HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) pag 0

VAN DE REDACTIE

Marcus van der Heide

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Een gedeelte van dit nummer is ingeruirnd voor de Werkgroepen. Ook door de Werkgroepen Architectuur en Oudheidkamer is goed werk verricht, zoals bleek op de bijeenkomsten van de H.K.B. waar ze verslag uitbrachten. Een presentatie naar buiten Iijkt ons op zijn plaats.

Het artikel over 'Pinkelman en Pollewop' lag reeds klaar voor het vorige nummer, dat ook al uit zijn voegen barstte.

De -gelukkig geredde- boerderij aan de Plaggenweg  geeft aanleiding tot een aardig speur-artikeltje.

De autobiografie van Loeka Wolf Catz daagde uit tot een diepergaande studie : want Kind in de schaduw, geschreven als roman (met flashbacks, flash-forwards; dialogen; enz.) is een sleutelroman. De naamloosheid accentueert het romanachtige en veroorzaakt een zekere romantisering; door het weglaten van de namen zijn de problemen -van ziektegeschiedenissen- veralgemeend. De boekenlijst achterin bewijst echter dat het boek ook een documentaire kant heeft en voor de medisch geïnteresseerde lezer van praktisch nut kan zijn.
Maar bovenal: Kind in de schaduw is goed geschreven, leest lekker en zelfs spannend als aanklacht tegen het medische systeem. Aanbevolen!
We plaatsen hier een verkorte studie, gedaan in de zomervacantie. De originele versie werd de auteur ter hand gesteld.

Een aantal lezers reageerden ook dit keer. Ook de activiteiten in de regio verdienen alle aandacht. Rudolf Geel's 'Cultuurprijs' gíng nog net mee.
Misschien zijn weI de "werkende" leden der vereniging nodig om het blad financiëeL te redden. AIs ieder in de loop der tljd één advertentie inbrengt, dan is dat ook geregeld. Vanwege te weinig advertenties in dit nummer een maximum aan leesvoer!


Namens redactie Marcus van der Heide

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 60 gasten en geen leden online