HOME HKB
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 3 (juni 1985) colofon

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Historische Kring Bussum

Doelstelling
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belanqstellinq kweken voor ' historie ' in het algeemeen en 'geschiedemis van Bussum in het bijzonder.
De krinq tracht dit te bereiken door het orchaniseren van lezinqen excursies, tentoonstellinqen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze alqemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: architectuur , dorpskern , literatuur , Oudheidkamer en documentatie en verzet .

Lidmaatschap
U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minirnaal f 20,- op rek. nr. 55.40.44. 544 van de ABN Bank te Bussum, t.n.v. Hist. Kring Bussum (Gironummer van de Bank 184056).
De leden ontvangen in het jaar van aanmeldinq de dat jaar verschenen nummers van het 'Contactblad' gratis.
De prijs van losse nummers bedraaqt f 3,50

Bestuur
Voorzitter W. M. van Berkel , Achtermeulenlaan 23, Bussum tel. 19808
Vice-voorzitter/ Historisch Adviseur  M. J.M. Heyne, Oud Bussummerweq 7, Bussum tel. 17077
Alg. Adviseur  H. Kwak, Staten laan 32, Bussum tel. 35692
Penningmeester  O.A. Houweling, Cannenburqerweq 63B, Ankeveen 035-62803

Perscontacten  O. Bruineman - Kaarsqaren, Huurrnanlaan 10, Bussum 15694
Documentatie E. Witteveen Brenninkmeijer , Brediusweq 14a, Bussum tel. 13630

Redactie Contactblad
Els Witteveen Brediusweq 14a Bussum tel. 13630 (redactie-adres)
Fred Bos Starqardlaan 10 Bussum tel. 41382 (verslaqqevinq)
Marcus v.d.: {eide Meyerkamplaan 18 Bussum tel. 30608 (eindred./lay-out)

Advertenties
De prijs voor een halve / hele pagina bedraaqt resp. f 50,- / f 90 per seizoen (d.i. 3 x plaatsen) .
Opgave met ontwerp . Brediusweg 14a Bussum.

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 78 gasten en geen leden online