HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) pag 1

TERUGBLIK EN AFSCHEID

W.M. van Berkel

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Nu de zomer voorbij is en het werk weer zijn normale gang heeft, wil ik nog even terugblikken op het recente verleden, met o.a. de Verzetstentoonstelling in mei jl. Deze was georganiseerd door de Werkgroep Verzet van de Historische Kring Bussum. Door het grote aantal bezoekers en de vele reacties die we ontvingen kunnen we constateren dat het een groot sukses is geweest. Hierbij dank aan allen, die er direct en indirect aan mee hebben gewerkt.

Ook de avonden, verzorgd door de werkgroepen 'Dorpskern', 'Architectuur' en 'Oudheidkamer' waren bijzonder goed verzorgd. Deze avonden gaven een goede indruk van hetgeen de leden van de werkgroepen tot nu toe hebben verzameld en bestudeerd.

Al de materialen en de notities liggen nu nog verspreid bij de diverse leden thuis. Het streven blijft om zo snel mogelijk een eigen onderkomen te vinden, om het materiaal centraal op te bergen en daarbij zo mogelijk een werk- en vergaderruimte. Hopelijk zal er misschien op korte termijn een oplossing voor gevonden worden.

Het is echter niet meer aan mij om dit te bewerkstelligen, en wel om de volgende reden. Persoonlijk heb ik de eer gehad om vanaf de oprichting van de H.K.B. voorzitter van deze vereniging te mogen zijn, wat ik ook ook met veel plezier en met volle inzet heb gedaan.
We hebben in die tijd een bijzonder goede naam gekregen in de gemeente Bussum. Ik denk aan hoogtepunten als : 100 jaar St. Vituskerk, bemoeienissen rond de Irene-kapel, de Verzetstentoonstelling en het boek 'Bussum door schrijversogen' samengesteld door Marcus van der Heide en opgedragen aan de H.K.B.
Daarbij komt nog het CONTACTBLAD, het visitekaartje van onze vereniging. Het heeft ons geen windeieren gelegd. In de korte tijd van ons bestaan is onze vereniging gegroeid van ca. 30 leden naar ongeveer 140 leden.
We zijn echter thans het moment genaderd dat we een iets strakkere koers moeten volgen door de zaken organisatorisch goed op een rij te zetten. Juist nu ik meen het persoonlijk wat kalmer aan te moeten doen, terwijl het werk voor de vereniging méér aandacht nodig heeft, heb ik na rijp beraad besloten mijn functie als voorzitter te moeten beëindigen.

Van deze gelegenheid wil ik tevens gebruik maken om een ieder, met wie ik persoonlijk direct of indirect te maken heb gehad, te danken voor de prettige contacten, in het bijzonder de bestuursleden en de leden van de vereniging die 't 'grote werk' gedaan hebben.

Tenslotte spreek ik de wens uit dat ieder zijn volle inzet blijft geven, en dat de  HISTORISCHE KRING BUSSUM  een sterke bloei mag ondervinden in en om de gemeente Bussum.

Oktober '85 

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 168 gasten en geen leden online