Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) pag. 25

Uit Amerika overgekomen voor 100-jarige moeder

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

In aansluiting op het bericht van de honderdjarige Mevrouw Wisse-Leupen uit 1935 ook een bericht een honderdjarige op 21/2/85 (Gooi- en Eemlander 22/2/85)

BUSSUM - In bejaardencentrum Spieghelzicht in het Nassaupark heeft mevrouw A. H. Landheer gisteren haar honderdste verjaardag gevierd. Zoon Henk (65), voor de Amerikanen Hank, was met zijn vouw helemaal uit Californië gekomen om zijn moeder te feliciteren.

Ook de burgemeester van Bussum, de heer J. Aantjes, was uit de aard der zaak op bezoek bij mevrouw Landheer om namens de gemeente de gelukwensen over te brengen. Adriana Heiltje Landheer geboren Leenheer woont al sinds 1969 in Spieghelzicht, waar ongeveer zeventig oudere mensen wonen.

In het begin van de jarer dertig keerde mevrouw Landheer terug uit voormalig Nederlands Indië, waar haar man in het onderwijs functies bekleedde op Java, Borneo en Sumatra. De honderdjarige heeft tientallen jaren gewoond aan de Abr. Kuyperlaan in Bussum. Alle bewoners vierden gisteren feest ter ere van de eeuwelinge. Op de ...

 

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) pag. 24

Schenkingen van januari en februari 1985

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Voorts dienen nog een paar 'losse' schenkingen van januari en februari gememoreerd te worden :

Fabius A.N.J., Geschiedenis van een honderdjarige; zijnde de opkomst van het dorp Bussum (in Gooiland). Geïll. en voorzien van aantekeningen, bijlagen en register, Bussum, Märckelbach 1917.

Stukken betreffende de door het gemeentebestuur van Bussum aanhangig gemaakte grenswijziging tussen de gemeente Bussum en Hilversum. Druk N.V. "de Mercurius" Hilversum. Met kaart.

Enklaar dr. D.Th. en De Vrankrijker dr. A.C. J. Geschiedenis van Gooiland dl. II en III. Uitg.Mij "Parnassus" Amsterdam 1940. [Wie weet nog te komen aan het ontbrekende deel I ?]

Diverse jaargangen Tussen Vecht en Eem, en het Regionaal-historisch tijdschrift Holland.

Foto's:
- "Spieghelzichtt" aan de Nw Hilversumseweg ±1912
- "Maria's Heuvel" omstreeks 1900. Het terrein van de villa besloeg de grond tussen de J. Evertslaan en de Heuvellaan.
- "Mariënburg" met pensionaires uit 1889.
 

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) pag. 24

De Luitgardeschool

Auteur: M. Jensma-Marx

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

De familie van Mejuffrouw J.J. van Eybergen, de laatste directrice van de Luitgardeschool, die eind 1984 overleed, was zo vriendelijk foto's en andere bescheiden betreffende de Luitgardeschool aan de Historische Kring Bussum over te dragen.

De Luitgardeschool is 40 jaar lang, van ±1921 tot 1961 een begrip in Bussum geweest. De meisjes, intern of extern, kregen naast de uitstekende theoretische opleiding, enigszins in de geest van de latere MMS, ook de gelegenheid zich practisch te ontwikkelen: koken, naaien, voedingsleer e.d.

De 4-jarige opleiding kon met een schooldiploma afgesloten worden. De eerste directrice was Mejuffrouw A.F. Dudok van Heel; zij werd in 1931 opgevolgd door Mejuffrouw T. Duyvendak, die op haar beurt in 1941 werd opgevolgd door Mejuffrouw Van Eybergen.

De school, aanvankelijk gevestigd op de Nieuwe 's Gravelandseweg 11, werd omstreeks 1935 verplaatst naar Nwe 's Gravelandseweg 21.

De ontvangen gegevens hebben voornamelijk betrekking op de periode 1940-1961. De Historische Kring Bussum probeert deze gegevens nog wat aan te vullen en uit te breiden. Vooral gegevens uit de periode 1921-1940 zouden zeer welkom zijn, zodat een uitgebreider artikel in de toekomst mogelijk zal zijn.

De schenking, een opgave van 22 genummerde 'bescheiden', beslaat een grote hoeveelheid interessant materiaal, zoals leerlingenschriften, stempels (van de Luitgardeschool), schoolvlag, herdenkingsbord 1961, aangiftebiljetten van leerlingen, documenten uit de Duitse bezettingstijd, receptiealbum 1941, veel fotomateriaal, programma's van Kerstvieringen, Luitgardelied enz.


 

 Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) pag. 22-23


Negende boek van Bussumse Jacqueline Doorn verschenen

van de redactie

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Zie ook

 

GOOI- en EEMBODE 17/1/85

"Leuk om de mensen achter de legende te bekijken"

BUSSUM - Onlangs verscheen het negende boek van de sinds 1952 in Bussum wonende schrijfster Jacqueline Doorn. In 'De prijs van het bloed' verhaalt de auteur over de kinderen van Willem van Oran je, hun rol en hun lot. 
Nu precies twintig jaar geleden debuteerde Jacqueline Doorn met een bekroonde roman. 
Jacqueline heeft van kindsbeen af geschreven. Ze was altijd wel bezig met pen en papier. Het bleef echter bij het schrijven voor zichzelf, totdat ze werk instuurde voor een prijsvraag en bekroond werd met de 'Kosmos Eerstelingenprijs' die toentertijd in Singer werd uitgereikt.

Biografie
Sindsdien heeft zij onder meer vijf biografieën gepubliceerd, namelijk over de twee Mary's Stuart, beiden de echtgenote van een prins van Oranje. Daarna volgden in snel tempo Rusland en Oranje, Willem III, Emma en Sophie en Nederland, Oranje en de doofpot, waarin de levens van de omstreden prinses Marianne en haar broer Koning Willem II onder de loep worden genomen.

Verbonden
Het Huis van Oranje is al tijd op de één of andere manier verbonden geweest aan de geschiedenis der Nederlanden", vertelt de in Zwitserland geboren schrijfster. Zij vervolgt: ,,Dat is de kapstok voor mijn verhaal. Die mensen hebben veel beleefd, ook in samenhang met Nederland. Het leven is namelijk veel boeiender en veel verrassender dan de mensen denken. Ik sluip na hoe zich dat ontwikkeld heeft. Een dat geeft dikwijls verrassende resultaten."

Krenten
Jacqueline bekijkt de geschiedenis niet vanuit een droog en stoffig standpunt. maar weet met haar manier van schrijven en met name hoe zij het achtergrondmateriaal voor haar boeken verzamelt, op een leuke en frisse manier de krenten uit de historiebrij te halen. ,,Je moet de mensen achter de 'heilige' legende weten te bekijken. De menselijke trekjes en gewone dingen er uit weten te halen. Dat betekent niet dat de waarheid niet geschreven mag worden en stuit sommige mensen nog weleens tegen de borst. Zo heb ik bij het venzamelen van informatie voor dit nieuwe boek in een heel klein voetnootje in een of ander schrijven ontdekt, dat één van de dochters van Willem van Oranje geweigerd had om het bruidsbed met haar kersverse echtgenoot te delen. Dat zijn de leuke dingen, die zo'n verhaal goed leesbaar maken. Mijn boeken moeten voor iedereen te lezen zijn. Het moet geen gezwollen taal zijn", legt Jacqueline uit. Haar informatie haalt zij voor het merendeel uit de universiteitsbibliotheek in Amsterdam, verder ook uit het Algemeen Rijksarchief in Den Haag en indien nodig uit plaatselijke archieven. Ook bezoekt zij weleens de Koninklijke Bibliotheek.

Onbevooroordeeld
Jacqueline is geboren in Zwitserland, maar verhuisde op jeugdige leeftijd met haar ouders naar Tsjechoslowakije. Later ging zij weer terug naar haar geboorteland. Na de tweede wereldoorlog kwam zij naar Nederland. ,,Het feit dat ik in het buitenland ben opgevoed, betekent dat ik nogal onbevooroordeeld tegenover het Huis van Oranje sta. Ik bekijk het vanuit een ander standpunt dan de meeste Nederlanders. Het contact met al die andere culturen komt goed uit voor mijn schrijverswerk. Het is toch heerlijk dat je diverse vreemde talen kunt lezen. Daarbij heb ik die kennis nodig voor mijn achtergrondinformatie, want die is dikwijls in een andere taal geschreven."

Bij het samenstellen van 'De prijs van het bloed', is het Jacqueline duidelijk geworden hoe zwaar de strijd voor de vrijheid is. ,,Het is een geweldig proces geweest. Die onderhandelingen die nodig waren om de zaak recht te krijgen! Maar er is geen vrede mogelijk zonder vrijheid. En dat is ook de teneur van boek", vertelt zij over 'De prijs van het bloed', dat een jaar later dan verwacht uitkwam. De titel is ontleend aan een uitspraak van Maurits, één van de zonen van Willem van Oranje: ,,Het zijn onze handen die de vrijheid hebben gegrepen, ze is gekocht door onze rijkdom, die daarvoor gewillig is afgestaan; voor de prijs van ons bloed, het bloed van zo vele duizenden, die de eeuwigheid zijn ingegaan. Helaas, wat heeft het wel niet gekost!".

Etiket
Je moet niet denken dat ik alleen maar in het verleden leef, hoor. Deze tijd is ook heel boeiend. Ik heb ook maatschappelijk werk gedaan, en daardoor krijg je een andere kijk op de samenleving. We krijgen nu het computertijdperk, hè. Ik ga me daar zeker in verdiepen, want je bent een kind van deze tijd." 
Hoewel het Huis van Oranje haar altijd zal bezighouden, probeert Jacqueline dit etiket, wat zij in de loop van de twintig jaren dat zij nu schrijft, opgeplakt heeft gekregen, enigszins te doorbreken. ,,Ik ben bezig met andere onderwerpen. Een mens staat tenslotte niet stil.


Nog enige "Bussumse" letterkunde kan toegevoegd worden :

Monika Sauwer Koude Kermis  Amsterdam Bert Bakker 1983: van de 6 verhalen spelen er enkele in het "villadorp B[ussum]" (pg. 28 en 54)

Bea Braam Een handvol bloemen  Drukkerij Meij Bussum: een bundeltje van 42 gedichten (1984)

Toos Staalman Vuurvogel en andere verhalen  Naarden Strengholt 1984

Piet van der Weyden Verboden flessen uit het coupéraam te werpen:  6 in eigen beheer uitgegeven, gestencilde verhalen [zie Gooi- en Eemlander 4/12/84]

Het artikel over Jacqueline Doorn bracht ons op het idee om in de toekomst ook aandacht te gaan besteden aan letterkunde, schilderkunst en beeldhouwkunst. Suggestie's zijn uiteraard welkom. We konden reeds een 'verslaggever' aan onze gelederen toevoegen. '

Red.

 

 

 

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) pag. 17

Weggetje in Bussum blijkt eeuwenoud

Auteur: Thijs Heslenfeld (Gooi- en Eemlander)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel. 

Zie ook het volgende artikel (pag. 18-21).

GOOI- EN EEMLANDER 5-2-85

AMATEUR-HISTORICUS VREEST BESCHADIGING

Weggetje in Bussum blijkt eeuwenoud

BUSSUM - "Een klein mijlpaaltje". Dat is de omschrijving die de Bussumer M.J.M. Heyne geeft aan de ontdekking van een stukje eeuwenoude weg in Bussum. Het einde van de huidige Vosmaerlaan blijkt namelijk een overblijfsel te zijn van de Hooge Bussemerweg, die op een kaart uit 1521 al terug te vinden is. Volgens Heyne betreft het hier een unieke vondst, vooral omdat het weggetje nòg steeds als voetpad dienst doet.

Dit unieke stukje geschiedenis van Bussum kwam voor het eerst aan het licht tijdens de inspraakavond over het bestemmingsplan Jan Tabak, die twee weken geleden werd gehouden. Een bewoonster van de Brediusweg, mevrouw J. van Nieuwstadt, wees wethouder drs. F. Witkamp toen op de aanwezigheid van de holle weg. Zij vroeg de wethouder ervoor te zorgen dat het weggetje niet zal worden bestraat, omdat het historische waarde heeft.

Witkamp verklaarde daarop de zaak te gaan onderzoeken. Hij betwijfelde echter of er stafkaarten zouden zijn waarop het weggetje al te vinden is. Verder zei hij dat er geen plannen zijn om het weggetje te gaan bestraten.

De heer Heyne. lid van de Historische Kring Bussum, besloot daarop in de archieven te duiken. Enthousiast vertelt hij over de geschiedenis van de Hooge Bussemerweg: "De naam Bussum is al bekend van vóór de 16e eeuw. Het toenmalige Hoog-Bussem lag echter op een andere plaats dan het tegenwoordige Bussum. Oud-Bussem werd een paar keer aangevallen en platgebrand. Daarom verhuisden de bewoners in de loop van de 16e eeuw naar het westen, naar de plek van het tegenwoordige Bussum".

Hofstede

"De benaming Hoog-Bussem stierf vervolgens uit. Van het oude Bussem is nu nog een hofstede overgebleven: Oud-Bussem. Deze ligt vlakbij de hemofiliekliniek, bij de Oud Blaricummerweg. De verbinding tussen het oude en het nieuwe Bussum heette de Hooge Bussemerweg, en liep helemaal door tot Huizen. Het was een belangrijke route, waarvan veel gebruik werd gemaakt. De voormalige bewoners van Oud-Bussem bleven bijvoorbeeld hun oude grond verbouwen, zodat ze dagelijks over de Hooge Bussemerweg trokken.

Langzaam maar zeker raakte de route uitgesleten. zodat een holle weg ontstond. Het unieke van het nu gevonden stukje weg aan de Vosmaerlaan is volgem Heyne vooral dat het weggetje nog "tameiijk authentiek" is. In de loop der tijd werden grote delen van Bussum en Naarden afgegraven, waardoor het karakter vm het gebied ingrijpend veranderde. Een groot gedeelte van de Hooge Bussemerweg verdween op die manier.

Protest

Zoals gezegd vond Heyne de Hooge Bussemmerweg terug op een kaart uit 1521, de zogenaarnde Ronde Kaart. Maar ook andere kaarten toonden het bestaan van de weg aan. Een mooi voorbeeld is de kaart van Albertus Perk uit 1843. Ook daarop is de Hooge Bussemerweg aangegeven. "Albertus Perk was agent van het domein te Hilversum en had toegang tot alle archieven en dergelijke. Het feit dat de weg op zijn kaart voorkomt is dan ook het onomstotelijke bewijs dat we hier een stukje van de Hooge Bussemerweg hebben gevonden", zegt Heyne.

De amateur-historicus zegt, evenals mevrouw Van Nieuwstadt bang te zijn dat de gemeente het historische stukje grond zal beschadigen. "Ik wil haar protest graag ondersteunen. In het bestemmingsplan Jan Tabak staan voor deze plaats groenvoorzieningen gepland en je weet maar nooit wat voor esthetische waarden de gemeente erop na houdt. Dit pad verdient het om gerespecteerd te worden Het is toch prachtig zo? Er kunnen kinderen spelen melen en je kunt er heerlijk wandelen. Je moet er niet aan denken dat ze hier tegelpaden en grasbermen gaan aanleggen."

Op een stuk grond pal naast het eeuwenoude weggetje zal binnenkort een aantal bungalows worden gebouwd. Heyne zegt dat jammer te vinden. "Maar je moet wel reëel blijven. Als die bungalows niet te dicht tegen het paadje komen, is het natuurlijk nog best te doen. Ik hoop alleen dat de gemeente wel eisen zal stelIen om het karakter van het weggetje zo weinig mogelijk aan te tasten".

Overbodig

Gemeentevoorlichter Simon Zwart zegt in een reactie op de woorden van Heyne dat de vrees van mevrouw Van Nieuwstadt en de heer Heyne overbodig is. "Meneer Witkamp heeft tijdens die inspraakavond al gezegd dat er geen sprake is van bestraten. En wat dat woord groenvoorziening betreft zoals het stuk Vosmaerlaan er nu bij ligt is het al een groenvoorziening. Er hoeft dus helemaal niets aan veranderd te worden. Het is een leuk nieuwtje, maar er is geen enkele reden tot ongerustheid."

De heer Heyne schreef uiteraard een uitgebreider versie van dit kranteartikel, waarbij wij aantekenen dat Perk de loop van de Hooge Bussummerweg anders aangeeft (red.)

Actueel

Veel meer struikelstenen in Gooise Meren

Ruim zeshonderd struikelstenen zullen de komende jaren binnen de gemeente Gooise Meren worden geplaatst. Dat zegt de recent opgerichte Stichting Struikelstenen Gooise Meren. Het gaat om herdenkingsstenen die in de stoep worden geplaatst voor woningen van waaruit bewoners in de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd naar Duitse vernietigingskampen .In Naarden en Bussum liggen er nu nog geen twintig stenen, maar dat zullen er uiteindelijk vele honderden worden op basis van een lijst die is opgesteld door Hans Jonker, die research heeft gedaan in het bevolkingsregister.

Lees meer...

Foto van de maand

Augustus 2022

Onderaan deze foto staat  “Bussum, Mouwtje”....
Is dat wel zo? Het huis met het rieten dak en het huis met de grote schoorsteen kunnen wij niet als zodanig lokaliseren. Is er iemand van onze lezers die de huizen op deze foto herkent en weet waar deze staan of gestaan hebben? En misschien bij benadering het jaar waarin deze foto is gemaakt? 
Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l  Alvast hartelijk dank voor uw reactie

Lees meer...

HKB Nieuws

SNEAK PREVIEW BHT

  

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer in aantocht. Het septembernummer is naar de drukker gestuurd en wij kunnen de bezoekers van deze website alvast een blik gunnen op het omslag.

Zoals zo vaak is het een themanummer, dit keer gewijd aan het onderwerp dat gekozen is voor het Open Monumenten-weekeinde op 10 en 11 september. Bensdorp speelt daarbij een belangrijke rol. Op zondag 11 september is de Historische Kring Bussum te gast bij de huidige eigenaar van het restant van de voormalige Bensdorpfabriek, House of Dialogue.

Het vernieuwde Bensdorp-complex was de winnaar van de K.P.C de Bazel-publieksprijs.

 

We hebben 45 gasten en geen leden online