HOME HKB
Open Menu
1Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) pag 1

OPENING LITERAIRE TENTOONSTELLING 3 november 20.00

De Voorbereidingscommissie

Klik hier voor de PDFversie van dit artikel

Vorige zomer werd in De Vaart te Hilversum de Tentoonstelling Tachtigers en het Gooi georganiseerd. Aanleiding was de oprichting van De Nieywe Gids, honderd jaar geleden opgericht, de spreekbuis van de Beweging die de literatuurgeschiedenis is ingegaan onder de naam "De Tachtigers1'. Vanaf het eerste nummer van de Nieuwe Gids verscheen in afleveringen Van Eeden's De kleine Johannes.

Thans, honderd jaar nadat Van Eeden zich in Bussum vestigde (na zijn huwelijk met Martha van Vloten in april 1886) is het moment gekomen ook in Bussum een Literaire Tentoonstelling te organiseren. Uiteraard nemen de Tachtigers een grote plaats in. Immers de leidende figuren Van Deyssel, Van Eeden, Gorter en Kloos hebben allemaal korte of lange(re) tijd in Bussum vertoefd of gewoond.

Aangezien we van Gemeentewege een tegemoetkoming in de kosten hebben toegezegd gekregen, waarvoor onze grote dank, is een bescheiden Tentoonstelling van Bussumse Literatoren georganiseerd. Met zorg is een 25tal auteurs gekozen, alle reeds gestorven. Het zou een ondoenlijke zaak zijn uw aandacht te vragen voor meer dan 100 auteurs, waarbij ook de moeizame kwestie van wie wel/wie niet een rol zou spelen.

Gaarne nodiqen wij de leden en andere belangstellende uit op maandagavond 3 november de openinq in de nieuwe bij te wonen. Rudolf Geel, Bussums literator, die vorig jaat de Gemeenteprijs Bussum ontving, was gaarne bereid de opening te verrichten. De Werkgroep Documentatie zal voor een "vrolijke noot" zorgen.

 

Maandag 8 december eerstvolgende ledenbijeenkomst

We stellen het bijzonder op prijs dat uit eigen kring de restaurateur-kunstschilder Jan Verhoeven voor ons zal spreken. Hij zal dia's van zijn Kunstreizen vertonen en ons inwijden in het moeilijke werk van restaureren. Als 'inleiding' in dit blad reeds een interview met hem, zie pg. 29/30. We rekenen op een grote opkomst in de Bibliotheek aan de Dr.Kuyperlaan, 20.00

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 73 gasten en geen leden online