Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 15/2 (september 1999) pag. 57-58

Genealogische werkgroep


Auteur: Bert de Beer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.


Een van de actiepunten van onze werkgroep is het opzetten van een handleiding voor genealogisch onderzoek in Bussumse documenten. De eerste resultaten hiervan willen wij u niet onthouden. Het betreft onderzoek in de bevolkingsregisters van Bussum.

Inleiding

Al sinds 1811 wordt door de gemeenten een administratie bijgehouden van de geboorten, de huwelijken en de overlijdens binnen de gemeente: Deze gebeurtenissen worden opgenomen in:

De Burgerlijke Stand.

Deze administratie geeft echter géén uitsluitsel over komst, verhuizingen en vertrek van ingezetenen. Vanaf 1850 is daarom iedere gemeente wettelijk verplicht een administratie te voeren, waarin de ingezetenen van een gemeente worden vastgelegd. Anders gezegd: "Wie woont Waar (en Waar woont Wie) in onze gemeente?".

De Bevolkingsregisters.

Het plan was om deze administratie te verifiëren door om de tien jaar een volkstelling te houden. De volkstelling van 1849 was de basis van deze nieuwe administratie. Van 1850 tot 1917 werd gebruik gemaakt van grote dikke
boeken. Na 1917 werden z.g. grote gezinskaarten ingevoerd. Deze kaarten werden na 1924 weer vervangen door z.g. kleine gezinskaarten. Vanaf 1939 werden per persoon afzonderlijke kaarten, persoonskaarten gebruikt.

De Bussumse registers

De Registers bevinden zich - met uitzondering van de persoonskaarten - in het stadsarchief te Naarden. Zij zijn te raadplegen op microfiches. Deze microfiches zijn opgeslagen in genummerde ladenkastjes in het midden van
de studiezaal.

Bevolkingsregister 1850-1862

Binnen deze periode zijn twee registers gemaakt. Halverwege de periode is men opnieuw begonnen met de aanmaak van een register met de stand van zaken van dat moment.

Deel I (1) is gesorteerd volgens huisnummer t/m nr. 133

Achterin dit deel staat vanaf blz 192 een dienstbodenregister met verwijzing naar het huisnummer.

Deel I1 (2) is gesorteerd volgens huisnummer t/m nr. 142

De microfiches van deze registers bevinden zich in lade 11 en zijn linksboven gemerkt met resp. [l] en [2].

Bevolkingsregister 1862-1880

Dit register is gesorteerd op alfabetische volgorde van de hoofdbewoners. (In dit register is dus zoeken naar huisnummer veel moeilijker)

De microfiches zijn gemerkt met [4]

Bevolkingsregister 1880-1890

Dit register is weer gesorteerd op huisnummer. Bovendien is er een verdeling gemaakt in wijken (wijk A-D).
Deel 5 is wijk A blz. 1-259.
Deel 6 is wijk A blz. 260-469.
Deel 7 is wijk B blz. 1-181.
Deel 8 is wijk C blz. 1-197.
Deel 9a is wijk D blz 1-101.
De microfiches zijn gemerkt met [5]-[9a].

Bevolkingsregister 1890-1904

In dit register verschijnen de straatnamen.Dit register is gesorteerd op alfabetische volgorde van de hoofdbewoners.

Deel 9 begint met instituten zoals kostscholen, internaten e.d.
De overige delen hebben de nummers 10-13.
De microfiches zijn gemerkt met [9]-[13].
 
Bevolkingsregister 1904-1918

Dit register is eveneens gesorteerd op alfabetische volgorde van de hoofdbewoners.

De delen dragen de nummers 14-37.

De microfiches zijn gemerkt met [14]-[37].

Woning- en wijkregisters

Bovengenoemde registers zijn veelal alfabetisch gesorteerd op hoofdbewoners. Dit houdt in dat het zoeken naar wie woont op welk adres niet eenvoudig is. Daarom zijn vanaf 1890 woning- en wijkregisters aangemaakt met een
sortering op huisnummer. In deze registers wordt verwezen naar de hoofdbewoner.

Dienstbodenregisters

Dienstboden en ander inwonend personeel veranderden dikwijls van betrekking. Om ze toch als inwoner van de gemeente te kunnen volgen, werden er afzonderlijke dienstbodenregisters gemaakt.

N.B. Deze registers hebben niet alleen betrekking op dienstmeisjes maar op al her inwonend personeel.

De grote en kleine gezinskaarten

Vanaf 1917 worden de registers niet meer bijgehouden in dikke boeken, maar in een kaartsysteem met gezinskaarten.

De persoonskaarten

Vanaf 1939 werd het systeem om groepen personen (gezinnen en inwonenden) bij elkaar te noteren vervangen door persoonskaarten. Elke persoon kreeg een eigen kaart. Als een persoon verhuisde naar een andere gemeente, dan
verhuisde deze kaart met de persoon mee. Bij overlijden werd de kaart opgestuurd naar Den Haag en na ca. 2 jaar werd de kaart opgeslagen bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) eveneens in Den Haag. Het CBG beheert alle persoonskaarten van alle inwoners van Nederland, die overleden zijn ná 1939 en vóór 1994.

In 1994 zijn de kaarten vervangen door een geautomatiseerde administratie. Na overlijden wordt de informatie van een persoon digitaal opgeslagen bij het CBG. Een uittreksel van zowel de kaart als de digitale informatie is voor iedereen tegen vergoeding te verkrijgen.

De handleiding beschrijft verder - aan de hand van een concreet voorbeeld - hoe deze registers zijn te raadplegen. Het zou echter te ver voeren om dit eveneens in dit artikel te beschrijven. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met ondergetekende

Bert de Beer,
Mycene 7
3823 KS Amersfoort
tel 033- 455 35 97
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactblad Historische Kring Bussum 15/2 (september 1999) pag. 51-56

Bevordering van festiviteiten in Bussum / Buwito (=Bussumse Winkelierstentoonstelling)


Auteur: Johan H.M. Klijnman

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

Gerelateerde artikelen:
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 16, nummer 1 (april 2000), pag. 15-20
en een reactie in het volgende nummer: Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 15, nummer 3 (december 1999), pag. 96

Onlangs stuitte ondergetekende op een plakboek met krantenknipsels uit de jaren 50 die berichtten over een Bussumse vereniging die tot doel had om in Bussum festiviteiten te organiseren. Het is heel aardig om te zien hoeveel historische informatie er jaren later uit zulke krantenknipsels kan worden gehaald. Maar ook hoeveel vragen ze oproepen.

Een vereniging opgericht

In mei 1956 werd de 'Vereniging ter bevordering van festiviteiten in Bussum' opgericht. In deze vereniging hadden zitting afgevaardigden van de VVV, de Bussumse winkelierscentrale, de Koninklijke Middenstandsbond, de
katholieke en de christelijke middenstandsvereniging, Horecaf en Peruka, alsmede een vertegenwoordiger van de federatie van zang- en muziekverenigingen. Het bestuur van de nieuw opgerichte vereniging werd gevormd door de heren M. Castelein (van de Horecaf) als voorzitter, J.J. Mol (van de Christelijke Middenstandsvereniging) als secretaris-penningmeester, Bouman (van de Koninklijke Middenstandsbond), Hogenboom (van de Katholieke Middenstandsvereniging), en een nog later aan te wijzen afgevaardigde van de federatie van zang- en muziekverenigingen.

In de oprichtingsvergadering werd er schande van gesproken dat de plaatselijke muziekverenigingen Crescendo en Sint Joseph nog steeds geen uniformen bezaten; dit werkte bij optochten dikwijls storend. Zo was het voorgekomen dat een stoet van het Rode Kruis, geheel bestaande uit geüniformeerde personen en die werd voorafgegaan door een drumband waarvan de leden eveneens geüniformeerd waren, werd gevolgd door een plaatselijk korps waarvan de muzikanten in kleding liepen van de meest uiteenlopende makelij. Besloten werd om beide korpsen aan uniformen te helpen. Om hiervoor geld te verzamelen zou een grote verloting worden opgezet. Volgens het verslag in De Gooi- en Eemlander van zaterdag 26 mei 1956 zouden de winkeliers voor de verkoop van de loten zorgen en "ook op de in oktober te houden Buwito zal een grootscheepse actie ontketend worden om deze loterij te doen slagen."

Leven in de brouwerij

Om wat leven in de brouwerij van Bussum te brengen, dacht het bestuur van de vereniging ook aan het houden van een folkloristische optocht. En omdat men van mening was dat van de eerder gehouden loop door Bussum een
goede propaganda voor de gemeente uitging, wilde men deze loop door Bussum weer gaan organiseren. Algemeen werd betreurd dat het concours-hippique uit Bussum was verdwenen; men wilde proberen om zo'n evenement weer te laten terugkeren door het huren van een geschikt terrein, zodat er een tweedaags concours-hippique zou kunnen plaatsvinden. Ook dacht men Bussum aantrekkelijker te maken door in plantsoenen en parken beelden te plaatsen; met een plaatselijke beeldhouwer werd contact opgenomen om te bezien of dit plan uitvoerbaar was. Het houden van culturele en andere tentoonstellingen was eveneens een idee van het bestuur.

De Vereniging ter bevordering van festiviteiten in Bussum pakte de zaken voortvarend aan. Er werd gewerkt aan het houden van een optocht waarin handel, industrie en ambacht verwerkt zouden worden. Volgens een krantenbericht gedateerd 28 juni 1956, wilde men de optocht houden omstreeks de tijd van de Buwito en zou er een loterij worden gehouden waarbij de loten werden verkocht door de winkeliers tijdens de Buwito. Burgemeester J.C. Haspels had de deelname aan de optocht toegezegd van de Bussumse vrijwillige brandweer met volledig materiaal, zodat de burgerij een indruk kon krijgen van hetgeen het brandweerkorps bezat op het gebied van brandweermateriaal.

Reclame-optocht

Van een loterij om de muziekkorpsen aan uniformen te helpen is het in 1956 niet gekomen omdat de vereiste vergunning uitbleef, maar de grote reclame-optocht heeft plaatsgevonden op zaterdagmiddag 29 september 1956. De kranten deden uitvoerig verslag van de optocht die georganiseerd was door de Vereniging ter bevordering van festiviteiten in Bussum in samenwerking met het Buwitobestuur.

Er deden zo'n vijftig groepen en wagens mee. zodat een stoet van ongeveer anderhalve kilometer lengte door de Bussumse straten trok. Rond twee uur stelden de min of meer versierde wagens zich op langs de Randweg. Daarna reed men de volgende route: Randweg, Laarderweg, Ceintuurbaan, H.A. Lorentzweg, Prinses Beatrixplantsoen, Huizerweg, Landstraat, Havenstraat, Nassaulaan, Vlietlaan, Stationsweg, Prins Hendriklaan, Brinklaan, Singel,
Laarderweg, Kapelstraat, Havenstraat, Wilhelminaplantsoen. Na afloop werden in hotel-café-restaurant De Rozenboom de prijzen uitgereikt. Enkele onderdelen van de optocht brachten inderdaad leven in de brouwerij. Zo bracht het brandweerkorps met behulp van een negentiende-eeuwse brandspuit de stemming er goed in. De spuitgasten, met van het bluswater druipende snorren, zorgden met een slecht gerichte straal ervoor dat heel wat toeschouwers een flinke portie bluswater over zich heen kregen. Bewondering oogstte de wagen van de Vereniging van melkhandelaren uit Bussum. De verkopers van melk, boter en kaas hadden werk gemaakt van hun wagen. Het was een fraaie wagen met een molen in het midden, in de schaduw hiervan droegen Hollandse melkmeisjes hun juk en melkemmers of torsten twee enorme kazen. Een accordeonist zorgde voor de entourage.Foto-onderschrift:
Foto van de reclame-optocht op 29 september 1956: de ploeg van de Bussumse brandweer op de Randweg. De fietser is Loek Sjouwerman, de bakker R. Bast, de veldwachter was J. W. Meijer, daarachter R. Heerschop, naast het paard H. Krijnen senior.

Jongens in bakkerskieding met koksmuts deelden koekjes uit.

De groepen werden beoordeeld door een jury, bestaande uit mevr. C. van der Kreek-van der Werff en de heren A.J. Herwig en K. Stuwe. De beeldhouwer N.A. van der Kreek adviseerde bij het geven van de punten. Er waren prijzen te verdienen in de categorieën: reclamewaarde, originaliteit en versiering. Bij het uitreiken van de prijzen sprak burgemeester Haspels uit dat er bij alle georganiseerde activiteiten, zoals de Veilig Verkeersrit, deze optocht en de
"Buwito", nu niet meer gezegd kan worden dat er in Bussum niets gebeurt. De burgemeester sprak tot slot nog even over het deelnemen van de drie brandweereenheden: "Feitelijk hoorde het brandweerkorps in deze optocht niet
thuis. Maar de brandweer heeft wel iets weg van een ambacht. Een goed ambachtsman moet een vakman zijn en een goede brandweerman moet ook een vakman zijn. In december krijgt Bussum er een nieuwe brandweereenheid bij, bestaande uit een gemotoriseerde brandweerwagen zoals de Bussumse spuitgasten er reeds één hebben, die zo'n f 50.000,-zal kosten. Dan is de Bussumse brandweer op het nodige peil gekomen."Foto-onderschrift:
De reclame-optocht rijdt de Landstraat in: links de Ambachtschool en daarachter ligt de Schoolstraat.

De prijzen werden als volgt toegekend. Algemene beoordeling: Ereprijs voor de Brandweer Bussum, een zilveren medaille ter beschikking gesteld door de gemeente. 1e Prijs voor Heinekens Brouwerij Amsterdam, een verzilverde
beker aangeboden door de Bussumse Winkeliers Centrale. 2e Prijs voor de firma Pellens autobedrijf te Bussum. een lauwerkrans. 3e Prijs voor Hero Conserven Breda, een lauwertak. 4e Prijs voor Vereniging van Melkhandelaren,
een medaille.

Reclamewaarde: 1e Prijs voor C. Bouwman en Zn. Bussum, een zilveren medaille die door de VVV ter beschikking is gesteld. 2e Prijs voor N.V. v/h J.C. Koster, 5 liter sherry. 3e Prijs voor de firma Verhoeven uit 's-Graveland, 5 pond boter. Originaliteit: 1e Prijs voor firma Bultink uit Bussum, een door de VVV ter beschikking gestelde bronzen medaille. 2e Prijs voor firma L. Bouma, 300 vel briefpapier met enveloppen. 3e Prijs voor Phoenix Bierbrouwerij uit Amersfoort, een overhemd. Versiering: 1e Prijs voor Bloemenmagazijn De Roos, een bronzen medaille (VVV). 2e Prijs voor de firma Van Meurs, een strijkbout. 3e Prijs voor de Bussumse firma Barneveld, schoenen.Foto-onderschrift:
De stoet is hier op de Brinklaan bijna bij de kruising Havenstraat/Nassaulaan.Tegenwoordig is hier aan de Brinklaan de bibliotheek.

Andere activiteiten

Naast de succesvol verlopen reclameoptocht heeft de Vereniging tot bevordering van festiviteiten meer evenementen georganiseerd. In oktober 1956 werd de traditionele Centrumloop weer gehouden, een loop over ruim twee
kilometer door het centrum van Bussum. Op zaterdag 24 november 1956 organiseerde de vereniging in samenwerking met de plaatselijke muziekkorpsen de Sint-Nicolaasoptocht, waarin meeliepen de muziekkorpsen Crescendo en Sint Joseph, de gymnastiekvereniging Vaardig en Sterk, 200 kinderen met vlaggetjes, de gidsengroep van Mariënburg en het jeugdorkest van Crescendo.

De vereniging organiseerde in 1957 onder andere de Bussumse Sportweek 1957. De sportweek werd gehouden van maandag 1 juli tot en met zaterdag 6 juli 1957. Op maandagavond begon om 19.15 uur een optocht en defilé der deelnemende groepen, met medewerking van Tamboer- en Pijperkorps Prins Maurits, Chr. Gymnastiekvereniging Vaardig en Sterk, voetbalvereniging B .F.C., Chr. Korfbalvereniging D.S.V., handbalclub B.H.C., de Gooische Hockey Club, muziekvereniging Sint Joseph, R.K. Sportvereniging S.D.O., Eerste Bussumse Korfbalvereniging Olympia, Atletiekvereniging Tempo, Zwem- en Poloclub Het Gooi, Judogroep Nederlandse Judo Bond, muziekvereniging Crescendo, gymnastiekvereniging D.O.S., Bussumse Sportvereniging Allen Weerbaar, volleybalclub De Antilopen en de Schermgroep van de Nederlandse Schermbond.

Op dinsdag waren er gymnastiekuitvoeringen door D.O.S., Vaardig en Sterk en S.D.O. en op woensdagavond erden er atletiekwedstrijden gehouden en waren er Judo-demonstraties. Op donderdagavond kon men naar diverse demonstraties van prominente zwemmers en zwemsters en naar waterpolowedstrijden. Op vrijdagavond 5 juli was er een hockeywedstrijd op Sportpark Zuid alsmede schermdemonstraties en werden er op het marktplein handbalwedstrijden gehouden. Op zaterdag stonden er een schoolwandeltocht van 10 en 15 kilometer, een honkbalwedstrijd (Allen Weerbaar tegen Animo uit Amsterdam), een korfbalwedstrijd en een voetbalwedstrijd tussen een Bussums elftal en de profclub Volendam op het programma.

Op zaterdag 17 augustus 1957 was er een taptoe op Sportpark Zuid, waar vijf militaire muziekkorpsen optraden. Bij de eerste jaarvergadering van de vereniging kon men terugkijken op een geslaagde start en had men al een
aantal festiviteiten op het programma. Zoals de Avondvierdaagse van 18 t/m 21 juni 1957, de Centrumloop op 6 oktober 1957, de traditionele Sint-Nicolaasoptocht en de kerstboomverbranding, alsmede in het voorjaar van 1958 een reclame-optocht.

Vragen

Uit de krantenknipsels blijkt dat Bussum niet alleen de genoemde vereniging kende, maar ook de Stichting Centraal Comité Bussum tot viering van Nationale Feestdagen en Gedenkdagen.

De krantenknipsels roepen ook vragen op. In de krantenartikelen wordt een aantal malen de 'Buwito' genoemd. Wat betekent deze afkorting en wat werd hiermee bedoeld? Wie weet er meer over de Buwito?

Wie heeft herinneringen aan en weet iets te vertellen over de hiervoor genoemde evenementen of over andere festiviteiten die in Bussum zijn georganiseerd?

Zijn er mensen in het bezit van foto's of krantenknipsels van Bussumse evenementen? Laat dit de redactie van het Contactblad dan weten: mevr. J.M. Vos-Bogaard, Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum, Telefoon:(035) 693 67 10.

Contactblad Historische Kring Bussum 15/2 (september 1999) pag. 45-49

Toeringcaronderneming Bussums Bloei


Auteur: Joke Vos-Bogaard

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

Klik hier voor een reactie in het volgende nummer: Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 15, nummer 3 (december 1999), pag. 86.

Op de oproep omtrent Bussums Bloei in het Contactblad van september 1998 kwamen twee reacties: de eerste was van de heer Ph. Krant, zoon van één van de twee oprichters. De heer E. Lamme zette mij op het spoor van
de heer G. Willemse, de zoon van de andere oprichter / eigenaar. Onderstaand het verhaal over Bussums Bloei.

Het begin

Twee zeer goede vrienden, die in het verleden al diverse malen samen hadden gehandeld, te weten N. Krant en H. Willemse, hadden het plan opgevat om een touringcar-onderneming te beginnen. We spreken hier over het jaar
1932. Zij gingen naar de AUTO RA1 in Amsterdam en kochten daar een chassis van het merk Steward. In die tijd kocht je een onderstel en dat liet je dan afbouwen. In dit geval werd het chassis afgebouwd bij carrosseriebedrijf Van Leersum in Hilversum. In 1933 werd de nieuwe bus, die wel 31 personen kon vervoeren, gepresenteerd aan de Bussumse middenstand. En de bus werd direct uitgeprobeerd door een ritje te maken naar de Betuwe.
De eerste chauffeur was de heer Arie Hartog. De twee vrienden noemden hun onderneming 'Bussums Bloei', naar een gelijknamige bossage tussen de Nieuwe 's-Gravelandseweg en de hei.Foto-onderschrift:
Foto (1933): presentatie van de Steward bus aan de Bussumse Middenstand. De foto is genonen hij de Kom van Biegel, rechts Hotel Beerestein, uiterst links is de vijver.

Op de foto kunt u zien dat de bus de letter G had, dat betekende dat hij uit Noord Holland kwam; vanaf 1952 werden de provinciale kentekens vervangen door landelijke. De B betekende dat er niet op B-wegen gereden mocht worden; op een B-weg mocht het voertuig niet breder zijn dan 2.20 meter.In het begin werden er voornamelijk korte ritten gereden, zoals door de bloembollenvelden, bloesemtochten door de Betuwe en andere eendags festiviteiten. Ook verenigingen uit het gehele Gooi maakten gebruik van Bussums
Bloei voor hun jaarlijkse uitje. Maar ook werd Bussums Bloei ingeschakeld door voetbalvereniging B.F.C. om het eerste elftal naar de uitwedstrijden te rijden. Omdat de heren Krant en Willemse niet veel verstand hadden van het motorische gedeelte, werd de heer H. de Jong gevraagd om in het bedrijf te komen. De Jong had een garagebedrijf aan de Landstraat no. 83. Helaas stierf De Jong kort daarna en, aangezien de heer Krant zijn handen vol had aan zijn textielzaak, stelde deze aan Willemse voor om de zaak alleen voort te zetten. Willemse had een zoon, Gerrit genaamd, geboren op 20 augustus 1911 op het adres Heidelaan 13 in Bussum, die toen een rijwielhandel annex haarden- en kachelwinkel had in Naarden en hij voelde er wel voor om in het bedrijf te komen werken. Vanaf 1934 heette het dan ook H. Willemse en zoon.

Vanaf die tijd werden er ook meerdaagse reizen georganiseerd. Zo kon men voor f 13,50 drie dagen geheel verzorgd naar Köningswinter of de Ardennen. Omdat Gerrit zelf ook chauffeerde en hij ook de contacten onderhield met de koks van de hotels waar werd overnacht, werd in de bus al aan de passagiers gevraagd wat ze graag wilden eten en dit werd dan in overleg met de kok bereid en zo aten de gasten altijd overheerlijk.

Wilde bussen

De eerste bus werd gestald bij de remises achter Van Oeveren, op het huidige Van Oeverenterrein achter de Vredekerk aan de Huizenveg. Want de familie woonde toen nog aan de Herenstraat nr. 93. Eind 1935kocht H. Willemse het pand Huizenveg 14. Achter het huis was een grote stal, waar de toeringcars (ja, er waren inmiddels twee bussen) werden gestald.

Via de Cebuto Amsterdam, dat was een vereniging van touringcar-ondernemers, boekte men een meerdaagse reis en deze vereniging regelde dan de bussen.

Velen van U zullen zich ongetwijfeld ook de wilde busdiensten herinneren. Gerrit vertelde dat deze waren ontstaan omdat het vervoer van de Nederlandse Spoorwegen nog wel eens te wensen overliet en omdat in het Gooi erg veel
forensen woonden, zetten de touringcarondernemers een busdienst op. In het Gooi liep de dienst vanaf Hilversum via de Groest, daarna het Wilhelminaplantsoen in Bussum naar Amsterdam.

Voor vijftig cent kreeg men een retour. De chauffeurs moesten wel uitkijken, want men reed zonder vergunning (in die tijd moest voor iedere rit vergunning worden aangevraagd) en er werden regelmatig bekeuringen uitgedeeld; die
konden soms oplopen tot zo'n tweehonderd gulden per jaar.

Buiten het Gooi waren er in de grote plaatsen in Noord en Zuid Holland ook wilde busdiensten; de rest van Nederland deed niet mee.

Een andere bezigheid van Willemse was het geven van autorijles. In een prachtige Oldsmobile leerde men chaufferen en bij aankoop van een automobiel waren de lessen gratis. Door de oorlog werd dit later onmogelijk

Intussen was Gemt gehuwd en hij ging met zijn vrouw wonen op het adres Waltherlaan 22, maar de hoge huur ad f 12,50 per week deed hem na een jaar besluiten te verhuizen. Het paar ging in januari 1936 naar de Boerhaavelaan nr. 13. Dat was dichter bij de zaak, want het gebeurde regelmatig dat er 's nachts gereden moest worden naar het Naardense Diaconessenhuis, de Majella of Sint Jan in Laren omdat er bevallen moest worden. Leuk detail is, dat na hem Philip Krant met zijn vrouw in het huis Waltherlaan 22 gingen wonen.Foto-onderschrift:
Foto: de slee, een Oldsmobile, die ook werd gebruikt als lesauto.Foto-onderschrift:
Foto: het echtpaar H. Willemse en A. Willemse-Renzenbrink bij een slee.

De oorlogsjaren

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de touringcars direct gevorderd. Na de oorlog werd het chassis van de grote bus teruggevonden in de oude RA1 in Amsterdam. Het kostte heel wat moeite om hem mee te krijgen, maar uiteindelijk gaven de Canadezen hem toch mee en achter een luxe auto werd het chassis temggesleept naar Bussum.

De eerste maanden van de oorlog had Willemse nog een inkomen met het rijden van taxiritjes. Daarvoor kreeg hij 20 liter benzine per maand. Ook reed hij met een auto met een gaszak op het dak, waar wel zo'n 10 tot 12 kuub gas
in ging, gewoon stookgas.

Ondanks de ellende gebeurde er ook wel eens iets leuks. Zo vertelde Gerrit, dat hij twee geslachte varkens moest vervoeren naar het Bussumse Gerardus Majellaziekenhuis. Maar, hoe doe je dat ongezien? Daar werd iets op gevonden: men zette de varkens rechtop op de achterbank van de taxi, zette ze een hoedje op en zo leken het net twee oude dames. Op deze manier kregen de zieken toch nog iets versterkends te eten. Om te voorkomen dat ook de twee luxe auto's gevorderd zouden worden, bracht Willemse deze onder bij het sanatorium Hoog Laren van dokter Huet. Daar bevond zich een grote kuil, waar normaal het afval van het sanatorium in gegooid werd; die kuil was echter leeg gehaald en de auto's waren erin gestopt. Helaas werden ze na de oorlog alsnog gevorderd.

Omdat in het huis van vader en moeder Willemse op de Huizenveg Duitse soldaten werden ingekwartierd, moesten zij genoegen nemen met een achterkamer beneden. Dit hebben zij tot begin 1945 volgehouden, maar toen waren zij genoodzaakt, mede door ongedierte in huis, om bij hun zoon aan de Boerhaavelaan in te trekken. Direct na de bevrijding is Gemt op de Huizerweg gaan wonen om kraken te voorkomen. Hij kon daar gelijk aan de slag, want er zaten geen planken meer op de vloeren en geen ruiten meer in de ramen en ten afscheid hadden de Duitsers ook nog een handgranaat gegooid in het garagegedeelte. Men besloot toen ook dat Gerrit en zijn vrouw op Huizerweg 14 bleven en vader en moeder in de Boerhaavelaan 13.Foto-onderschrift:
Foto (1948): het pand Huizerweg 14 hij avond met feestverlichting i.v.m. de troonsbestijging van Koningin Juliana.

Tot 1954 was de familie Willemse eigenaar van Bussums Bloei, maar op 15 mei 1954 was de officiële opening van garage Willemse en werd Bussums Bloei verkocht aan Amersfoorts Bloei. De naam Bussums Bloei bleef na de ver-
koop echter gehandhaafd. De eerste tijd bleven de bussen nog gestald achter de Huizerweg 14 en ook het boekingskantoor bleef daar, totdat de nieuwe eigenaar een voormalig bankgebouw opkocht op de hoek van het Wilhelmina-
plantsoen en de Oud Bussummerweg. Dat werd verbouwd tot garage en kantoor. Na het vertrek van Bussums Bloei is het pand in de jaren zeventig een korte tijd in gebruik geweest als 'verkoopveilinglokaal', waarna het pand werd
verbouwd tot de club Stars. Het tijdperk Bussums Bloei was voorbij.

Met hartelijk dank aan de heren Ph. Krant en G. Willemse voor hun verhaal.

Contactblad Historische Kring Bussum 15/2 (september 1999) pag. 43-44

Lezers reageren: de kerkelijke gezindten van de Bussumers


Auteur: Bert de Beer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Alhoewel de bevolking vrijwel geheel rooms katholiek was, woonden er toch altijd wel enkele gereformeerden in het dorp. Opvallend is dat deze mensen vrijwel allen een echte achternaam hadden (dus niet Pieter Dircksz maar Pieter Ledder).

Frappant is dat de oudst bekende kerkelijke inschrijving van een Bussumer voorkomt in het trouwboek van de NG-Kerk te Naarden en wel: 21 juni 1609 gehuwd Heijndrick Dirckss en Angslen Hermens, van Bussem.

In dit trouwboek komen over de periode 1609- 1700 toch nog 74 inschrijvingen voor waarin Bussumers worden genoemd. Over de periode 1700-l800 zijn 40 inschrijvingen bekend.

Voorkomende namen zijn Boor, Perk, Nagel, Schalk en natuurlijk Ledder.

Wanneer nazaten van deze families trouwden met rk Bussumers werden zij zelf ook veelal rooms katholiek. Uitvoerige informatie over deze families is terug te vinden in de kerkelijke registers (DTB-registers) in het stadsarchief te
Naarden.


Contactblad Historische Kring Bussum 15/2 (september 1999) pag. 43

Lezers reageren: de eerste school in Bussum


Auteur: Bert de Beer

Zie het laatste van 3 artikelen van G.M. Langemeijer in Contactblad 15/1 over de eerste school in Bussum, met daarin verwijzingen naar diens vorige artikelen (in Contactblad 13/3 en 14/3).

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

De schoolmeester(s) gedurende de periode van 1750-1800

Zoals de heer Langemeijer terecht opmerkte, komt in het buurmeesterboek de naam van de schoolmeester niet voor. Overigens zijn de namen uit andere bronnen wel bekend. Zo worden in het boek 'Die van Lage Bussum' (J.V.M. Out) enige bladzijden gewijd aan de toenmalige Bussumse school (pag. 90-94). Daarin wordt de familie Ledder genoemd. Deze familie heeft drie generaties lang de Bussumse jeugd onderwezen.

Ook in de kerkelijke registers van de Nederduits Gereformeerde Kerk (NG) (vanaf 18 16 Nederlands Hervormd) te Naarden komt regelmatig de naam Ledder voor. Uit die gegevens kan de volgende fragmentgenealogie worden samengesteld.

Fragmentgenealogie van Dirck LEDDER
I Dirck LEDDER, trouwt kerkelijk (NG) Naarden 15-11-1750 Willemijntje van LOGGEM, bruidegom jongman van Bussem en bruid jongedogter van Naarden.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetije LEDDER, geboren Bussum, gedoopt (NG) Naarden 22-04-1753. trouwt kerkelijk (NG) Naarden 07-05-1775 Harremanis EENHUIJSEN, woont in 1775 te Bussum. Bruidegom jongman van 's-Graveland en bruid jongedogter van Bussem.
2. Pieter LEDDER, geboren Bussum 11-08-1754 (zie 11).
3. Maria LEDDER, geboren Bussum, gedoopt (NG) Naarden 01-02-1756. trouwt kerkelijk (NG)
(1) Naarden 04-05- 1783 Lambert HEIJNEN,
(2) vóór 1801 Jan Willem HALSBAND, ondertrouwt
(3) Naarden 09-08-1801, en trouwt kerkelijk (NG) 23-08-1801 Huijbert KAARSMAAKER, in 1801 wonende te Naarden; van Nieuwpoort.
4. Mattijs LEDDER, gedoopt (NG) Naarden 03-07-1757.

II Pieter LEDDER, geboren Bussum 11-08-1754, gedoopt (NG) Naarden 14-08-1754, schoolmeester (in 1781), overleden te Naarden 29-04-1814 [gaarder in 1785; secretaris municipaliteit van Bussum in 1798].
trouwt kerkelijk (NG) Naarden 23-11-1783 Dirkje HOOGENBERK, bruidegom jongman van Bussem en bruid jongedogter onder Huijse of Oud Bussem.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Pieters LEDDER, gedoopt (NG) Naarden 18-08-1784.
2. Ariaantje Pieters LEDDER, gedoopt (NG) Naarden 11-01-1786.
3. Willemeijntje Pieters LEDDER, gedoopt (NG) Naarden 19-08-1789.
4. Maria Pieters LEDDER, gedoopt (NG) Naarden 28- 10-1792.


Actueel

Jumbo-geschiedenisalbum

Donderdag 20 januari heeft burgemeester Han ter Heegde een bijzonder album in ontvangst genomen. Het is het resultaat van een initiatief van de nieuwe Jumbo-winkel aan het Julianaplein. Een werkgroep van de Historische Kring Bussum heeft dit plakplaatjes-album samengesteld. Klanten kunnen deze plaatjes bij hun boodschappen sparen.Het album bestaat uit 22 korte teksten met in totaal 176 plaatjes en beslaat tweehonderd jaar Bussumse geschiedenis.

Lees meer...

Foto van de maand

Januari 2022

Wij zouden graag weten of iemand dit huis herkent en er ons iets meer over kan vertellen. We denken zelf dat het in het Spiegel staat of heeft gestaan. Waarschijnlijk is het het rond 1900 gebouwd. Opmerkelijk is het houtwerk in de top van het dak, de bovenrand van de serre en het houten balkon.
Kunt u ons helpen, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Eindejaarsgeschenk nu ook te koop

Alle leden van de Kring hebben gelijktijdig met het december nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift het wandel-fietsboekje "Bussum bakermat van de Nederlandse televisie" in de bus gekregen. Met ingang van 2022 is het nu voor iedereen te koop. De kosten zijn € 7,50 incl porto. Bestellen kan per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees meer...

Documentatiecentrum nog tot nader bericht gesloten

Helaas blijft ons documentatiecentrum ook in het nieuwe jaar nog gesloten in verband met de coronamaatregelen. Ala u vragen heeft kunt u ons mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij hopen u zo spoedig mogelijk weer volledig van dienst te kunnen zijn.

Ons digitaal archief echter kunt u via onze website te allen tijde bezoeken. 

We hebben 24 gasten en geen leden online