Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) pag. 2

Van de redactie

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Speciale dank gaat uit naar de heer De Vrankrijker. Na zijn boeiende voordracht voor de Historische Kring in januari schreef hij spontaan een voorwoord onder de veelzeggende titel "ER IS WAT OP GANG GEKOMEN". Bij de vier boeken die hij betreffende Bussum noemt, voegen wij volledigheidshalve een vijfde toe: Jong leven in een oude dorpskern. De jaren 1907/1925 uit het levensverhaal van De Vrankrijker zelf, "een genoeglijk verhaal met een serieuze achtergrond" over zijn jeugd in Bussum, zoals hij in de inleiding van het boekje schrijft.

Ook het eerste nummer van het Contactblad heeft wel wat 'op gang' gebracht. Vele nieuwe leden meldden zich. Nieuwe schenkingen kwamen binnen. De Historische Kring Laren stuurde een aardig knipsel over een 100-jarige in 1935 (waardoor op het laatste moment ook aan een 100-jarige in 1985 nog aandacht besteed kon worden).

Het opnemen van het Gooische Lied (dat 24-9-82 in de Gooi- en Eemlander stond afgedrukt bij een interview met de Fam. Banis) leek ons goede zaak. Interessant daarnaast is het veel oudere gedicht Het Landelijk Schoon, aan Bussum toegezongen.

De inhoud van het nummer wordt deels door de actualiteit bepaald: een krantenartikel van 5-2-85 leverde uiteraard een veel uitgebreider verhaal op, en berichtgeving over het negende boek van Jacqueline Doorn, die zich in 1952 in Bussum vestigde, maakt te zijner tijd "geschiedenis".

Van geheel andere aard is stof over de Doopsgezinde Gemeente Bussum, maar ook dergelijke onderwerpen zijn de moeite (van onderzoek!) waard.

Enige regionale activiteiten ontbreken ook ditmaal niet.

Wij wijzen u nu reeds op de JAARVERGADERING van de HISTORISCHE KRING op 4 juni, waar het derde nummer Contactblad aan u persoonlijk wordt uitgereikt.
 

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) pag. 1-2

Er is wat op gang gekomen

Auteur: A.C.J. de Vrankrijker

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

We zijn in Bussum niet erg verwend met publicaties in boekvorm over de historie van het dorp. Het was nu eenmaal tot in het derde kwart van de 19de eeuw een simpel dorpje. In een verder liggend verleden was het een afhankelijke buurtschap die zich onder de rook van Naarden niet kon ontwikkelen. De belangen van de vestingstad gingen tot het einde van de 18de eeuw voor, en moesten dat ook in verband met bouw en onderhoud van versterkingen. Het platteland rondom mocht om deze reden geen nijverheid herbergen. De bestaansmogelijkheden in de stad dienden gewaarborgd te worden. Hierdoor is voor die tijd het gemeentearchief van Naarden als bron voor Bussum's historie rijker dan dat van het dorp zelf.

In boekvorm bezitten we toch verhoudingsgewijs vrij veel over de geschiedenis van Bussum. A.N.J. Fabius opende de rij in 1917 met zijn 'Geschiedenis van een honderdjarige', geschreven ter gelegenheid van het feit dat Bussum toen zijn eeuwfeest als zelfstandige gemeente vierde. Een halve eeuw later grepen W.J. Rust en Simon G. Zwart hierop terug met '150 jaar Bussum'. Zij bewerkten de tekst van Fabius en vulden deze aan. Het boekje werd beter leesbaar dan het oorspronkelijke werk dat wat dor was en de lezer volstouwde met allerhande kleingoed. Veel dat nu de aandacht krijgt trok in 1917 nog niet de belangstelling.

Vlot leesbaar - journalistiek opgezet - was het ook in het gedenkjaar 1967 uitgekomen 'Dorp met de groene spiegel', dat Joan Bruineman samen met de toen hoogbejaarde heer C.D. van Vliet schreef.

Tenslotte verscheen in 1976 'Die van Lage Bussum, een beschrijving van de groei van buurtschap tot zelfstandige gemeente'. De schrijver J.V.M. Out (Bussummer van oorsprong, nu reeds sinds jaren hoofd van een basisschool in Eemnes) heeft alle bronnen uitputtend verwerkt en uitstekend werk geleverd. Hij zette een punt bij het jaar 1817, dat van het zelfstandig worden.

Dat zijn in totaal vier boeken, elk daarvan zeer bescheiden van omvang. Geen van deze bevredigt, wanneer we meer willen weten over de opkomst van het dorp in de twintigste eeuw,. Dáárvoor moet men te rade gaan bij regionale werken. Het derde deel van mijn 'Geschiedenis van Gooiland' geeft iets, en wel in het grotere verband van de Gooise historie. Te weinig, dunkt mij. In 1939, toen ik deze streekhistorie schreef, verwaarloosde ook ik onderwerpen die men nu de aandacht volop waard acht. Veel beter is in dit opzicht mijn 'Nieuwste geschiedenis van Gooiland 1925-1975', dat in 1976 verscheen. Daar vindt men de Gooise problematiek van de moderne tijd en uiteraard ook de Bussumse situatie en de rol van deze gemeente in de pogingen om tot oplossingen te komen.

Bussum als object van moderne geschiedschrijving trekt ineens de aandacht, als er in 1983 een speciaal nummer uitkomt van het tijdschrift dat de Stichting Tussen Vecht en Eem en de Vereniging van Vrienden van het Gooi gezamenlijk uitgeven. 'Bussum in historisch perspectief' is de titel die dit nummer op de ornslag meekreeg. In een aantal artikelen vindt men onderwerpen uit de oudere en de nieuwere historie behandeld. Iedere geïnteresseerde lezer besefte dat er nog veel meer uit het verleden te verwerken viel. Dit gaf aanleiding tot het oprichten van de HISTORISCHE KRING BUSSUM, die op 7 juni 1983 een feit was, ongeveer een maand na het verschijnen van het genoemde TVE/VVG nummer.

Er is inderdaad wat op gang gekomen, want de Kring groeit vlot in ledental en herbergt een aantal werkgroepen.

Zijn de leden "waterdragers" voor de historici van beroep? Ik doel hiermee op het artikel dat het eerste nummer van het Contactblad uit TROUW overnam. Neen, was de strekking van het antwoord; wel mag men spreken van wisselwerking. Dat is juist. Toch wil ik opmerken dat de liefhebbers materiaal voor de professionals aanbrengen. Meer dan eens heb ik gezegd dat de amateur uiterst waardevol werk kan doen, dit vooral wanneer hij een beperkt onderwerp aansnijdt en zich niet laat verleiden om allerlei zijpaden te betreden. Echter: de één is de ander niet. Er zijn professionals die zich bepalen tot het uitgeven (met vele voetnoten meestal) van bronnenmateriaal; die nooit tot verwerking komen. Bij de amateur zien we hetzelfde. De een kan meer dan de ander, verwerkt beter. Wanneer elkeen die in de historie duikt zijn beperkingen kent, eventueel bij andere (bijv. in werkgroepen) te rade gaat, komt er veel waardevols tot stand.

Het dorpje van vroeger eeuwen zal niet veel nieuws meer kunnen bieden. De historie van de twintigste eeuw is rijker. Tal van onderwerpen wachten nog op behandeling. Het gaat om antwoorden op vragen als: hoe groeide het, waarom zó, met wat voor mensen, wat blijkt achteraf goed gezien, wat niet, en welke was en is de positie van Bussum binnen het grotere kader van de regio? Ik noem hier iets, zonder een poging te willen doen om een program te schetsen voor de werkende leden van de Historische Kring Bussum. Ze zijn zelf mans genoeg. Uit hun werkgroepen zullen stellig belangrijke artikelen komen, niet alleen voor het eigen Contactblad, maar ook voor het tijdschrift TVE/VVG, naar ik hoop.

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) voorwerk pag. i

Inhoud

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

contactblad
historische kring bussum

Jaargang 1 nr. 2 mrt. '85

I N H O U D

1 A.C.J. de Vrankrijker, Er is wat op gang gekomen

2 Van de redactie

3 Het Gooische Lied; Het landelijk schoon

5 Mevr. Wisse-Leupen een eeuw oud (1935)

6 M. J.M. Heyne, Over Bussum een boekje open gedaan (slot)

9 Marcus van der Heide, J.D.C.van Dokkum Bussum's ingezetene 1915-1920

13 Els Witteveen/Coby de Jong, De Doopsgezinde Gemeente Bussum

17 Weggetje in Bussum blijkt eeuwenoud (Gooi- en Eemlander 5-2-85)

19 M.J.M. Heyne, De Hooge Bussemmerweg

22 Negende boek van Jacqueline Doorn

24 M. Jensma-Marx, De Luitgardeschool

25 21-2-85: Mevr. A.H. Landheer 100 jaar

26 Regionale activiteiten.

Verantwoording illustraties:
Afbeelding omslag: origineel Kerkelijk Kantoor Hervormde Gemeente, geschonken in 1882 door Dr. G. Heldring, Predikant der Ned. Herv. Gemeente Bussum van 20 april 1879 tot 16 juli 1882.
Bouwtekening van Kruisweg pg. 15 Archief Doopsgezinde Gemeente
Foto Vosmaerlaan pg. 18 Fotopersbureau Stevens Hilversum
Plattegrond pg. 21 M. J. M. Heyne
 

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) omslag pag. ii

Colofon

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

historische kring bussum

Doelstelling:

De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor 'historie' in het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: architectuur, dorpskern, literatuur, Oudheidkamer en documentatie, en verzet.

Lidmaatschap:

U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,- op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te Bussum, t.n.v. Hist. Kring Bussum (Gironummer van de Bank 184056).
De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenen nummers van het 'Contactblad' gratis. De prijs van losse nummers bedraagt f 2,50

Bestuur:

Voorzitter
W.M. van Berkel, Achtermeulenlaan 23, Bussum tel. 19808
Vice-voorzitter/Historisch Adviseur
M.J.M. Heyne, Oud Bussummerweg 7, Bussum tel. 17077
Alg. Adviseur
H. Kwak, Statenlaan 32, Bussum tel. 35692
Penningmeester
J.A. Houweling, Cannenburgerweg 63B, Ankeveen 035-62803
Secretaris
G.L. de Puy-Nouel, Zwaluwlaan 77, Bussum tel. 31561
Perscontacten
J. Bruineman-Kaarsgaren, Huurmanlaan 10, Bussum 15694
Documentatie
E. Witteveen-Brenninkmeijer, Brediusweg 14a, Bussum tel. 13630

Redactie Contactblad:

Els Witteveen Brediusweg 14a Bussum tel. 13630 (redactie-adres)
Fred Bos Stargardlaan 10 Bussum tel. 41382 (verslaggeving)
Marcus v.d. Heide Meyerkamplaan 18 Bussum tel. 30608 (eindred./lay-out)

Advertenties:

De prijs voor een halve/hele pagina bedraat resp. f 50,-/ f 90,-per seizoen (d.i. 3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp : Brediusweg 14a Bussum.

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) omslag pag. iii


Colofon

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

HISTORISCHE KRING BUSSUM
Huizerweg 54,1402 AD Bussum

Doelstelling
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene aktiviteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid individueel of samen met andere leden onderzoek te doen ofwel door zich aan te sluiten bij een bestaande werkgroep, of door zelf een werkgroep te starten.

De contributie bedraagt (minimum) voor:
- individuele leden f 30,-
- gezinslidmaatschap f 40,-
buiten Bussum en Naarden worden deze bedragen verhoogd met f 9 verzendkosten.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar. U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring Bussum door overmaking van genoemd(e) bedrag(en) op girorekening 4616807 t.n.v. Historische Kring Bussum onder vermelding van "nieuw lid" en uw volledig adres. Nieuwe leden krijgen alle nummers van het Contactblad van het lopende jaar.

Bestuur
Voorzitter (en advertenties): mw. M.H.H. Piebes
Vice-voorzitter
Secretaris: dhr. E. Droogleever Fortuyn (035 6940853)
Penningmeester: dhr. Ph. Scherpbier
Lid (en redactie Contactblad): mw. J. Vos-Bogaard
Lid (coördinatrice werkgroepen): mw. C. de Jong

Het informatie/documentatiecentrum alsmede de ledenadministratie bevinden zich aan de Huizerweg 54 in Bussum. Telefoon 691 12 51 alleen tijdens de openingsuren: op maandagmorgen van 9.00-12.00 uur en op vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur. Tijdens kantooruren Versa: telefoonnr. 693 12 64. De openingstijden van het informatie/documentatiecentrum zijn: elke vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. Coördinator: mw. C. de Jong.

Losse nummers Contactblad zijn a f 7,50 per stuk verkrijgbaar bij het informatie/documentatiecentrumen verder bij boekhandel Los in Bussum.

Advertenties: kwart pagina f 80,= per jaar, halve pag. f 140,= p.j., hele pag. f 240,= p.j. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter: mw. M.H.H. Piebes, Huizerweg 54,1402 AD Bussum.Actueel

Veel meer struikelstenen in Gooise Meren

Ruim zeshonderd struikelstenen zullen de komende jaren binnen de gemeente Gooise Meren worden geplaatst. Dat zegt de recent opgerichte Stichting Struikelstenen Gooise Meren. Het gaat om herdenkingsstenen die in de stoep worden geplaatst voor woningen van waaruit bewoners in de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd naar Duitse vernietigingskampen .In Naarden en Bussum liggen er nu nog geen twintig stenen, maar dat zullen er uiteindelijk vele honderden worden op basis van een lijst die is opgesteld door Hans Jonker, die research heeft gedaan in het bevolkingsregister.

Lees meer...

Foto van de maand

Augustus 2022

Onderaan deze foto staat  “Bussum, Mouwtje”....
Is dat wel zo? Het huis met het rieten dak en het huis met de grote schoorsteen kunnen wij niet als zodanig lokaliseren. Is er iemand van onze lezers die de huizen op deze foto herkent en weet waar deze staan of gestaan hebben? En misschien bij benadering het jaar waarin deze foto is gemaakt? 
Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l  Alvast hartelijk dank voor uw reactie

Lees meer...

HKB Nieuws

SNEAK PREVIEW BHT

  

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer in aantocht. Het septembernummer is naar de drukker gestuurd en wij kunnen de bezoekers van deze website alvast een blik gunnen op het omslag.

Zoals zo vaak is het een themanummer, dit keer gewijd aan het onderwerp dat gekozen is voor het Open Monumenten-weekeinde op 10 en 11 september. Bensdorp speelt daarbij een belangrijke rol. Op zondag 11 september is de Historische Kring Bussum te gast bij de huidige eigenaar van het restant van de voormalige Bensdorpfabriek, House of Dialogue.

Het vernieuwde Bensdorp-complex was de winnaar van de K.P.C de Bazel-publieksprijs.

 

We hebben 114 gasten en geen leden online