HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) pag 12-14

Presentatie Werkgroep Oudheidkamer (3 september 1985)

J.W.D. Kuyl

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Door de leden van de werkgroep werd verslag uitgebracht over de bezoeken aan de Oudheidkamers van de Historische Kringen van Baarn, Loosdrecht en IJsselstein. Mevrouw Witteveen-Brenninkmeyer gaf een overzicht van de aktiviteiten in Baarn. Daar is een situatie die de werkgroep deed watertanden. Veel hulp van de gemeente waardoor bijzondere aankopen zijn mogelijk gemaakt. Daarbij een goede ruimte voor bijeenkomsten en studie. Ook financieel heeft men daar goede mogelijkheden omdat de gemeente Baarn de Historische Kring subsidieert.
Voor wat betreft de plaats Loosdrecht liggen de zaken toch ook vrij gunstig, vertelde mevrouw Van der Sleesen-Dolk. Erg veel aktieve leden, een groot ledenbestand en van tijd tot tijd komt ook het nodige boven water van oud Loosdrechtenaren. De Historische Kring timmert behoorlijk aan de weg en geeft eens per jaar "acte de presence" op de braderie. Om te onthouden want in Bussum vindt een dergelijk evenement ook jaarlijks en met veel succes plaats.
Zoals iedereen weet is IJsselstein een heel oud stadje. De Historische Kring is daar zeer aktief. Na eerst met het plaatselijk museum te hebben samengewerkt, heeft men toch verkozen zelfstandig verder te gaan en met succes zoals mevrouw Jensma-Marx vertelde. Als voorbeeld toonde zij een prima verzorgd boekwerkje dat was samengesteld door de Historische Kring en uitgegeven dankzij de hulp van lokale sponsors, Mevrouw Marres-Schretlen gaf een exposé over het Goois Museum en zijn problemen. Men begon in het oude raadhuis, ging toen naar het Centrum De Vaart en gaat nu weer terug naar het oude raadhuis, Geldgebrek maken het voor de officiële musea wel zeer moeilijk en vooral in Hilversum is de situatie zorgwekkend.
Hoe men een kollektie tot stand kan krijgen, vertelde mevrouw Terschuur-Bossmann. Velen van ons hebben kunnen zien wat zij al met veel doorzetting boven tafel heeft gekregen. Door veel speuren, praten en gewoon om dingen vragen is de kollektie Terschuur door haar tot een bijzonder boeiend geheel gemaakt, Maar er is ruimte voor nog veel meer.

Hoe ligt nu de situatie in Bussum voor de Oudheidkamer. Helaas is er nog weinig materiaal voorhanden terwijl er nog genoeg moet zijn. De werkgroep roept daarom dus alle leden op om behulpzaam te zijn met het zoeken naar voorwerpen, oud drukwerk zoals kranten, tijdschriften, folders, verpakkingen van plaatselijke winkeliers en fabrikanten, briefkaarten, clubblaadjes, jubileum-uitgaven, handboeken, catalogi, foto's en familiearchieven. Kijk ook eens bij antiekwinkels, uitdragers of bij het grof vuil. Veel mensen ruimen zo nu en dan grondig op. Bijvoorbeeld wanneer men naar een bejaardenhuis gaat of bij nalatenschappen. Zo worden er soms historisch uiterst waardevolle dingen zomaar weggesmeten. Dus alstublieft opletten. En erop af. Wie weet wat voor leuks u nog kunt vinden.
Trouwens het praten met mensen is ook heel nuttig. Men komt soms te voorschijn met de wonderlijkste zaken die al jaren en jaren op zolder of in de kelder liggen.

Naast het verzamelen stelt de werkgroep zich tot doel alles behoorlijk te gaan archiveren en indexeren door middel van een kaartsysteem zodat snel kan worden nagegaan of iets aanwezig is en waar, Een vaste ruimte voor deze aktiviteiten en waar ook alles kan worden opgeslagen zou bijzonder welkom zijn, Het geeft de leden van de Historische Kring dan de mogelijkheid zelf navorsingen te doen. Is er misschien nog ruimte in het Gemeentehuis? Of ergens anders? Tips zijn welkom.
In dezelfde ruimte zou dan ook de dokumentatie kunnen worden opgeslagen. Dit verzamelen en archiveren is een enorm werk, Daarom doet de werk- groep een beroep op de leden om een helpende hand te bieden. Mevrouw Witteveen is al begonnen een archiefsysteem op te zetten.

Voorts is het erg belangrijk dat er een coördinatie komt tussen de verschillende werkgroepen. De Oudheidkamer moet vooral door de andere groepen "gevoed" worden. Wat voor de ene werkgroep niet zo interessant is kan voor een andere uiterst belangrijk zijn om daarmee een onderzoek nog kompleter te maken. En vooral het elkaar toespelen van tips kan uiterst waardevol zijn en soms heel veel tijd besparen en dubbel werk voorkomen. coördinatie is van groot belang, Uit de discussie met de leden bleek dat men het hiermee eens was en dat de aanwezigen zich best willen inzetten om zoveel mogelijk historische gegevens bijeen te krijgen. (jammer dat we niet wijk voor wijk de zolders en kelders kunnen doorsnuffelen)

Na het eerste gedeelte kwam de heer Heijne met een fraai ingepakt voorwerp naar voren. De inhoud was uit de oude welput op de Brink gekomen. Vol verwachting werd het pakje opengemaakt. Fantastisch! Een stuk van een oud landbouwwerktuig, De Oudheidkamer zal proberen uit te vinden uit welke tijd dit voorwerp stamt. Wat een geweldig cadeau. Heer Heijne, reuze bedankt!

Na de pauze vertelden de leden van de werkgroep hoe men sommige voorwerpen, die tentoongesteld waren, hadden verkregen. Van Bensdorp lag er een prachtige kollektie van chocoladevormen, clichés, oude verpakkingen, reclamemateriaal en gedenkboeken, Voorts een aantal voorwerpen en foto's van de Luitgaardeschool en een interessant overzicht van de schrijver en uitgever Schimmel, Ook lag er een telefoonboek uit 1930 -gevonden op een zolder-dat druk werd geraadpleegd. Toen één van de leden vroeg naar de naam van een banketbakker op de Brinklaan, waar zij vroeger nogal eens wat lekkers haalde, was deze snel gevonden.

Mevrouw Witteveen vertoonde een aantal dia's van het oude Bussum en enige bouwwerken van K.P.C. de Bazel. Wist u eigenlijk dat deze architekt ook meubelen en glaswerk heeft ontworpen? En dat deze op het ogenblik erg veel geld waard zijn? Want er is bijna niets meer van over.
Om het verhaal te beeindigen wil de werkgroep er nog de aandacht op vestigen dat het interessant is om dingen te verzamelen die nu worden uitgebracht. Wij denken hierbij aan clubbladen, reklamemateriaal van winkeliers en Bussumse bedrijven, kaarten enz. enz. Want als wij na een tachtig jaar van boven naar beneden kijken, dan zien wij misschien een dankbare generatie, die erg blij is dat die mensen van toen niet alles hebben weggegooid.
Dus iedereen goed rondkijken, praten met mensen en zoveel mogelijk gegevens, papieren en dingen verzamelen,

Namens de Werkgroep Oudheidkamer

J.W.D. Kuyl

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 49 gasten en geen leden online