HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 3 (juni 1985) pag 1-2

OPENING VERZETSTENTOONSTELLING IN HET SPANT

Redactie

Klik hier voor de pdf van dit artikel

 

 

Aantjes opent tentoonstelling Bussums verzet

BUSS UM - Busumers van nu weten wat Busumers van toen hebben betekent voor het Bussum van nu en straks zei burgemeester J.AantJes gisteren tijdens zijn toespraak waarmee hij de verzetstentoonteUing in 't Spant opende.

Voor de burgemeester behoorde deze expositie georganiseerd door de Historische Kring Bussum tot eén van de belangrijkste die hij in al die Jaren had geopend. "Vanwege de immateriële waarden die door het verzet bewaard en bewaakt zijn. aldus AantJes.
Volgens hem springt de samenleving van vandaag slordig om met deze duur gekochte waarden.Als voorbeeld noemde hij dat het zingen van het Wilhelmus door sommigen niet zinvol meer werd geacht.Via het herdenken kunnen de waarden bewaard en doorgegeven worden."Enige honderden personen, onder wie leden van het verzet, de Historische Kring en raadsleden, waren getuige van de opening van de tentoonstelling die valt te zien in diverse ruimten van het Spant.
Voorzitter Van Berkel van de Historische Kring meende dat het geheel een eerste aanzet moest zijn tot het verkrijgen van een volledig inzicht van wat er in Bussum aan verzet heeft plaatsgevonden. Hij gaf toe dat op de expositie, waaraan vanaf 1983 is gewerkt, nog gegevens ontbraken en hoopte dat er de komende dagen alsnog aanvullingen of correcties zouden komen.De voorzitter sprak vooral de hoop uit dat de  tentoonstelling een permanente plek zou kunnen krijgen in de toekornstige eigen accommodatie van de Kring.
Namens het gezamenlijk Bussums verzet sprak dominee Blom.Hij sprak de wens uit dat via dit overzicht de fakkel overgedragen kon worden naar de volgende generatie. Enkele personen die veel werk hadden verzet voor de totstandkoming werden nog even naar  voren gehaald. Onder hen bevond zich Joan Bruineman, die een boek, getiteld Metterdaad, over het Bussumse verzet heeft geschreven.

 

Zondag 21 april kon voorzitter Van Berkel eindelijk Burgemeester Aantjes, Raadsleden, Ds.Blom en vele genodigden en leden van de Historische Kring Bussum welkom heten bij de presentatie van de allereerste Verzetstentoonstelling in Bussum. Een tentoonstelling, waaraan vele verzetsstrijders, ook aanwezig, volledig hun medewerking hebben gegeven, niet alleen bij het verzamelen van het materiaal, maar juist door hun persoonlijke "gegevens" over de jaren 1940—45. Ook nabestaanden verleenden hun onmisbare medewerking  en "ik weet" aldus Van Berkel, "dat het voor velen geen prettige ervaring was om het leed van die jaren weer te moeten verhalen".
De tentoonstelling is een eerste aanzet tot 't verkrijgen van een min of meer vollédig inzicht  wat er met en rond het Verzet in Bussum heeft plaatsgevonden. Historisch onderzoek, dat de Historische Kring Bussum zich ten doel stelt en dat nu, veertig na de oorlog, nog realiseerbaar is. Het is echter "mensenwerk" dat geleverd is, uiteraard ontbreekt er veel en zullen gegevens soms anders blijken te zijn. Aan eventuele aanvullingen en correcties zal alle aandacht geschonken worden.

Voorts dankte de voorzitter een aantal medewerkers aan de tentoonstelling met name. Wij noemen hier nog de Stichting Vrouwenraad Bussum, die de Geuzenvlag vervaardigde, en Jan Verhoeven, die aan de tentoonstelling een extra dimensie toevoegde door een aantal oorlogstekeningen en schilderijen ten toon te stellen.

Van Berkel memoreerde nog dat ex-burgemeester Boot van Hilversum van uit Spanje getelefoneerd had en dat Mw Bini Sjouwerman- Patto wegens ziekte helaas verhinderd was de opening bij te wonen. Zij was koerierster bij het Joods Verzet .

Burgemeester Aantjes kreeg vervolgens het officiele woord. Hij plaatste de betekenis van een dergelijke tentoonstelling in verleden, heden  en toekomst.Voor het verleden constateerde de burgervader dat het een goede zaak is dat Verzetswerk ter kennis van de hele burgerij en alle belangstellenden ter kennis wordt gebracht.
Voor het heden werd een ieder opgeroepen zijn gedachten te formuleren in de context van deze tijd . hoeveel mensen zouden nu bereid zijn met inzet van le— ven, van gezin zelfs, een ideaal te dienen, dictatuur en machtsoptreden te bestrijden en te vechten voor mensenrechten.
Voor de toekomst geldt dan ook dat aan vraagstukken van 'discriminatie, rassenonderscheid en rechten van de mens' alle aandacht geschonken dient te worden. In zijn toespraak riep de Burgemeester op zich van de noodzakelijkheid hiervan bewust te zijn.

Namens het Verzet in Bussum onderstreepte Ds Blom de positieve aangelegenheid van een Verzetstentoonstelling, die bijdraagt om te blijven herdenken en gedenken, juist bij volgende generaties als de verzetslieden zelf er niet meer zijn.

 

 

Actueel

Tindal torentje

Het "mooiste gebouw van Bussum", de Tindalvilla, wordt stukje bij beetje in oude luister hersteld. Woensdag 22 januari is aan de linkerkant weer een torentje verschenen, en het is de bedoeling om nog dit jaar de grote toren boven de ingang terug te plaatsen. De villa Tindal, Nieuwe 'sGravelandseweg 21 is een rijksmonument.

Lees meer...

Foto van de maand

Noodgeval

Februari 2020

 

Fotio Jaap van Hassel

We hebben 16 gasten en geen leden online