Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 13/1 (mei 1997) pag. 2


Van de penningmeester

(van het bestuur)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

In december 1996 hebt u allen een acceptgiroformulier ontvangen door middel waarvan de contributie over 1997 betaald kan worden. Van een groot aantai leden hebben wij inmiddels de betaling ontvangen, maar helaas nog niet van iedereen. Daarom ons vriendelijke, maar dringende verzoek, mocht u ons nog niet hebben betaald doe het dan nu. Ook uw Historische Kring moet haar ñnanciële verplichtingen na kunnen komen. Wij maken u erop attent dat maningen extra geld kosten: circa f 2,-. Deze kosten zullen wij aan u doorberekenen.
Wij rekenen op uw aller medewerking.

Wij, als de Historische Krmg Bussum (HKB), zouden graag een eigen vlag willen hebben. De HKB is dan bij manifestaties goed herkenbaar. Helaas is het maken van een vlag een dure aangelegenheid. Vandaar onze vraag: is er een handig persoon die voor de HKB een vlag zou kunnen maken? Inlichtingen en reacties: Coby de Jong.

De werkgroep architectuur is een nieuwe tentoonstelling aan het voorbereiden. Ditmaal is als onderwerp voor de Herenstraat gekozen. Heeft u informatie of materiaal over deze straat, graag bericht aan de redactie of op vrijdagmiddag in ons informatie/documentatiecentrum Huizerweg 54.

 

Contactblad Historische Kring Bussum 13/1 (mei 1997) pag. 1


Inhoud en agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Jaargang 13 nummer l * mei 1997
ISSN 0920-5683

Inhoud

pagina
2 Van de penningmeester
3 Het vertalersechtpaar Coutinho-Frensdorf J.D. Backer
9 De Naamloze M.S. Coutinho
10 Arie Rezelman, de zonderling van Bussum R. Tau
11 Arie J. Clinge Doorenbos
12 Stadsarchief Naarden I. Inglot
15 Hoe is het toch met Werk IV? M.J.M. Heyne
19 Fototentoonstelling Veranderend Bussum I. van Dijk
20 Bussumers in Duitsland voor de Arbeitsinzet K. Ruijzendaal
25 De Fröbelschool / de naam 'Baaienrokkenbuurt' E. Elshof
27 Het huisje en de hut van Fredenk van Eeden fam. G. Langemeijer-Lucassen
28 Het vuilnisbosje J.R Bus-Degger
31 Wandelen in Bussum G. Langemeijer

Voorblad:
De Brink en de toren van de Sint Viskerk aan de Brinklaan (foto uit 1919 die te zien was op de tentoonstelling; zie pagina 19).

AGENDA van de Historische Kring Bussum:
Donderdagavond 12 juni 1997 * contactavond
Maandagavond 22 september 1997 * contactavond
Donderdagavond 13 november 1997 * contactavond
* aanvang 20.00 uur Huizerweg 54

Verantwoordmg illustraties:
voorblad gemeente Bussum,
pag. 3 mevr. L. Coutinho,
pag. 15 t/m 17 M.J.M. Heyne,
pag. 22 en 23 K. Ruijzendaal,
de overige illustraties H.K.B .

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! En steun tevens de Kring!

Kopij voor het septembernummer graag inleveren vóór 1 juli 1997.
Redactie: Joke Vos-Bogaard, Johan Klijnman & Els Heitmans.
Redactie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 693 67 10.

De redactie is niet verantwoordelijkvoor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

 

 

Contactblad Historische Kring Bussum 14/3 (januari 1999) pag. 95-96


Theeschenkerij De Zandzee

Netty Langemeijer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergrroting.

     
 
Uitspanning "De Zandzee" aan de Plaggenweg.

In 1983 werd mevrouw Wortel geïnterviewd. Zij was toen 86 jaar en woonde in het huis Plaggenweg 22, dat genaamd was "De Zandzee".

Zij vertelde over haar huis het volgende.
Haar man nam het huis over van 'Keessie Pooier', die daar reeds Theeschenkerij De Zandzee had. Links van het huis stond de voormalige bierbottelarij van Keessie Pooier. Helaas dronk hij teveel van zijn eigen product en moest hij zijn bottelarij verkopen. Kees Wortel kocht van hem voor f 1.000 de bottelarij. De melk werd voortaan daar gekoeld.

Mevrouw woont er thans al 50 jaar, dus vanaf 1953. Haar man was scharende Erfgooier en had enige koeien op de Meent. Zelf verkocht zij de melk en deed dat per fiets. De koeien stonden in een schuur achter het huis. Naast de schuur stond vroeger een hooiberg. Links van het huis was vroeger het melklokaal, waar de melk in grote bakken werd gedaan en waar de karnton stond.

Voordat ze op de Plaggenweg gingen wonen, woonden zij op de Gooiberg, nu Iepenlaan in een houten huisje dat nu afgebroken is en stond naast het huisje van haar neef Wortel (thans in 1983 nog door hem bewoond). Haar man bebouwde het land waar thans de Zandzeeflats staan.

Naast de Theeschenkerij De Zandzee stonden buiten ijzeren klapstoeltjes voor de klanten. Bier mocht er niet geschonken worden, maar dat gebeurde stiekem in de achterkamer. Overigens hield ze met moeite geld over van het theehuis. Van het eerst verdiende geld, f 35,-, kocht ze een stofzuiger. Ploeg en karnton zijn er nog op nummer 20. Zij bezit nog een schilderijtje van het huis in de oude toestand. Haar zoon op de Graaf Wichmanlaan 46 heeft een schilderij van de Theeschenkerij De Zandzee. Aan het eind van de oorlog is ze ermee gestopt, omdat ze het portret van de koningin moest weghalen en een bordje moest neerzetten: "Verboden voor joden". Prompt werd toen haar vergunning ingetrokken.

Het huis is 20 jaar geleden verbouwd en in tweeën gedeeld. Haar dochter woont nu op nummer 20. Haar man was ook sjouwerman; hij was de enige die niet bang was om het reusachtige zware kruis op de Koepelkerk te plaatsen.

Einde eerste interview.

Later gesprek

Op de plaats van het huis Plaggenweg 20 stond vroeger de boerderij van Nieuwenhuizen, die onder andere omstreeks 1927 het stuk grond van de tennisbaan afzandde ten behoeve van de bouw van de Koepelkerk. Hij kon noch rekenen noch schrijven. Iedere keer als hij een kar zand wegbracht dan noteerde zijn vrouw dat. om aan het einde van de week de rekening te kunnen presenteren. Hij had de bijnaam "De Schietert". In het oude adresboek staat als zijn beroep landbouwer.

Die boerderij brandde af en de twee zoons bouwden opnieuw een boerderij. maar op een speciale manier: zodanig dat er twee woningen van gemaakt konden worden met ieder een kelder.

Voor f 12.000 kocht Kees Wortel dit boerderijtje, dat later gesplitst werd. Het linker gedeelte heette "Zandzee", het rechter gedeelte werd "Sahara" genoemd. Dat was heel toepasselijk, want per jaar stoof wel 10 kubieke meter zand de tuin binnen, tot op zolder stoof het in. Dat witte zand werd vermengd met mest voor goed geld aan de bloemisten verkocht.

Boer Wortel had koeien en ook enkele varkens. Zijn boerderij had een achteruitgang aan de Vliegdenweg. Achter het huis bouwde hij stallen en een wagenschuur.
Einde interview.

Waar nu de tennisbanen liggen was vroeger ook de Zandzee. Boer Nieuwenhuizen kreeg het recht om een gedeelte af te graven voor zandwinning. Hoe dieper hij kwam, hoe zwaarder de paarden moesten trekken en hoe harder hij de dieren sloeg. Dit laatste tot groot ongenoegen van mej. Mispelbloem van de Dierenbescherming. Proces-verbalen hielpen niet veel: zonder zand kon boer Nieuwenhuizen niet leven. Overigens een man van krachtige woorden als hij kwaad werd, zoals: "Ik schiet zout in je kont". Dit laatste leverde hem de bijnaam "De Schietert" op. Toen hij zijn terrein afgegraven had, ging er weer zwarte aarde over en werd er gras ingezaaid ten behoeve van een trainingsveld voor B.F.C. Later legde advocaat Hovius er een tennisbaan aan, die werd gehuurd door tennisclub Het Spiegel. Later werd daar de tennisclub Beerenkamp gesticht. En weer later Bosheim.

 

Contactblad Historische Kring Bussum 14/3 (januari 1999) pag. 94


Vrijwilligers gevraagd / (Prentbrief)kaarten van Bussum

(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Dringend vrijwilligers gevraagd om te helpen op de maandagmorgen enfof op vrijdagmiddag. Meldt u aan bij mevr. C. de Jong van het informatief documentatiecentrum, Huizerweg 54.

Ons lid, de heer Runhaar, is geïnteresseerd in oude (prentbrieflkaarten van Bussum. Heeft u iets te koop of te ruilen: zijn telefoonnummer is 691 37 62.

 

Contactblad Historische Kring Bussum 14/3 (januari 1999) pag. 94


Windvaan van het oude raadhuis

(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Tijdens de opening van onze Herenstraattentoonstelling heeft Herman Bierman de originele windvaan van het oude raadhuis aan de Historische Kring overhandigd. Helaas kent hij de officiële kleuren van de vaan niet. Wie herinnert zich deze kleuren? Reacties aan de redactie van het Contactblad.

 

Actueel

Wel en wee van een watertoren

De Bussumse watertoren staat weer in de steigers, voor 't eerst sinds de laatste oplevering in 2010. Toen werd de toren onderdeel van een duurzaam kantoorcomplex. Er is door harde wind flinke schade ontstaan, vooral aan de bovenkant. De watertoren staat sinds 1897 aan de Bussumergrindweg. Renovatie-werkzaamheden werden uitgevoerd in 1927 en in 1967. Bij die laatste klus werd de ommanteling van de bovenbouw vervangen en ontstond het befaamde 'horlogeknopje'.

Lees meer...

Foto van de maand

Mei 2022

Dit is  een foto van een villa van rond de vorige eeuwwisseling. Waarschijnlijk staat het huis in het Spiegel maar zeker is dit niet. Wat wel zeker is, dat de villa huisnummer 4 heeft, dat zien we namelijk op de gevel staan. Maar in welke straat staat dit huis met nummer 4?  Misschien weet u het antwoord. Graag uw reactie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

HKB Nieuws

Algemene  Ledenvergadering 2022

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 23 mei in de Remonstrantse Kerk aan de Koningslaan 2b te Bussum. Voorafgaand aan de vergadering verzorgt de Hilversumse amateur-historicus Kees Schipper, een lezing over de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Programma:

19.30 u   Ontvangst
20.00 u   Lezing door Kees Schipper
21.00 u   Pauze
21.15 u   Algemene Ledenvergadering:
                   1. Opening
                   2. Vaststelling agenda            
                   3. Vaststelling notulen van de ALV van 29 september 2021
                   4. Vaststelling verslag van het bestuur over 2021 (zie Kringnieuws)
                   5. Verslag kascontrolecommissie
                   6. Vaststelling jaarrekening 2021 
                   7. Benoeming kascontrolecommissie 2022
                   8. Vaststelling begroting 2023
                   9. Rondvraag en sluiting
22.00 u   Afsluitende borrel

 

We hebben 78 gasten en geen leden online