 15.29 Bestemmings-
Debiteuren 0.00 reserve 7000.00
Memoriaal 0.00 Crediteuren
Reserve computer 0.00 Imprimo 2771.90
Waarborgsom 250.00 Alg. reserve 6974.00
Kruisposten 0.00 Winst 671.13
—————— —————-
Totaal generaal f 20156.03
T o t a a l f 20156.03

Ik verzoek dringend degenen die hun bijdrage HKBussum nog niet voldaan hebben dit alsnog te doen. Dit bespaart extra werk en kosten. Met dank voor uw
medewerking.

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 56 gasten en geen leden online