HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 20/1 (april 2004) pag. 5-6

In memoriam Gerard Langemeijer

 

(van het bestuur)

Klik hier voor de pdf van dit artikel.

Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Op 7 februari overleed ons lid Gerard Langemeijer op 83-jarige leeftijd. Een groot verlies voor zijn familie en zijn vele vrienden en bekenden. Een groot verlies voor de Historische Kring Bussum.

Als lid van het eerste uur heeft Gerard Langemeijer veel bijgedragen aan de opbouw van de vereniging. In de jaren die volgden na de oprichting van de HKB in 1983 is mede door Gerards ideeën en zijn actieve uitvoering van veel van zijn voorstellen een gezond verenigingsleven tot stand gekomen. Met een documentatiecentrum, een verenigingsblad, werkgroepen en verenigingsavonden.Ook voor het noodzakelijke bestuurlijke werk kon de Historische Kring rekenen op de actieve deelname van Gerard Langemeijer. Zo werd hij in 1985 benoemd tot voorzitter: “Algemene ledenvergadering 5 november 1985: Dhr. Van Berkel deelt mee dat dhr. Langemeijer het voorzitterschap tijdelijk op zich wil nemen onder voorwaarde dat hij genoeg hulp krijgt. Hier neemt dhr.Langemeijer het gesprek over en zegt dat naar zijn mening een voorzitter jonger moet zijn, echter wel met historisch besef. Hij vraagt dan ook iedereen uit te kijken naar een geschikte candidaat om hem t.z.t. op te volgen” (Het zou overigens tot februari 1990 duren voordat de jonge Arie Gouka de voorzittershamer overnam.)

Maar veel meer dan in het organisatorische werk zullen wij ons Gerard Langemeijer blijvend herinneren als een plaatsgenoot die in woord en geschrift voluit getuigde van zijn hart voor Bussum. En als een plaatsgenoot die met grote inzet ijverde voor het behoud en het herstel van het waardevolle erfgoed in zijn gemeente.

We zijn als Historische Kring Bussum Gerard met name grote dank verschuldigd voor de vele publicaties van zijn hand, die gedurende de meer dan twintig jaren van het bestaan van de vereniging in een onafgebroken stroom verschenen. Veel kennis blijft voor de toekomstige generaties behouden door het speurwerk en het zorgvuldig vastleggen van en bekendheid geven aan de resultaten door Gerard Langemeijer.

Een voorbeeld: uit de jaren waarin Gerard samen met Coby de Jong het beheer van het Documentatiecentrum verzorgde, herinneren zich velen nog hoe hij nieuwe bezoekers speciaal attendeerde op ‘het kaartje aan de wand’. Aan de hand van deze plattegrond uit 1824 kwamen dan de vele wetenswaardigheden ter sprake over het Bussum van voor haar ontsluiting door het spoor. Het Bussum met een Achterbuurt waaruit zich later het Spiegel zou ontwikkelen.
Pas na deze introductiecursus wees Gerard vervolgens met veel kennis van zaken de weg door de schatkamer aan de Huizerweg.

Onlosmakelijk aan Gerard (en natuurlijk ook aan zijn Netty) is de onvoorstelbare kennis over Het Spiegel verbonden. Wat mogen we ons gelukkig prijzen dat Bussummers als de Langemeijers zich zo inspannen om ons te laten zien hoe Bussum is geworden tot de geliefde woonplaats die het was, nu is en naar wij hopen ook altijd blijft. De toekenning van de Kleine Johannes in 1996 staat symbool voor de waardering van onze  dorpsgemeenschap voor hun beider  inzet.

Tijdens een algemene ledenvergadering in maart 1998 richt Gerard (dan 77 jaar) zich naar de toekomst: “De  heer Langemeijer zou graag zien dat de leeftijdsopbouw van het ledenbestand verjongd wordt door het aantrekken van jonge leden” en in het kort  daarop verschijnende Contactblad  schrijft Gerard enthousiast over de  archieven van de Historische Kring  Bussum en roept hij op tot het verrichten van meer historisch onderzoek:  “Historisch onderzoek is echt heel leuk om te doen. U zult er veel plezier aan beleven!”  Hoe kunnen we de nagedachtenis aan  Gerard Langemeijer beter vorm geven  dan zijn voorbeeld te volgen en zijn  indrukwekkende werk met hetzelfde enthousiasme voort te zetten.

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 125 gasten en geen leden online