HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum, kennismakingsnummer (mei 1984),  pagina 0

WOORD VOORAF DOOR DE VOORZITTER

 

Geachte lezer,
Dit CONTACTBLAD dat u in handen houdt, is een beknopt kennismakingsnummer van 15 paginas. Drie maal per jaar geven wij echter een blad uit met gemiddelde omvang van 30 paginas.
Wilt u meer weten van de HISTORISCHE KRING BUSSUM, dan adviseren wij u, vrijblijvend uiteraard, eens één van de ledenbijeenkomsten te bezoeken. Deze vinden plaats in de Bibliotheek Dr. A. Kuyperlaan naast 't Spant en beginnen om 20.00, herfst 1986 resp. op woensdag 3 september en maandag 3 november. We beginnen met een lezing; zo vertelt op 3 september Mevr. M. Addink-Samplonius over de archeologie in het Gooi. Tijdens de pauze kunt u ons documentatiemateriaal en oude foto's bekijken. Na de pauze worden algemene zaken behandeld en is er gelegenheid voor de leden om een en ander over hun eigen onderzoek of verzamelobjecten te vertellen. Zesmaal per jaar vinden deze bijeenkomsten plaats.

Men kan lid worden van een werkgroep of individueel onderdoek doen. Het onderzoekterrein is uiteenlopend en hangt samen met de belangstelling die iemand (of een groep) heeft voor een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld voor architectuur, oude boerderijen, kunst, literatuur, straatnamen, (sport)verenigingen enz. Het zelf aan de slag gaan leidt tot een steeds boeiender en veelzijdige hobby, die interessante contacten met zich meebrengt. Uitwisseling van gegevens hierbij is van groot van belang. Daartoe is de Historische Kring druk doende om een goede documentatie van de grond te krijgen. Ook het CONTACTBLAD speelt daarbij een rol, de leden kunnen daar terecht met hun nieuwste vondsten, ontdekkingen van historische foto's en gegevens.

De artikelen in dit kennismakingsnummer zijn dan ook van uiteenlopende aard : Fragmenten uit het Oorlogsdagboek van Anne Biegel (pg. 1-8). Een stukje geschiedenis van het Olavshuis (pg. 9-11), en een Interview met de schrijfster Toos Staalman (pg. 12-14). Voor de meer zakelijke gegevens verwijzen we u tenslotte naérde binnenzijde van de omslag. Volledigheidshalve kan nog vermeld worden, dat er (naast een bankrekening) nu ook een eigen postgironummer bestaat, te weten postgironummer 4616807.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Een bijdrage van twee tientjes per jaar behoeft geen onoverkomelijk bezwaar te zijn, dachten wij.
De aanmeldingsformulieren (zie laatste bladzijde) zien wij gaarne tegemoet op het secretariaat/ledenadministratie van Mevr. A. Leenders, Groot Hertoginnelaan 27 Bussum tel. 36484

G. Langemeijer (voorzitter)

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 104 gasten en geen leden online