HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) pag 21


Felicitaties gaan uit naar:

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

 

1 Muziekvereniging Crescendo met het 95-jarig bestaan.
Naar wij vernemen wordt er aan het Jubileumboek 100 jaar gewerkt, zodat wij over vijf jaar ongetwijfeld op deze, één der oudste (na Toonkunst !), muziekvereniging terugkomen.

2 Turnclub "De Oude Garde" met het 81-jarig bestaan.
Pas op de Infomarkt van 30 augustus jl. werd ons de 'Geschiedschrijving over het wel en wee' van 19 oktober 1985 ter hand gesteld.

3 Bussums Schaakgenootschap met het 75-jarig bestaan.
Voorzitter Ton Sibbing deelt mee dat aan een Herdenkingsbulletin gewerkt wordt. De officiële stichtingsdatum is 2 oktober 1911.

4 Het Goois Lyceum met het 75-jarig bestaan.
Onder redactie van Drs. J.P. de Zeeuw zag een kloek Gedenkschrift van 74 pgg het licht, waarin Dr. de Vrankrijker de eerste "Vijftig jaar Gooise H.B.S." voor zijn rekening neemt (pag. 2-19). Wij voegen aan het boek nog een illustratie toe, waarop wij toevallig stoten:

"De hoeksteen-legging voor de Gooische Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus te Bussum, Zaterdag 21 Jan. j.l. 
in tegenwoordigheid van Burgemeester Mr. s' Jacob, autoriteiten en belangstellenden.
Het schoolgebouw, dat deze schilderachtige streek in hooge mate ten goede zal komen, verrijst op een terrein nabij
den Brediusweg, terwijl de opening in September a.s. zal plaats hebben; als directeur treedt op Dr. Fabius, thans
leeraar te Dordrecht".
Bericht in De Prins van januari 1911, aangetroffen in het knipselarchief van De Vaart Hilversum
    
   

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 63 gasten en geen leden online