Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 14/3 (januari 1999) omslag pag. iii


Colofon

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.


HISTORISCHE KRING BUSSUM
Huizenveg 54, Bussum. Telefoonnr. 691 12 51

Doelstelling
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift.
Naast deze algemene aktiviteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid individueel of samen met andere leden onderzoek te doen ofwel door zich aan te sluiten bij een bestaande werkgroep, of door zelf een werkgroep te starten.

De contributie bedraagt in 1998 (minimum) voor:
- individuele leden f 25,-
- gezinslidmaatschap f 35,-
buiten Bussum en Naarden worden deze bedragen verhoogd met f 9 verzendkosten.
De contributie bedraagt vanaf 1999 (minimum) f 30,- resp. f 40,-.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzeggen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.
U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring Bussum door overmaking van genoemd(e) bedrag(en) op girorekening 4616807 t.n.v. Historische Kring Bussum onder vermelding van "nieuw lid" en uw volledig adres. Nieuwe leden krijgen alle nummers van het Contactblad van het lopende jaar.

Bestuur
Voorzitter (en advertenties): mw. M.H.H. Piebes
Vice-voorzitter
Secretaris: dhr. E. Droogleever Fortuyn
Penningmeester: dhr. J.D. Heetebrij
Lid (en redactie Contactblad): mw. J. Vos-Bogaard
Lid (coördinatrice werkgroepen): mw. C. de Jong

Het informatie/documentatiecentrum alsmede de ledenadministratie bevinden zich aan de Huizerweg 54 in Bussum. Telefoon 691 12 51 alleen tijdens de openingsuren. Tijdens kantooruren WEB: telefoonnr. 693 12 64. De openingstijden zijn: elke vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. Coördinator: mw. C. de Jong.

Losse nummers Contactblad zijn a f 7,50 per stuk verkrijgbaar bij het informatie/documentatiecentrumen verder bij de boekhandels Los en Bruna in Bussum.

Advertenties: kwart pagina f 80,- per jaar, halve pag. f 140,- p.j., hele pag. f 240,- p.j. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter: mw. M.H.H. Piebes, Huizerweg 54,1402 AD Bussum.Contactblad Historische Kring Bussum 14/2 (september 1998) omslag pag. ii


Colofon

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

HISTORISCHE KRING BUSSUM
Huizenveg 54, Bussum. Telefoonnr. 691 12 51

Doelstelling
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift.
Naast deze algemene aktiviteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid individueel of samen met andere leden onderzoek te doen ofwel door zich aan te sluiten bij een bestaande werkgroep, of door zelf een werkgroep te starten.

De contributie bedraagt in 1998 (minimum) voor:
- individuele leden f 25,-
- gezinslidmaatschap f 35,-
buiten Bussum en Naarden worden deze bedragen verhoogd met f 9 verzendkosten.
De contributie bedraagt vanaf 1999 (minimum) f 30,- resp. f 40,-.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzeggen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.
U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring Bussum door overmaking van genoemd(e) bedrag(en) op girorekening 4616807 t.n.v. Historische Kring Bussum onder vermelding van "nieuw lid" en uw volledig adres. Nieuwe leden krijgen alle nummers van het Contactblad van het lopende jaar.

Bestuur
Voorzitter (en advertenties): mw. M.H.H. Piebes
Vice-voorzitter
Secretaris: dhr. E. Droogleever Fortuyn
Penningmeester: dhr. J.D. Heetebrij
Lid (en redactie Contactblad): mw. J. Vos-Bogaard
Lid (coördinatrice werkgroepen): mw. C. de Jong

Het informatie/documentatiecentrum alsmede de ledenadministratie bevinden zich aan de Huizerweg 54 in Bussum. Telefoon 691 12 51 alleen tijdens de openingsuren. Tijdens kantooruren WEB: telefoonnr. 693 12 64. De openingstijden zijn: elke vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. Coördinator: mw. C. de Jong.

Losse nummers Contactblad zijn a f 7,50 per stuk verkrijgbaar bij het informatie/documentatiecentrumen verder bij de boekhandels Los en Bruna in Bussum.

Advertenties: kwart pagina f 80,= per jaar, halve pag. f 140,= p.j., hele pag. f 240,= p.j. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter: mw. M.H.H. Piebes, Huizerweg 54,1402 AD Bussum.Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) pag. 26-27

Agenda activiteiten uit de regio

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Voorlopig in 1985
Expositie van gebruiksvoorwerpen, handwerk, kleding, babyuitzet van rond de eeuwwisseling, bijeengebracht door Ans Terschuur.
Vanaf eind maart ook een afdeling "Bussum rond 1900", voorwerpen en foto's in bezit van de werkgroep Oudheidkamer van de Historische Kring Bussum.
Plaats: "Ter Schure" Brinklaan 146b Bussum. Open: do en zat. van 10.00 tot 16.00 uur.

t/m 28 april 1985
Expositie van kunstwerken van John Palmer: megalithische monumenten;

t/m 5 mei 1985
Expositie "Steengoed", vanaf de 15e eeuw in het Rijnland vervaardigd.
Particuliere collectie van de Hr. Gruyters uit Helmond.
Beide in het Cult. Centrum de Vaart "Goois Museum", Vaartweg Hilversum.

14 maart : Vertoning complete "Diaserie van de oude Eemnesserstraten"
Organisatie Historische Kring Eemnes
Plaats: Hervormd Centrum Torenzicht Eemnes. Aanvang 20.00; plaatsen reserveren.

27 maart : Ledenbijeenkomst van de Historische Kring Huizen "Oude Huizers praten over vroeger".
Plaats: De Boerderij, aanvang 8 uur.

30 maart : Excursie naar Slot Zuylen en het Nederlands Goud- Zilver en Klokkenmuseum in Schoonhoven. Leiding Ferry Jongbloed, medewerker Museum Amstelkring Amsterdam.
Organisatie Volksuniversiteit. Vertrek bus 9.00 uur van Brinklaan 117.

In april en mei : Hervatting van "Wandelingen in het Spiegel", uitleg over architectuur en bewonersgeschiedenis van deze Bussumse villawijk door Mevr. Langemeijer.
Rondleidingen op za.middag om 2 uur bij mooi weer! Voor opgave en gegevens van vertrek- en eindpunten contact opnemen met de Fam. Langemeijer tel. 02159 -10114.

13 april : Excursie naar Vestingwerk IV, rondleiding door de heer Heyne.
Vertrek van de Openbare Bibliotheek Filiaal Dr. A. Kuyperlaan 5 om 14.00
Organisatie Historische Kring Bussum.

21 aril t/m 5 mei
VERZETSEXPOSITIE IN HET' SPANT Geschiedenis van het verzet in Bussum met authentiek materiaal van diverse verzetsgroepen, individueel verzet, kerkelijk verzet etc. Een belangrijk onderdeel van de Tentoonstelling is het Joods verzet in Bussum. In de Tentoonstelling zijn ook 40 verzetstekeningen opgenomen van Jan Verhoeven, John Siliacus o.a. Deze zijn te koop. Het materiaal is verzameld door de WERKGROEP VERZET van de HISTORISCHE KRING BUSSUM.

1 mei :
Lezing over Verzet en Bevrijding in Wereldoorlog II in Hilversum.
Spreker de Heer de Geus, Koninklijke Landmacht
Organisatie : Historische Kring "Albertus Perk" Hilversum.
Plaats: Cult. Centrum De Vaart, aanvang 20.00

7 mei :
BIJEENKOMST HISTORISCHE KRING BUSSUM Openbare Bibliotheek Dr. A.Kuyperlaan, aanvang 20.00
Presentatie door de Werkgroep Architectuur: uitleg over de jongere bouwkunst, het inventarisatieonderzoek van waardevolle bebouwing in Bussum. Vertoning van dia's "Bussum rond 1900".

eind mei : Herdenkingstentoonstelling van de Jappenkampen in het voormalig Ned. Indië. De tentoonstelling wordt aangevuld met een keuze uit de Verzetsexpositie van Het Spant. Doel van de Tentoonstelling is het verzorgen van rondleidingen voor de schooljeugd.
Organisatie: Comité ter viering van nationale feest- en gedenkdagen (vroeger: Oranje Comité)
Plaats: Gemeentehuis Bussum.

4 juni : JAARVERGADERING HISTORISCHE KRING BUSSUM.
Uitreiking van het derde nummer van het Contactblad. Komt allen!


 

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) pag. 25

Uit Amerika overgekomen voor 100-jarige moeder

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

In aansluiting op het bericht van de honderdjarige Mevrouw Wisse-Leupen uit 1935 ook een bericht een honderdjarige op 21/2/85 (Gooi- en Eemlander 22/2/85)

BUSSUM - In bejaardencentrum Spieghelzicht in het Nassaupark heeft mevrouw A. H. Landheer gisteren haar honderdste verjaardag gevierd. Zoon Henk (65), voor de Amerikanen Hank, was met zijn vouw helemaal uit Californië gekomen om zijn moeder te feliciteren.

Ook de burgemeester van Bussum, de heer J. Aantjes, was uit de aard der zaak op bezoek bij mevrouw Landheer om namens de gemeente de gelukwensen over te brengen. Adriana Heiltje Landheer geboren Leenheer woont al sinds 1969 in Spieghelzicht, waar ongeveer zeventig oudere mensen wonen.

In het begin van de jarer dertig keerde mevrouw Landheer terug uit voormalig Nederlands Indië, waar haar man in het onderwijs functies bekleedde op Java, Borneo en Sumatra. De honderdjarige heeft tientallen jaren gewoond aan de Abr. Kuyperlaan in Bussum. Alle bewoners vierden gisteren feest ter ere van de eeuwelinge. Op de ...

 

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) pag. 24

Schenkingen van januari en februari 1985

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Voorts dienen nog een paar 'losse' schenkingen van januari en februari gememoreerd te worden :

Fabius A.N.J., Geschiedenis van een honderdjarige; zijnde de opkomst van het dorp Bussum (in Gooiland). Geïll. en voorzien van aantekeningen, bijlagen en register, Bussum, Märckelbach 1917.

Stukken betreffende de door het gemeentebestuur van Bussum aanhangig gemaakte grenswijziging tussen de gemeente Bussum en Hilversum. Druk N.V. "de Mercurius" Hilversum. Met kaart.

Enklaar dr. D.Th. en De Vrankrijker dr. A.C. J. Geschiedenis van Gooiland dl. II en III. Uitg.Mij "Parnassus" Amsterdam 1940. [Wie weet nog te komen aan het ontbrekende deel I ?]

Diverse jaargangen Tussen Vecht en Eem, en het Regionaal-historisch tijdschrift Holland.

Foto's:
- "Spieghelzichtt" aan de Nw Hilversumseweg ±1912
- "Maria's Heuvel" omstreeks 1900. Het terrein van de villa besloeg de grond tussen de J. Evertslaan en de Heuvellaan.
- "Mariënburg" met pensionaires uit 1889.
 

Actueel

Maand van de Geschiedenis

'Wat een ramp!' Van persoonlijke rampen tot catastrofes die de samenleving ontwrichten: rampen zijn van alle tijden. In een periode waarin pandemieën, oorlogen, bosbranden en overstromingen de kranten en talkshowtafels in hun greep houden staat de maand oktober 2022 in het teken van het thema 'Wat een ramp!'. Er wordt niet alleen stilgestaan bij de verwoestende kracht van rampen, er wordt ook een ode gebracht aan de veerkracht en weerbaarheid die een ramp in de mens kan opstuwen. Bekijk HIER een video-trailer over de Maand van de Geschiedenis, die eind oktober in het Rijksmuseum wordt afgesloten met de Nacht van de Geschiedenis. Op 8 oktober is er een Open Dag van Tussen Vecht en Eem Er is onder meer aandacht voor het bloedbad van Naarden in 1572.

Foto van de maand

September 2022

Naar aanleiding van de evenementen ter gelegenheid van de Open Monumentendag in het gerenoveerde Bensdorpcomplex, deze maand een foto van een onderdeel van het fabricageproces zoals dat aan  het begin van de vorige eeuw plaats vond in de Bensdorpfabriek. Misschien heeft een van onze lezers daar wel verhalen over gehoord van iemand die dat nog meegemaakt heeft. Vertel het ons:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l  Alvast hartelijk dank voor uw reactie. 

HKB Nieuws

Toegang documentatiecentrum 

Werklieden hebben de laatste hand gelegd aan de vervolmaking van de hellingbaan die toegang geeft tot het documentatiecentrum van de HKB. Er werden loodzware blokken neergelegd van Portugese steen, anderhalve ton per stuk.  Het ziet er mooi uit, maar er is een probleem ontstaan met de toegang naar de vloer van het DC. Die ligt nu een stuk lager!  Onvoorbereide bezoekers dreigen nu een beetje naar beneden te storten. Dit zal ongetwijfeld op een aanvaardbare manier worden opgelost. 
(foto's Jaap van Hassel)

Actueel

Vredesprijs en Vredeswandeling 2022

Vorige week zaterdag werd voor de zesde keer tijdens de internationale Vredesweek in Gooise Meren de Vredesprijs uitgereikt aan hen die een positieve bijdrage hebben geleverd aan het samenleven in de gemeente. Dit jaar ging de prijs naar De Groene Ruijter (De GRRU) en @altijdwerkplaats. De prijs wordt gesymboliseerd in een Vredesboom, die evenals vorig jaar werd geplant in de tuin van de Koptisch Orthodoxe Kerk van St. Verena aan de Ceintuurbaan in Bussum. Voorafgaand kon men deelnemen aan de vredeswandeling, die liep door Bussum-Zuid via het voormalige Bos van Bouvy (nu woonwijk), de vijver bij de Anthoniushof en de Verzetsliedenbuurt weer terug naar de Ceintuurbaan. Nol Verhagen, Klaas Oosterom en Margreet de Broekert, vrijwilligers bij de Historische Kring  gaven uitleg en toelichting over deze locaties.

We hebben 58 gasten en geen leden online