Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) pag 3-5

SPEURTOCHT NAAR EEN DATUM

G. M. Langemeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De illustratie is aanklikbaar voor vergroting

In een oude acte wordt de naam "GOBERG" genoemd voor de buurt, die wij nu kennen voor de omgeving Gooiberg, Iepenlaan en Plaggenweg.  Daar  - op de Goberg-  stond een boerderij, thans genoemd Plaggenweg 5. Deze boerderij heeft als onbewoonbaar verklaarde woning vele jaren leeg gestaan, en is in 1980 onderwerp geweest van vele raadsvergaderingen. Moest men dat historische boerderijtje behouden voor het nageslacht of afbreken? Met 16 stemmen voor en 7 tegen werd besloten het te verkopen met de verplichting tot restauratie.
De koper zag zich echter gedwongen, gezien de slechte fundering en de houtworm in balken en deuren, de bouwval te slopen. Thans 1985 is hij weer opgebouwd en dat steeds onder grote belangstelling van de omwonenden en passanten. De  'officiële'  feestelijke opening vond 16 mei jongstleden plaats.

Martin Heyne noemt in zijn artikel in het historisch tijdschrift van de Stichting "Tussen Vecht en Eem" (TVE Jrg 3 nr. 8 van sept. 1978) als stichtingsdatum 1875. Er zouden bij de bouw balken zijn gebruikt uit de toen afgebroken kerk in Weesp. Toch bleef de vraag hangen : stond er al eerder iets of was er in 1875 slechts sprake van herbouw of vergroting van de boerderij?  De bomen-expert, de heer W.F.J. Körzer Bruyns nam zich de moeite de bruine beuk die vlak achter de boerderij staat op te meten. Deze meting leverde de taxatie op van een ouderdom rond 160 jaar. Hoogst onwaarschijnlijk is, dat die beuk op de zandige grond in de buurt van de Zandzee er zo maar van zelf is gekomen. Wie plantte die boom? Woonden er toen al mensen in de omgeving?

Tijdens de afbraak kwam er ook geen antwoord op die vraag. Wel kwamen er achter het behang wat oude kranten te voorschijn. De oudste uit 1895 en verder nog enkele uit 1925. In die laatste krant viel te lezen dat op Heidelaan 13  H. Willemsen een rijwielzaak had. "Waarom Willen We een rijwiel van Willemsen" zo adverteerde hij zijn Gazelle fietsen.
Een zekere G. Langenberg Spiegelstraat 4  -kruidenier- adverteerde dat hij kwam  "Hooren en Bezorgen.". Een onsje bloedworst werd voor 10 cent en een ons ham voor 35 cent thuis bezorgd, een bedrag dat men nu reeds aan benzine kwijt is voor een ritje naar de supermarkt! 
In de grond zijn verder wat scherven gevonden en pijpekoppen, die vermoedelijk vrij oud zijn, doch de bewoners hadden wel wat anders te doen dan zich hiermee bezig te houden.

In het boek "Dorp met de Groene Spieghel" schrijft Mevr. Joan Bruineman -Kaarsgaren op bladzijde 103 o.a.: "In 1833 begon de gemeente Bussum driemaal per week een bode naar Naarden te sturen om de post te halen. Drie jaar later kreeg de huisvrouw van -JAN- Sibbingh het recht om brieven te lopen, uiteraard zonder vergoeding, maar zij mocht boodschappen meebrengen en dat bracht wel een stuiver op. In 1842 kreeg zij echter 12 gulden per week van de gemeente. Leentje Sibbingh woonde in een boerderijtje met een rieten dak aan de Plaggenweg no. 5".
De opmerking: Leentje Sibbingh woonde op Plaggenweg 5 met haar JAN en het jaartal 1842 deden een vroegere bewoning dan 1875 vermoeden. Helaas, de schrijfster moet onjuist geinformeerd zijn geweest.

Het toeval wil dat in Bussum ook een HENRICUS Sibbing geleefd heeft en bovendien ook getrouwd met een "Leentje". Deze Leentje (Helena) kwam pas in 1834 te Soest ter wereld in het gezin Werkhoven. Uit latere gegevens bleek dat Henricus Sibbing met zijn vrouw, geboren Werkhoven, op Plaggenweg 5 woonden.

Waar woonden JAN en Leentje? Wij spoedden ons naar het gemeentehuis, waar men zeer met ons meeleefde en meewerkte, doch ons niets wijzer kon maken. Het advies was het eens te proberen bij het kadaster te Amsterdam. Daar kregen we te verstaan, dat vragen schriftelijk ingediend moesten worden en dat een diepgaand onderzoek veel kosten met zich mee zou brengen.

Maar om het verhaal niet te lang te maken : voor ons ligt nu een akte, die op 2 september 1875 voor notaris J.P. de Roeper uit Naarden (o.a.) verscheen:
Helena Werkhoven buiten beroep eerder weduwe Hendrik Sibbing thans huisvrouw ten deze bijgestaan en gemachtigd door Albert Dorresteijn zelf huwelijk hebbende Helena Werkhoven L.....] "Aan de comparant Helena Werkhoven en Albert Dorresteijn ingaande 1 januari 1875 en mitsdien zullende eindigen ult dec. 1975 zoals zij in erfpacht verklaren aan te nemen voor de som van 3 gu den 80 cents 's jaars te voldoen in goede proeve Nederlandse Muntspecien, een stuk gronds gelegen in de gemeente Bussum bekend ten oosten van Gerrit Schouten ten westen van de Heer Veer l'overigens" den weg, groot elf aren 20 centiaren"
Uit het stuk blijkt verder, dat de comparanten verklaren "de grond meer dan 30 jaar ongestoord in volle eigendom hebben bezeten, edoch daarvan geen papieren of bewijzen van eigendom voorhanden hebben, zo ook niet van vroegere eigenaren of bezitters en gene overschrijvingen heb-ben plaats gehad".
De plaatsaanduiding in deze Akte slaat op Plaggenweg 5. De verklaring in die Akte dat men de grond meer dan 30 jaar bezat, zal waarschijnlijk niet nodig geweest zijn als er reeds een woning stond. Hier liep dus onze naspeuring dood.

In zijn boek "Naerdinklant" schrijft Dr. A.C.J. de Vrankrijker, dat er rond 1780 een bijenschans geweest moet zijn op de Gooiberg. Bedrijvigheid was er dus wel in dat achteraf hoekje van Bussum. De merel die zo vrolijk floot in de bruine beuk rond 1820 is dood, en ook de oude papieren helpen ons niet verder.

      
 
 Uit: Voorlichtingsblad van de Gemeente Bussum
(fotoarchief Gemeente Bussum) van 1 april 1980

Toch was het een leerzame speurtocht. We kwamen van alles tegen!  Zo bijvoorbeeld, waar de naam Plaggenweg vandaan komt. De boeren in het dorp gebruikten in hun stallen en schaapskotten toendertijd heideplaggen in plaats van het dure stro. Men stak heideplaggen op de heide en voerde die o.a. aan via een zandig karrespoor. Als je dat vele jaren doet dan heet zo'n zandig spoor in de volksmond al spoedig 'plaggenweg'. Langs diezelfde weg vervoerde men ook takkebossen, die gebruikt werden als brandstof voor de bakkersovens.

En zo maakten we ook kennis met de vele bewoners van Plaggenweg 5, o.a. de zwager van Dorresteijn, een zekere Hazelaar. Hoorden wij dat in de Eerste We-reldoorlog huzaren waren ingekwartierd in de boerderij. Vertelde men ons over P.J. de Graaf, die er een tijdlang zijn boter-, eieren-en melkhandel dreef. Er heeft een toneelvereniging ingezeten. De Bussumse vogelvereniging Vobuna liet op de zolder haar vogels rondvliegen en duidelijk sporen na. Wat werden die huisjes daar druk bewoond!  Acht of meer kinderen, die op de zolder onder de rieten daken lagen te slapen, terwijl de sneeuw soms naar binnen drong, was heel gewoon.
Straks als het bestemmingsplan 'De Zandzee' zal zijn uitgevoerd, verdwijnt er weer een stuk historie van Bussum. Alleen Plaggenweg 5 zal ons daar nog aan herinneren.

September 1985  
G. M. Langemeijer

 

 

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 117 gasten en geen leden online