HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) colofon

Klik hier voor de pdfversie van dit artikel

 

Doelstelling
Dr Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belanqstellinq kweken voor 'historie' in het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken dnor het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze alqemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volqende werkgroepen : architectuur, dorpskern, literatuur, Oudheidkamer en documentatie, en verzet.

 

Lidmaatschap
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,-op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Rank te Bussum, t.n.v. Hist.Krinq Bussum (Gironummer van de Bank 184056). De leden ontvanqen in het jaar van aamelding de dat jaar verschenen nummers van het 'Contactblad' gratis. De prijs van losse nummers bedraacht F 3,-

 

Bestuur
Voorzitter (aftredend)  W.M. van Berkel, Achtermeulenlaan 23 Bussum, te1.19808
Vice-voorzitter/  Historisch adviseur M.J.M. Heyne, Mecklenburglaan 2A Bussum, tel. 47766
Secretaris Mevr. A. Leenders, Grt Hertoginnelaan 27 Bussum, tel.36464
Penningmeester (tweede) J. Hoelen, Nw Hilversurnseweg 23 Bussum, tel. 16412
Documentatie Mevr. E.\Jitteveen, Brediusweg 14A Bussum, tel. 13630
Vacatures (twee, eigenlijk drie, zie Van Berkel)

 

Redactie Contactblad 
Els Witteveen Brediusweq 14a Bussum tel. 13630 (redactie-adres)
Fred Bos Starqardlaan 10 Bussum tel. 41382 (verslaggevinq)
Marcus v.d. Heide Meyerkamplaan 18 Bussurn tel. 30608 (eindred./lay-out)

 

Advertenties.
De prijs voor een halve/ hele pagina bedraagt resp. f 60,- / f 120,- per seizoen (d.i. 3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp: Brediusweq 14a Hussum.

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 129 gasten en geen leden online