HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) colofon

Klik hier voor de pdfversie van dit artikel

 

Doelstelling
Dr Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belanqstellinq kweken voor 'historie' in het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken dnor het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze alqemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volqende werkgroepen : architectuur, dorpskern, literatuur, Oudheidkamer en documentatie, en verzet.

 

Lidmaatschap
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,-op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Rank te Bussum, t.n.v. Hist.Krinq Bussum (Gironummer van de Bank 184056). De leden ontvanqen in het jaar van aamelding de dat jaar verschenen nummers van het 'Contactblad' gratis. De prijs van losse nummers bedraacht F 3,-

 

Bestuur
Voorzitter (aftredend)  W.M. van Berkel, Achtermeulenlaan 23 Bussum, te1.19808
Vice-voorzitter/  Historisch adviseur M.J.M. Heyne, Mecklenburglaan 2A Bussum, tel. 47766
Secretaris Mevr. A. Leenders, Grt Hertoginnelaan 27 Bussum, tel.36464
Penningmeester (tweede) J. Hoelen, Nw Hilversurnseweg 23 Bussum, tel. 16412
Documentatie Mevr. E.\Jitteveen, Brediusweg 14A Bussum, tel. 13630
Vacatures (twee, eigenlijk drie, zie Van Berkel)

 

Redactie Contactblad 
Els Witteveen Brediusweq 14a Bussum tel. 13630 (redactie-adres)
Fred Bos Starqardlaan 10 Bussum tel. 41382 (verslaggevinq)
Marcus v.d. Heide Meyerkamplaan 18 Bussurn tel. 30608 (eindred./lay-out)

 

Advertenties.
De prijs voor een halve/ hele pagina bedraagt resp. f 60,- / f 120,- per seizoen (d.i. 3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp: Brediusweq 14a Hussum.

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 75 gasten en geen leden online