HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum, kennismakingsnummer (mei 1984),  colofon

Doelstellinq :
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor 'historie ' in het algemeen en 'geschiede-
nis ' van Bussum in het bijzonder.
De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift.
Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volgende werkgroepen : architectuur,
dorpskern, literatuur, Oudheidkamer en documentatie,en verzet.

Lidmaatschao :
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,-op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te Bussum, t.n.v. Hist.Kring Bussum (Gironummer van de Bank 184056). De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jahr verschenennum-mers van het 'Contact blad ' gratis. De prijs van losse nummers bedraagt f 3,-

Bestuur :
G.M.Langemeijer voorzitter Regentesselaan 35, 1405 EJ Bussum tel. 10114
H.Marres-Schretlen vice-voorzitter Vosmaerlaan 5 1401 BZ Bussum, 37239
Th.A.J.Meyer penningmeester Nachtegaallaan 54 1403 CJ Bussum tel. 14685
A.C.Leenders-Schreiner Grt Hertoginnelaan 27 1405 EB Bussum, tel. 36484
W.A.H.Voorneman-Prins Pr.Willem van Orangelaan 1 1412 GJ Naarden, 40906 resp. eerste en tweede secretaris
J.W.D.Kuy1 Voormeulenweg 45 1402 TH Bussum tel. 14235 perscontacten en acquisitie
E.Witteveen-Brenninkmeijer Brediusweg 14A 1 Bussum documentatie.

Redactie Contactblad :
Els Witteveen Brediusweg 14a Bussum tel. 13630 (redactie-adres)
Fred Bos Stargardlaan 10 Bussum tel. 41382 (verslaggeving)
Marcus v.d. Heide Meyerkamplaan 18 Bussum tel. 30608 (eindred./lay-out)

Advertenties :
De prijs voor een halve/ hele paqina bedraagt resp. f 60,-/ fl20,-per seizoen (d.i. 3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp : Brediusweg 14a Bussum.

 

 

Actueel

Paneldiscussie

 
De vijftigjarige stichting Tussen Vecht en Eem organiseert dit lustrumjaar een Groot Goois Toekomstdebat, een paneldiscussie met plannenmakers, erfgoedbeschermers, natuurorganisaties, nieuwe-energie opwekkers en belangstellenden. Als het aan TVE ligt wordt de bijzondere balans gekoesterd tussen cultureel erfgoed en wonen en werken op de grens van zand en water. We willen dit vastleggen in een Nieuwe Erfgoedkaart 2040 voor Gooi en Vecht.
Lees meer...

Foto van de maand

Receptie

Januari 2020

                                                                                                                                foto Jaap van Hassel

We hebben 107 gasten en geen leden online