HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 2 (maart 1987) , pag 0


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

 

Van de redactie

Sinds kort is de HKB een eigen elektrische typemachine rijk. Het resultaat er van is af te lezen bij het eerste artikel waarbij de mogelijkheden van typen in extenso benut zijn [drie koppen!]. Voorts dient gemeld dat het blad dikker is qeworden, omdat er besloten is deze jaargang 3 te laten eindigen met nogmaals een dik nummer komende herfst. De volgende jaargang loopt dan synchroon met de kalender. Dit brengt tevens met zich mee, dat in het januarinummer voortaan een jaarverslag wordt opgenomen; dit met het oog op de Jaarvergadering.

Opgenomen zijn liefst twee redevoeringen, in het verleden uitgesproken. Historisch interessant is die over de ontstaansgeschiedenis van de Gooische H.B.S. door de huidige rector Olberts. Geel's rede is getiteld Schrijvers in Bussum en diende voor de opening van de tentoonstelling 100 jaar Schrijvers in Bussum.

De heer Wurster scheef een korte herinnering aan Van Eeden. Zijn zoon reageerde op de oproep betreffende niet geplaatste kopij in het boek Gooise verhalen.

Ina de Beer werkte een gehouden interview om tot een artikeltje over Antoon van der Geer.

Passend in het historisch kader van dit nummer is een hoofdstuk uit Goilanda pittoresca [schilderachtige Gooi] van J.H. Biegel, geschreven t.g.v. het bezoek van de Koningin Moeder Margherita van Italië in de herfst van 1905 aan paleis Soestdijk. Tiddo Nieboer vertaalde het hoofdstuk over Bussum e.o. uit het Italiaans, waarbij de heer Langemeijer enige notities plaatste.

Uit de krant ook dit maal enige knipsels. Curieus zijn de Bussumse realia uit een Gids "Adverteerend Nederland" van 1939. Regionale activiteiten ontbreken niet.

     

Jubileumboekje

Tijdens de officiële opening van de nieuwbouw
van de Kon. Emmaschool in Bussum is zaterdag
een jubileumboekje gepresenteerd, dat gewljd is
aan het 70-jarig bestaan van de school in 1985.
Ook toen zijn veel foto's genomen van oud-
leerlingen uit allerlei perioden dat zij op deze
openbare school zaten. Die foto's zijn ook in het
boekje verwerkt. Belangstellenden kunnen het
boekje Kon. Emmaschool 1915-1985 voor vijftien
gulden aanschaffen via mevrouw P. Schumacher
(tel. 02159-42038), de voorzitter van de ouderraad
.

     

P.S.
Aan de opening van de 70-jarige Koningin Emmaschool (21 febr. jl.) kon nog geen aandacht besteed worden.
Overigens noemt Biegel in 1905 al een totaal van 18 scholen in Bussum.(zie pg. 34). Bijgaand de aankondiging van het Jubileumboekje.

        
 
Oud suikerzakje JAN TABAK
 

Voorts staat nog het 300-jarig bestaan
van Jan Tabak voor de deur.

 

 

 

 

 

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 145 gasten en geen leden online