Home
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 29/1 (februari 2013) pp. 36-39


Tastbare getuigen van de wederopbouw in Bussum - Survival of the fifties

Pauline K.M. van Roosmalen

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting

Op de vraag naar het favoriete type woning of wijk, luidt het antwoord tegenwoordig overwegend een woning of wijk uit de jaren dertig van de twintigste eeuw. Het beeld van een dergelijke wijk of woning is er doorgaans een van rustige straten, veel groen, bakstenen gevels, rode pannendaken, houten kozijnen in wit en/of groen en her en der een erker of dakkapel. Als ‛gezelligheid’ in architectuur of stedenbouw vertaald zou moeten worden, dan zijn wijken en woningen uit de jaren dertig een uitstekende kandidaat.

 

Bussumse voorbeelden

Hoe anders is het met woningen en wijken uit de wederopbouw, de periode vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot het begin van de jaren zestig. Een periode waarin in hoog tempo met beperkte middelen volledige stadscentra en wijken werden (wederop)gebouwd. Het oordeel over het resultaat van deze inspanning is doorgaans tamelijk negatief. Wederopbouwwijken en -architectuur worden over het algemeen omschreven als lelijk en ongezellig.

     
Gemeentehuis aan de Brinklaan, een ontwerp van
prof. Ir. C. Wegener Sleeswijk (coll. HKB)
 

In Bussum zijn meer en minder in het oog springende voorbeelden van wederopbouw-architectuur te vinden. Een zeer in het oog springende voorbeeld is het gemeentehuis aan de Brinklaan, een ontwerp van prof. Ir. C. Wegener Sleeswijk. Aanzienlijk minder monumentaal maar daarom niet minder karakteristiek zijn de zogenaamde Airey-woningen aan de Jan Bottemastraat naar ontwerp van prof. ir H.T. Zwiers. De naam van deze woningen refereert van het bouwsysteem van de woningen: een oorspronkelijk in Engeland ontwikkeld gestandaardiseerd montagebouw-systeem waarbij in de fabriek gemaakte (geprefabriceerde) betonnen en stalen elementen op de bouwplaats in elkaar werden gezet waardoor snel en goedkoop kon worden gewerkt.

 

     
 
Airey-woningen aan de Jan Bottemastraat naar ontwerp
van prof. ir H.T. Zwiers. (Foto: Frank de Groot)

Minder snel uit te voeren maar even karakteristiek zijn diverse villa’s en appartementencomplexen die in Bussum verrezen. Van die laatste werden er in het centrum op schootsafstand van elkaar drie gebouwd: aan het Oranjepark, op de hoek Vlietlaan-Julianaplein en op de driehoek Vlietlaan-Eslaan-Nieuwe Englaan. De eerste twee zijn ontwerpen van W.M. Dudok. De laatste is een ontwerp van K. van den Berg.

     
Oranjepark, op de hoek Vlietlaan-Julianaplein en op de
driehoek Vlietlaan-Eslaan-Nieuwe Englaan
 

 

Ook enkele kerken kunnen niet onvermeld blijven. Aan de Meulenwiekelaan (bij de kruising met het Prinses Beatrixplantsoen) staat de kerk met verenigings gebouw en bovenwoning voor het Apostolisch Genootschap naar ontwerp ir. C.M. Bakker. Aan de Ceintuurbaan, de grens tussen het bestaande dorp en de naoorlogse uitbreidings wijken Ooster- en Westereng, staan de St. Jozefkerk met aangrenzend de pastorie naar ontwerp van H. van Putten en Th. van de Wardt, en de Verlosserkerk naar ontwerp Architectenbureau Nielsen en Spruit.

 

Wat steden en dorpen interessant maakt is de combinatie van (lokale) geschiedenis en de mix van architectuur stijlen die daarvan het gevolg is. Bussum is in dat opzicht geen uitzondering. Genoemde en niet genoemde wederopbouwgebouwen en -wijken leveren een belangrijke bijdrage aan Bussums historische en architectonische gelaagdheid. Ze zijn onderdeel van een staalkaart aan architectuurstijlen die op hun beurt een weerslag zijn van politieke, sociale, economische en culturele ontwikkelingen.

     
 
Kerk met verenigingsgebouw en bovenwoning voor het Apostolisch
Genootschap naar ontwerp ir. C.M. Bakker (coll. HKB)

In Bussum zijn enkele voorbeelden van een zorgvuldige omgang met wederopbouw-architectuur te vinden. Bij de verbouwing van bijvoorbeeld de Airey-woningen aan de Jan Bottemastraat, van een villa aan de Koningslaan en van het verenigingsgebouw met bovenwoning van het Apostolisch Genootschap, zijn de eigenaren uitgegaan van het oorspronkelijke ontwerp en hebben hun plan daarop afgestemd. Een werkwijze die ertoe leidde dat de oorspronkelijke karakteristiek van de gebouwen grotendeels bewaard is gebleven en dat de gebouwen voldoen aan de gebruikseisen die de huidige eigenaren en bewoners daaraan stellen.

Helaas moet echter ook worden geconstateerd dat niet alle Bussumers alle schakeringen van de architectonische staalkaart waarderen. Getuige de verbouwplannen van bijvoorbeeld het winkelcomplex aan de Koekoeklaan en diverse ver(nieuw)bouwingen van woonhuizen, blijkt ook in Bussum met name wederopbouw architectuur het zwarte schaap van de architectuurfamilie te zijn. Schijnbaar niet gehinderd door kennis van of waardering voor het oorspronkelijk ontwerp zijn opdrachtgevers en architecten er bij genoemde projecten in geslaagd om doelmatig alle sporen van het oorspronkelijk ontwerp uit te vlakken, als hadden de jaren vijftig nooit bestaan. Een resultaat dat doorgaans wordt bereikt door het interieur (plattegrond) en het exterieur (gevels, dak) te vervangen door aan het oorspronkelijke ontwerp vreemde elementen, vormen, materialen en kleuren (voetnoot 1).

Historisch belang

Hoewel het verwijderen of onherkenbaar transformeren van een gebouw of wijk het verleden uiteraard niet uitwissen, wissen ze wel de zichtbare en tastbare getuigen van dat verleden uit. Getuigen die door hun aanwezigheid dat verleden bijna als vanzelf levend houden. Niet de vraag of een gebouw of wijk ‘mooi’ of ‘lelijk’, ‘gezellig’ of ‘ongezellig’ is maar overwegingen over het belang van tastbare getuigen van het verleden zou de doorslag moeten geven bij afwegingen over het voortbestaan van een gebouw of wijk. Met het verdwijnen van wederopbouwarchitectuur en -stedenbouw verdwijnt een tastbare herinnering van een heel bijzondere periode in de Nederlandse geschiedenis. De periode waarin, na vijf jaar oorlog, gedurende ruim vijftien jaar met groot optimisme en veel toewijding zorgvuldig werd gewerkt en gebouwd aan en voor de toekomst.

Veel wederopbouwgebouwen en -wijken ademen die optimistische sfeer. Door het gebruik van nieuwe constructiemethoden en nieuwe materialen werden nieuwe vormen mogelijk. Het zorgvuldig gekozen kleurpallet was doorgaans sober en terughoudend met prachtige varianten blauw, grijs, geel en groen. En veel aandacht voor licht, ruimte en groen - opvallend veel licht, ruimte en groen in zowel gebouwen als wijken. Dit is ook zeker het geval in de Bussumse Ooster- en Westereng. Het gevoel van groen en ruimte wordt gecreëerd door een ruimtelijke opzet met openbare plantsoentjes en perkjes, en vooral door het park De Groene Long en de nabijheid van de Bussumer Heide.

Als Bussum de interessante architectonische staalkaart wil blijven die het nu is, dan is het van belang dat wederopbouw onderdeel van die kaart blijft en dat radicale transformaties een halt wordt toegeroepen. Dat eigentijdse architectuur, net als eigentijdse muziek en kunst, niet altijd door tijdgenoten wordt begrepen en gewaardeerd is iets van alle tijden. Internationale architectuurstijlen als Art Nouveau/Jugendstil, Art Deco, het Nieuwe Bouwen/Neue Sachlichkeit en Nederlandse stromingen als de Amsterdamse en de Delftse School hadden, evenals bijvoorbeeld de schilderijen van Vincent van Gogh en de composities van Maurice Ravel, een lange weg te gaan voordat ze de waardering kregen die ze tegenwoordig ten deel valt. Wat geldt voor Art Nouveau, Nieuwe Bouwen en Amsterdamse School geldt ook voor wederopbouwarchitectuur: het vergt tijd - soms decennia - en afstand om enigszins objectief te kunnen vaststellen wat de betekenis is van deze architectuurstroming.

 

Herwaardering

Dat wederopbouwarchitectuur en -stedenbouw binnen afzienbare tijd zeer gewaardeerd zal worden, leidt mijns inziens geen twijfel. Het eerste argument voor die overtuiging is pragmatisch: de leeftijd van de objecten. Aangezien die leeftijd voor alle wederopbouwobjecten inmiddels vijftig jaar of meer is, komen ze, wanneer sprake is van bijzondere architectonische, stedenbouwkundige, historische of culturele waarde, in aanmerking voor aanwijzing tot monument (voetnoot 2). Het tweede, ietwat intuïtieve argument is de recent opgeleefde belangstelling voor de jaren vijftig. Een fraai voorbeeld daarvan is de Amerikaanse tv-serie Mad Men, een zedenschets over de reclamewereld in New York aan het eind van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig. Tot in het kleinste detail uitgewerkt schetst de serie niet alleen een fascinerend beeld van de interieurs, auto’s, kleding, kapsels, omgangsvormen en het gedrag in die periode, maar heeft ze al gezorgd voor een herwaardering van kleding, meubels en ook kleurstellingen uit de jaren vijftig en zestig.

Vanwege de juridische noodzaak wederopbouwobjecten op hun monumentwaardigheid te beoordelen en afgaand op de heersende waardering voor mode en interieur architectuur uit de jaren vijftig, is de herwaardering van wederopbouw architectuur en -stedenbouw slechts een kwestie van tijd (voetnoot 3). Het feit dat we op de drempel van die nieuwe fase staan, maakt het des te urgenter dat we juist nu weloverwogen afwegingen maken over de betekenis en de kwaliteit van wederopbouw-architectuur en -wijken. Alleen zo kan immers voorkomen worden dat we op het laatste moment nog objecten afbreken die we over vijf of tien jaar, als het negatieve tij definitief gekeerd is, bij nader inzien toch de moeite van het behouden waard bleken. Waarmee overigens niet gezegd wil zijn dat alle wederopbouwarchitectuur, in Bussum of elders, zonder meer of zonder enige aanpassing bewaard moet blijven. Een respectvolle omgang met het (gebouwde) verleden dient nimmer te resulteren in een bevriezing of terugkeer naar het verleden. Waar ik nadrukkelijk wel voor pleit is dat bewoners en bestuurders zich rekenschap geven van de kwaliteit en het belang van wederopbouwarchitectuur en zich realiseren dat de waan van de dag doorgaans – en bij herhaling gebleken – een slechte raadgever is (voetnoot 4).

 

Over de auteur:
Pauline van Roosmalen is kunst- en architectuurhistorica. Zij is lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van Bussum uit interesse om haar theoretische kennis te toetsen aan de dagelijkse ontwerp-praktijk. Dit artikel was opgenomen in het jaarverslag 2010 van de CRK

Noten:
1. Door afsluiten en dichtzetten van het pleintje is een wezenlijk element van het oorspronkelijke karakter van het winkelcomplex aan de Koekoeklaan volledig verloren gegaan. De nieuwe winkel biedt een consument weliswaar vrijwel alles onder een airconditioned dak maar is architectonisch volslagen generiek. Het zou overal kunnen staan. Dat het in Bussum in een wederopbouwwijk staat, blijkt nergens uit. De vergelijkbare non-descripte aanblik die veel winkelstraten en -centra in Nederland in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw boden, wordt inmiddels in veel plaatsen met succes ongedaan gemaakt. In Bussum zijn de Nassaulaan, de Nassaustraat en de Kapelstraat voorbeelden van die laatste ontwikkeling.
2. De noodzaak van distantie en reflectie is de reden dat voor het aanwijzen van monumenten een termijn van vijftig jaar wordt gehanteerd.
3. Dat deze ontwikkeling staat te gebeuren blijkt ook uit een lijst die in 2007 aan de minister van Cultuur werd aangeboden. De lijst bevat 100 gebouwen die tussen 1945 en 1958 werden gerealiseerd en volgens de opstellers van de lijst in aanmerking komen voor de status van rijksmonument. Zie: http://www.cultureelerfgoed.nl/node/378.
4. Ik breng in dat verband de jaren zeventig van de vorige eeuw in herinnering. Toen sloopte menig huiseigenaar eigenhandig en minutieus alle jaren dertig details uit zijn woning. Details die nu hooglijk gewaardeerd worden en door menig huiseigenaar liefdevol en zo nauwkeurig mogelijk worden teruggebracht.

 

 

Bussums Historisch Tijdschrift 29/1 (februari 2013) pp. 4-9


Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen 'Crailoo'

 P. Langerhuizen

In 1902 werd de Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen ‛Crailoo’ opgericht door P. Langerhuizen na een omstreden grondruil met de zogenaamde (niet door de Erfgooiers erkende) Stad en Lande van Gooiland.

      
 
Verkoopbrochure van de Maatschappij tot Exploitatie van
Bouwterreinen 'Crailoo'

Klik hier voor de pdf van dit artikel
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting 

 

Langerhuizen woonde zelf in het landhuis Crailo. Om de te verkopen percelen aan de man te brengen werd er een fraaie brochure vervaardigd. Een exemplaar kregen wij onlangs ter inzage. De tekst en de foto’s vind u in het volgende artikel. Een speurtocht naar de exploitatiemaatschappij op het Internet leverde een mager resultaat op. Het meest interessante stukje vonden wij in een bespreking van stukken uit het archief van de H.S.M. en spreekt voor zich.

     
P. Langerhuizen
 

In 1903 trachtte de Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen ‛Crailoo’ een tramverbinding te krijgen van Crailoo, waar deze maatschappij een villapark wilde bouwen, met het H.S.M.-station Naarden-Bussum. Op 28 oktober 1904 werd daartoe de ‛Centrale Tramweg-Maatschappij’ opgericht, gevestigd te Amsterdam. De H.S.M. werd bereid gevonden de exploitatie van deze lijn op zich te nemen, als verlenging van haar tramlijn Huizen–Bussum.

De verkrijging van gronden in de omgeving van het station Naarden-Bussum leverde zoveel problemen op, dat geen van de drie mogelijke projecten door of langs het Prins Hendrikpark aangelegd kon worden. De animo voor deze lijnen werd geleidelijk minder. In 1911 werd aan het Ministerie van Waterstaat bericht, dat werd afgezien van de aanleg en exploitatie van deze lijnen, zodat de procedure voor de verkrijging van de concessie kon worden beëindigd.
Via de website van het Nederlands Architectuurinstituut vonden we ook nog het volgende: Architect W. Kromhout bouwt in 1901 een huis aan de Boschlaan te Bussum in opdracht van A. de Leur, directeur der Exploitatiemaatschappij Crailoo.

"Beste Lezer, die nu op een kantoor zit te zwoegen, weest niet jaloersch. Ga aanstaanden Zondag naar het Gooi" ik ken daar wouden en weiden en lucht, die ik in niet één opzicht achter stel bij die van Zwitserland. En nu moet de heide bloeien! Neen, ik stel ze niet achter. Integendeel! "La Suisse, c'est bon pour ceux qui passent" zeide mijn vader altijd. Geef mij Holland voor Levensverblijf.- [V.D. t. D. Algemeen Handelsblad van 26 Augustus 1902.]  

 

AAT naar 't Gooi! Maar niet voor een enkelen Zondag, want dan benauwt U de volgende dagen de stadslucht nog meer dan tevoren. Gaat voor goed U daar vestigen in die overschoone natuur, die den vermoeiden geest verfrischt, en geniet bij voortduring van de zuivere lucht, die U verkwikt en opwekt, wanneer gij afgemat van den arbeid, met spoor en tram den korten afstand, die U van de hoofdstad, 't terrein Uwer werkzaamheid scheidt, hebt afgelegd. Bouwt U in de door de Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen “CRAILOO”, nieuw aangelegde villa-parken “de Eng” en “'t Loo” genaamd, een van die uitwendig sierlijke en tegelijk zoo gezellig ingerichte villa's, die voor den voorbijganger een aangenaam uitzicht opleveren en voor den bewoner alle gemakken aanbieden, die het leven zoozeer veraangenamen. Belegt Uwe gereedliggende gelden in den bouw van een eigen huis op eigen grond; geen beter, veiliger belegging is denkbaar! Zult gij niet reeds genieten, wanneer Uw huis, Uw eigen huis, geheel naar Uwe wenschen ingericht, gebouwd wordt; wanneer gij de van elders aangevoerde steenen langzamerhand een vorm zult zien aannemen, die U op de teekening heeft bekoord; wanneer gij eindelijk de kleurschakeeringen zult zien verschijnen, die gij reeds tevoren, toen de plannen werden ontworpen, in Uwe verbeelding hebt zien afsteken tegen 't donkere sparregroen en 't heldere eikenloof, dat in Uwen tuin - Uwe plaats - in zoo ruime mate wordt aangetroffen? Vergeet echter niet bij den bouw Uwer woning, bij den aanleg van Uwen tuin, U te verzekeren van een vrij uitzicht over de glooiende korenvelden op de heuvelenrij, die ons nieuw aangelegd park scheidt van het oude Bussum, of over de heide, die zich in de richting van Laren en Hilversum uren ver uitstrekt; wij zijn overtuigd, dat wanneer deze wenk door U wordt opgevolgd, gij iederen gast zult mede voeren naar Uw lievelingsplekje, om hem van het prachtige vergezicht over de akkers op het oude Bussum te doen genieten! Laat U niet weerhouden door de vrees, dat gij daar Uw leven minder geriefelijk zult moeten inrichten dan in de stad; voor behoorlijke verlichting (gas- of electrisch licht) zal worden gezorgd, en wat het drinkwater betreft, uit Uw eigen terrein kan dit volkomen zuiver worden opgepompt: althans, wanneer gij niet de voorkeur daaraan geeft , Uw perceel aan te laten sluiten aan de leiding, die in de toekomst door of van wege onze Maatschappij U van uitstekend drinkwater zal kunnen voorzien. 

 

      
 
Ontwerp plan uitbreiding villapark de Eng in Bussum

De beide villa-parken “de Eng” en “’t Loo” behooren tot de hoogste en gezondste gedeelten van het Gooi;'t eerste ligt gemiddeld 20 meter en 't andere 24 tot 30 meter boven Amsterdamsche Peil. Wanneer men nu bedenkt, dat de Spiegel”, reeds als gezond genoemd, slechts hier en daar 1m boven A.P. is gelegen en 't over 't algemeen niet verder kan brengen dan tot 4 meter, dan behoeft 't wel geen betoog, dat “de Eng” en “’t Loo”, wat gezondheid betreft, niet behoeven achter te staan bij de gunstigst bekende streken van Gelderland.

     
Ontwerp plan villapark ‘t Loo in Blaricum
 

Ook wat vruchtbaarheid betreft; nu reeds verrijzen dáár dennenbosschen, groeit dáár welig het eikenhakhout, naast hoog opschietende berken en beuken, hier en daar afgewisseld door graanakkers en groentevelden. Is dus de voorspelling gewaagd, dat, zoodra op dien grond na oordeelkundige bemesting door bekwame handen tuinen worden aangelegd, deze een lust voor de oogen zullen worden en de parken zullen worden ware lustoorden, gelijk men in ons land maar al te zelden aantreft.

En aan deze zoo schoone natuur wordt door de kunst de hand gereikt, om een bewonderenswaardig geheel te vormen. De bekwame tuinarchitect onzer maatschappij, de Heer P. H. WATTEZ, heeft een geheel stel van wegen ontworpen, die onze parken zullen maken tot een middelpunt van verkeer en verbindingen zullen scheppen met de omliggende plaatsen en 't meest nabijzijnde Spoorweg-Station.

Deze wegen nu zijn niet, zooals elders maar al te vaak is voorgekomen, als smalle draden in onze plannen van bebouwing ingeweven, neen, onze Maatschappij is van 't denkbeeld uitgegaan, dat men niet zuinig moet omspringen met den grond, die voor het openbaar verkeer is bestemd; alleen dan kunnen verbindingswegen aan hun doel beantwoorden, wanneer zij breed worden opgevat en ruimte aanbieden voor alle denkbare vervoermiddelen, zonder dat de wandelaar of de fietsrijder telkens verplicht wordt uit te wijken

Onze hoofdwegen, die in de naaste toekomst een onderdeel zullen vormen van de nieuwe verkeerswegen, die de dorpen Huizen, Laren en Blaricum met 't Spoorweg-Station Naarden-Bussum zullen verbinden, zijn van 16 tot 20 meter breed, met een hard rijvlak en trottoirs, waarvan op de 20 meter breede wegen één trottoir uitsluitend voor wielrijders bestemd en beplant met vier rijen boomen; onderling worden zij verbonden door lanen ter breedte van 12 meter. In “de Eng” loopen alle hoofdwegen uit op een breed aangelegd, met boomen beschaduwd plein, waar men door een op een hoogte aangelegden houtwal beschut zal zijn tegen de Noordelijke en Westelijke winden, en dat zeker in de naaste toekomst als het middelpunt van 't verkeer in dat villa-park zal worden beschouwd. Met betrekking tot de richting van de wegen en de daardoor gevormde verbindingen verwijzen wij naar de plannen, die in dit boekje zijn afgedrukt; doch omtrent éénen nieuw aangelegden weg mogen wij niet met die verwijzing volstaan: den Verbindingsweg tusschen onze parken en de gemeente Bussum.

Onze maatschappij heeft ingezien, dat als eerste eisch voor eene afdoende exploitatie moet worden gesteld, dat het verkeer tusschen de gemeente Bussum en haar Spoorweg-Station met onze parken op onbekrompen wijze, onbelemmerd zoude kunnen geschieden. Daarvoor moest een heirweg worden aangelegd, die met de beste in den lande zoude kunnen wedijveren; en geene kosten of moeiten mochten worden gespaard, om dit te bereiken. Die weg zal worden aangelegd als de snelste verbinding tusschen het oude Bussum en het nieuwe Bussum, dat, naar wij hopen, in weinige jaren in “de Eng” zal verrijzen, zich aansluitende bij het nieuwe Blaricum, dat in , ’t Loo” zich zal vestigen; een flinke breede weg, aan beide zijden met twee rijen boom en beplant, waarlangs in de naaste toekomst de tram een goedkoope gelegenheid tot vervoer zal aanbieden voor hen, die niet over rijtuig kunnen of willen beschikken.

De schoone uitzichten, die men aan beide zijden van dien weg heeft op de glooiende akkers, het dorp Bussum en heel in de verte de bosschen van 's Graveland en van oud Bussum, zullen al heel spoedig een groote aantrekkingskracht blijken te oefenen op de wandelaars en fietsers, die eerst uit nieuwsgierigheid een kijkje zullen komen nemen, om later opgetogen over 't genotene bij herhaling terug te keeren, en eindelijk zich geheel thuis te gevoelen in die heerlijke omgeving, die weldra als 't schoonste en eigenaardigste gedeelte van het Gooi zal worden geroemd. Immers die omgeving wordt gevormd door de bosschen van het uitgestrekte landgoed “Crailoo”, waarvan onze villa-parken thans nog slechts een klein gedeelte uitmaken.

Wie aan den Laarderstraatweg of aan den Huizerbotweg zijne villa bouwt, behoeft slechts de straat over te steken en onmiddellijk bevindt hij zich onder de hooge lommerrijke boomen van het thans nog vrij stille woud, waarin hij zijne wandeling uren ver kan uitstrekken in de richting van oud Bussum en Valkeveen, zonder ooit verplicht te zijn denzelfden weg tweemaal te gaan. Voor velen zijn de bosschen van Crailoo nog een vrij onbekend terrein, zij kennen misschien den breeden grintweg, die langs de heerenhuizing zijwaarts afbuigt, wellicht heeft het toeval hen wel eens geleid door den hollen Zandweg door dicht eikenloof beschaduwd, die als de kortste verbinding met oud Bussum geldt, maar … veel verder hebben zij 't niet gebracht. Zij kennen ze niet de uitgestrekte beuken - en sparrenlanen, die door den kunstlievenden eigenaar keurig onderhouden, het landgoed in alle richtingen doorkruisen; de eikenboschjes, waarin men langs slingerpaadjes ronddwalend in den zomer zich tegoed doet aan de geuren, door het loof uitgewasemd en in de herfst de schoone gouden najaarstinten bewondert, zijn nog nimmer door hen bezocht; het bestaan zelfs van de groote en de kleine manege, beiden zoo schilderachtig gelegen en diep in 't bosch verborgen, is hun geheel onbekend.

Er zijn slechts weinigen die weten welke schoone uitzichten over bosch en hei van de heuveltoppen, die hier en daar in het noorden van het landgoed worden aangetroffen, kunnen worden genoten. Doch dit zal en moet anders worden; zoodra de afstand tusschen 't station Naarden-Bussum en het landgoed in weinige minuten met de tram zal worden afgelegd, zal een bezoek aan 't landgoed “Crailoo” en aan onze beide villaparken die zich daarbij aansluiten, zeker op hen die gevoel hebben voor het natuurschoon dat het Gooi aanbiedt, eene groote aantrekkingskracht blijken te oefenen.

Nog mogen enkele opmerkingen over den grond in onze villaparken niet achterwege blijven, daar de samenstelling van den bodem van grooten invloed is op de luchtgesteldheid. Wij danken deze opmerkingen aan eenen bekwamen deskundige, die voor ons een onderzoek heeft ingesteld.

De gronden op en om Crailoo bestaan, evenals alle gronden in Gooiland uit zand. .
In vergelijking met de gronden die hieraan grenzen, en uit diepe putboringen moet men afleiden, dat de zandlaag uit zoetwater ontstaan, een dikte moet hebben van meer dan 100 M., terwijl hierop weder een zandlaag volgt die schelpjes bevat en uit zoutwater moet afgezet zijn.
Nergens in 't Gooi worden klei- of andere lagen aangetroffen, slechts hier en daar vindt men op eenige meters diepte onder den beganen grond korte afgebroken laagjes z.g. nesten, die uit leem, grint of kalkhoudend zand bestaan. Niet zelden ziet men op de heide hier en daar gaten, waaruit men grint gegraven heeft.
Een 10 à 20 jaren geleden kon men van “Stad en Lande van Gooiland” het recht verkrijgen om naar leem te zoeken. Met een peilijzer werd er hier en daar in den heide grond gestoken, terwijl bij het vinden van leem deze uitgegraven en verkocht werd aan een steen- of pannenbakkerij, die tusschen Blaricum en Huizen stond. Van deze steenoven kan men thans slechts een ruïne terug vinden. Door de hooge ligging der terreinen zijn de gronden uitermate droog en groeien er slechts boomen als de den, de eik en de berk, terwijl men in de bosschen nog aantreft den beuk, den hazelaar, den kastanje e.a. Op de open heide tieren de struikheide, brem, kattendoorn, vogelpootje, hondsbloem en eenige grassen en mossen. De laag die deze zandgronden bedekt, bestaat uit een heideplag van 10 c.M., en in de bosschen uit een laag boschhumus of teelaarde van hoogstens 20 c.M. dikte.

De golvingen van de schilderachtige heide zijn ontstaan door de werkingen, die er in het geologisch verleden hebben plaats gegrepen. Zoowel het ijs, als Maas en Rijn hebben niet alleen aanleiding gegeven tot het ontstaan van het gemengd diluvium, maar door de erosie dier machtige stroomen met hun talrijke zijarmen èn door de Z.W. Winden, heeft de heide haar heuvelachtigheid gekregen.

     
 
Toegangshek Landgoed Crailoo circa 1900

Zulke heuvels bevatten dan ook nimmer eratische blokken of grof grint. Zijn de hoogten daarentegen, zooals de Trompenberg door onderaardsche persingen naar boven geschoven, dàn alleen kunnen ze zwerfblokken en grof grint bevatten. In overeenstemming met de ligging dezer gronden is de lucht droog en zuiver, terwijl de zeewind en de bosschen daarenboven nog een zeer gunstigen invloed uitoefenen op het klimaat.

Aan deze opmerkingen hebben wij niet veel meer toe te voegen; ons doel is geweest, de aandacht te vestigen op onze nieuw aangelegde villa-parken, en wij meenden dit doel niet beter te kunnen bereiken, dan door de verspreiding van de in dit boekje opgenomen photographische afbeeldingen. Wij spreken daarbij de hoop en de stellige verwachting uit, dat velen zich daardoor aangelokt zullen gevoelen tot een bezoek aan een der bekoorlijkste streken van 't Gooi, die door korten afstand van Amsterdam, bijzonder gunstige ligging, gezond klimaat en natuurschoon, vol afwisseling, voor een voortdurend verblijf in elk opzicht aanbeveling verdient.

 

HET BESTUUR DER MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN BOUWTERREINEN “CRAILOO”.
Bussum, December 1902. Boschlaan 2.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit DEELgenoot, periodiek van de Historische Kring Blaricum, nr. 69 (zomer 2012). pag. 1332-1341. Het ter inzage gekregen exemplaar van de brochure is in het bezit van de heer Gerbe van der Woude.

 

 

Bussums Historisch Tijdschrift 29/1 (februari 2013) pp. 18-22


De herbouw van Concordia en het ideaal van dr. A.S.

Grote namen gaven uitvoeringen in theater met rijke geschiedenis

 

Rudolf Geel

Klik hier voor de pdf van dit artikel
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting

 

De maatschappij ‛Concordia’ beleefde zijn oprichting in 1896. Het bijbehorende gebouw aan de Graaf Wichmanlaan werd vormgegeven naar een ontwerp van architect C.J. Kruisweg en ingewijd in 1897. Het gebouw, opgeleverd door de Bussumse aannemer Van Norren (zie ook het tweede artikel in dit blad), was multifunctioneel. Verenigingen en organisaties, waaronder verschillende kerkelijke groeperingen, vonden er een onderkomen. De Toonkunstuitvoeringen die gegeven werden, hadden een grote naam, en ook de Nederlandse Bachvereniging verzorgde er uitvoeringen. Maar ook toneelliefhebbers konden in het gebouw aan hun trekken komen. Vanaf 2 april 1926 werden er ook radio-uitzendingen verzorgd.

      
 
Concertgebouw Concordia (Coll. HKB)

Op zaterdag 26 april 1930 organiseerde de Bussumse afdeling van het Rode Kruis een propaganda-avond in Concordia. Hiervoor pakte de hulpvereniging breed uit met een op Indische leest geschoeide manifestatie. Tot laat in de nacht, aldus de Bussumsche Courant van de maandag erop, ‘heerschte er in Concordia’s zalen jolijt en feestvreugde, muziek en dans; was daar een Indische sprookjessfeer getooverd.’ Smaakvolle stands, kostbare wandtapijten en kleurige guirlandes gaven de in een feestelijk licht badende zaal een vrolijk uiterlijk. Er was zelfs een haremtent ingericht, geheel behangen met een twintigtal Oosterse tapijten, in bruikleen gegeven door de firma Perez uit Amsterdam. Ook waren er stands, bedekt met atap, een zeer brandbare Indische dakbedekking van gedroogde palmbladen. Om drie uur werd het feest besloten met een laatste dans. Het personeel ruimt nog het een en ander op en gaat naar huis.

Mogelijk had na het feest
de haremtent vlam gevat
      

Om half zes zondagochtend 27 april staat de hele zaak in de hens; misschien is de brand ontstaan in de serre, waar tijdens het feest een Indische keuken was gevestigd. Maar het is ook mogelijk dat de haremtent vlam had gevat. Na de brand, die een schade van om en nabij twee ton opleverde, was het cultuurcentrum voor een belangrijk deel in de as gelegd, hoewel er met negen slangen geblust werd. Zo kwam er, nadat het gebouw in 1928 nog gerenoveerd was, een einde aan de velerlei soorten manifestaties die er plaatsvonden, van toneelvoorstellingen tot kerkdiensten en van huisvlijttentoonstellingen tot hondenshows.

     
Brand Concordia 27 april 1930. Op de foto v.l.n.r. met brandweerpak Gijs
Dorressteijn; met bolhoed, hr. Pijpers, opperbrandweermeester; met bril,
A. de Bruijn, gemeenteambtenaar; met hoed, aannemer Van Norren (zie ook
het 2e artikel in dit nummer). Andere personen niet bekend. (Coll. HKB)
 

Na de brand stond het voor veel Bussumers wel vast dat Concordia (niet voor niets betekent de naam ‛eendracht’) herbouwd zou worden. Maar dat ging natuurlijk niet vanzelf. Het was crisistijd en de gemeente legde niet gemakkelijk de subsidie op tafel die nodig was om het gebouw nieuw op te bouwen. Bovendien vonden zeker niet alle Bussumers het nodig het gebouw opnieuw te laten verrijzen, en ook niet aan de in hun ogen excentrisch gelegen Graaf Wichmanlaan.
Sommige dorpsgenoten wezen op de mogelijkheden die theater Novum bood, en op de bioscoop Flora. Toch legde het gemeenteraadslid C.J. Kruisweg, tevens de architect van het eerste Concordia, al op 10 mei 1930 een plan voor een nieuw Concordia op tafel. Dat was snel. Maar hij beschikte vanzelfsprekend over veel expertise. Aan de slag dus.

Maar zo vlug ging het niet. Gezegd mag worden dat het plan van Kruisweg, gezien het in december 1931 gepubliceerde plan inclusief blauwdruk, van allure getuigde. De ontwerper betrok ook de niet verwoeste delen van Concordia in de nieuwbouw. Maar uiteindelijk haalde dit plan het niet. Het duurde nog tot 1934 alvorens een nieuw Concordia geopend kon worden. Op zichzelf heeft de herbouw eigenlijk helemaal niet zo lang op zich laten wachten.

 

Stemmen in de pers

Voor- en tegenstanders van herbouw roerden zich via ingezonden brieven in de pers. Zo vraagt ‛Een belastingbetaler’ zich af of de Gemeenteraad wel zo nodig een subsidie van f. 20.000 moet verlenen voor de herbouw. Waarom bestaat er opeens behoefte aan een concertzaal? En vanwaar ‘ineens het medelijden met den armen forens, die toen Concordia er nog was, toch naar Amsterdam ging, de schoonste kunstprogramma’s en de beste kunstenaars ten spijt. Ja, dan kon men in de solistenkamer hooren: “Zuster Anna ziet gij nog niets komen?”, toen kon men in bijna iedere recensie lezen “jammer dat de zaal zoo slecht bezet was”.’

Een voorstander toont zich een Bussumse ingezetene die zijn licht over deze zaak liet schijnen in de Gooi en Eemlander van 16 januari 1933. Hij ondertekende met zijn initialen Dr. A.S. Deze geleerde kan niemand anders zijn geweest dan dr. Arnold Saalborn, leraar Nederlands aan het Barlaeus gymnasium in Amsterdam, die op de Lindenlaan woonde. Hij was een broer van de befaamde acteur Louis Saalborn, en het ligt dan ook voor de hand dat hij in zijn stuk ruimschoots ingaat op de culturele voordelen van een toneelgebouw.
Saalborn was een buitengewoon inspirerende leraar (weet ik uit eigen ervaring; na zijn pensionering gaf hij vanaf 1959 nog een paar jaar les op het Willem de Zwijger Lyceum), en ook een aardige man met een allercharmantst ponteneur. Naar eigen zeggen had hij verschillende Tachtigers, zijn literaire helden, persoonlijk horen voordragen.

     
 
Het nieuwe Concordia. Foto uit 1934 (Coll. HKB)

Boven zijn stuk over Concordia laat dr. A.S. afdrukken ‛Ceterum censeo Concordiam esse renovandum’, vrij naar Cato, de  Romeinse senator, die na iedere toespraak opriep dat Carthago verwoest moest worden. Welnu, Concordia was al verwoest en wachtte slechts op nieuwbouw. Dr. S is ervan overtuigd dat het toneelpubliek in Bussum zal blijven als hier een echte toneelzaal beschikbaar is “waarop de groote gezelschappen hun groote voorstellingen kunnen geven”. Het oude Concordia achtte S. geen goede schouwburg. “Men stelt de zaak verkeerd voor, indien men het nieuwe Concordia op één lijn plaatst met een dansgelegenheid of localiteit voor vermaak zonder meer. Het wordt een schouwburg, een concertgebouw in den besten zin van het woord, tevens geschikt voor tentoonstellingen en bijeenkomsten op grote schaal.” Hij doelt hiermee op nationale en internationale congressen, “die van groot materieel voordeel zijn voor allen die leveranties kunnen doen”.
Zo zal in Saalborns ogen het bouwwerk, eenmaal opgeleverd, een sieraad zijn voor Bussum “maar bovenal de vervulling van de belangen en de behoeften van duizenden ingezetenen.” “Het zal leven en bloei brengen, belangstelling wekken en kweeken voor het vele dat op geestelijk en kunstgebied thans aan Bussum voorbijgaat.” Dit is fiere taal, behorend bij de belijdende humanist die Saalborn was. Zijn oordeel staat haaks op beperkte, zo niet benepen visies in de gemeenteraad. De roomsen wezen op hun St. Vitusgebouw en St. Josephgebouw voor vergaderingen en partijen en de protestants-christelijken beriepen zich op het Jeugdgebouw achter de hervormde kerk aan de Huizerweg. Wij schrijven 1933 wanneer deze schermutselingen plaatsvinden.

 

Het bal kan beginnen

Ten slotte slaan toch de directeur van het oude Concordia en eigenaar van de ruïne, de heer H.A. Padberg, en de Gemeente de handen in elkaar. De architect J.C.O. Camman ontwerpt twee plannen voor herbouw: een eenvoudige en een ‛architectonische verfrissching’ van het totale gebouw, binnen de bestaande afmetingen.

Op 11 november 1934 werd een persconferentie belegd waarop de artistiek leider van het nieuwe Concordia , J.P.J.H. Clinge Doorenbos, uitlegde wat de plannen waren. Clinge Doorenbos verwierf zich landelijke faam doordat hij, vanaf 1921, vijftig jaar lang een kroniek op rijm leverde aan De Telegraaf. “Er is komen vast te staan”, schreef een landelijk ochtendblad (en dat moet Clinges eigen Telegraaf zijn geweest), “dat Concordia een der modernste theaters in het land zal worden, een der gezelligste gelegenheden voor verenigingsfeesten. Door middel van verschuifbare wanden kan de zaalruimte van 6800 personen worden uitgezet; in de bovenzaal (…) kunnen 275 mensen worden geplaatst. (…) Er komen gezellige foyers, winkelvitrines, parketvloeren; de stoelen in de tooneelzaal zullen in een ommezien mechanisch verdwijnen, opdat ‘het bal’ zoo spoedig mogelijk kan aanvangen.”

Op 12 december 1934 ging het herbouwde Concordia open en bleef vele jaren een centrum van verenigings- en schoolactiviteiten, kerkdiensten, jazzconcerten en filmvertoningen. Ook de radio-uitzendingen konden, tot 1940, weer doorgaan. De zaal was bruikbaar voor vele doeleinden. Zo kwamen in 1938 Mussert en Van Genegten er spreken over onder meer de nieuwe geest in Duitsland en Italië “een laatste kans om aan Europa’s ondergang te ontkomen” (voetnoot 1). Voor de lezingen van beide heren bleek volgens de Bussumsche Courant van 31 maart buitengewoon veel belangstelling te bestaan. De grote zaal was vrijwel geheel gevuld. Maar ook Mengelberg en het Concertgebouworkest kwamen een keer spelen. Slechts een maand na Musserts optreden gaven zij een (uitgesteld) Galaconcert waarbij het Bussumse muzieklievend publiek ‛au grand complet’ vertegenwoordigd was. De avond begon met het Wilhelmus, dat de aanwezigen staande meezongen, “een enthousiast begin van een schoonen avond” (voetnoot 2).
De aanloop naar de Tweede Wereldoorlog gaf Concordia nog meer emplooi. Onder de 600 soldaten van het 8ste Depotbataljon die in de toen nieuwe Kolonel Palmkazerne gelegerd werden, bevond zich sergeant Eduard van Beinum, die van de gelegenheid gebruik maakte om in Concordia muziekevenementen te organiseren. Van Beinum had als functietitel ‛Sergeant-Menagemeester’. Hij was verantwoordelijk voor de muziek. Op 4 maart 1940 gaven de soldaten een concert. Eduard zelf bespeelde de piano, Jo Vincent zong ‛Du liebst mich nicht’ van Schubert. Voor het organiseren van de avond en zijn aandeel daarin ontving van Beinum een partituur van de Mattheus Passion (voetnoot 3).

       

Sinds 2008 is kinderdagverblijf ‛De Sterrendaalders’ in de Concordia gevestigd. De locatie is een onderdeel van kinderopvangorganisatie Koningskinderen. De kinderen kunnen genieten van culturele activiteiten zoals muziek-, dans- en theaterles in de prachtige theaterzaal, die na de studioperiode van Concordia in ere is hersteld. (Foto’s coll. Koningskinderen)     
 
Studio Concordia in ere hersteld. (Foto coll. Koningskinderen)

Tv-studio

We maken een sprong naar de grote verandering die zich aan Concordia voltrok. In de jaren vijftig begon de Nederlandse Televisie Stichting vanuit het gebouw uitzendingen te verzorgen. De eerste tv-opname verzorgde de VARA op 15 oktober 1954. Uitgezonden werd het populaire stuk Potasch en Perlemoer. Vanaf 1967 kwamen er kleurenuitzendingen. Deze verandering ontnam Concordia voor liefhebbers van authenticiteit op wrede wijze zijn oorspronkelijke karakter, hoewel de grote zaal nog steeds zeer herkenbaar is (voetnoot 4). Steeds intensiever werd Concordia door verschillende bedrijven als studio gebruikt, totdat het in de huidige tijd een functie kreeg als kinderdagverblijf.

De droom van Saalborn, waarin de schepping van Camman fungeerde als plaatselijk theater voor voorstellingen die het publiek anders in Amsterdam zou gaan zien, moest het uiteindelijk afleggen tegen de doorgaans deerniswekkende werkelijkheid van wat het grote publiek echt wil zien. De televisie verschaft iedere burger zijn eigen theater. Over zijn eigen ervaringen met Concordia als gebouw voor schoolfeesten en danslessen schreef Rudolf Geel in Spiegelschrift 3, Najaar 2012.

 

Over de auteur:

Rudolf Geel publiceerde vele romans en verhalenbundels. Hij werkte lange tijd als docent Taalbeheersing aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op een studie over de geschiedenis van het Nederlandse schrijfvaardigheidsonderwijs in de negentiende en twintigste eeuw.

Voetnoten:
1. Vgl. Klaas Oosterom, ‛Mengelberg dirigeert in Bussum’; serie: Uit de Bussumse Historie, in BussumsNieuws, 11 januari 2012. Citaten uit het verslag in de Bussumsche Courant van 3 mei 1938.
2. Vgl. Klaas Oosterom, ‛Mussert spreekt in Bussum’; serie: Uit de Bussumse Historie, in BussumsNieuws, 11 januari 2012. Citaten uit het verslag in de Bussumsche Courant van 31 maart 1938.
3. Vgl. Chris Leenders, ‛Van legerplaats tot groen woon- en werkgebied. Het beoogde hergebruik van de Kolonel Palmkazerne’, in Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 28, nr. 1, mei 2012, pp. 16-22.
4. Deze en andere gegevens over het radio- en tv-gebruik van Concordia, kreeg ik van Chris Leenders, die in 2007 en 2008, samen met Jaap van Hassel van de Historische Kring Bussum, onderzoek verrichtte naar de relatie tussen Bussum en de tv en daarvoor contact had en interviews hield met vele tv-mensen. Uit dat onderzoek kwam de DVD Bussum en de televisie voort, uitgegeven door de HKB.

 

 

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 29, nummer 1 (februari 2013)


coverfoto nummer 29/1

 

Thema:

De Historische Kring bestaat 30 jaar

 

 

 

Inhoud 
(van de redactie), pag. 1

Wat vindt u in dit nummer?
(van de redactie), pag. 3

Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen ‛Crailoo’
auteur: P. Langerhuizen, pag. 4-9
In 1902 werd de Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen ‛Crailoo’ opgericht door P. Langerhuizen na een omstreden grondruil met de zogenaamde (niet door de Erfgooiers erkende) Stad en Lande van Gooiland.

Cornelis van Norren, een ware bouwer – Een ‛kleine luyde’ met betekenis voor Bussum
auteur: Klaas Oosterom, pag. 10-13
Cornelis van Norren (1850–1935) was een bekende Bussumer in het begin van de vorige eeuw. Hij was niet iemand die wilde opvallen, meer een harde werker die je zou kunnen rekenen tot de ‛kleine luyden’, de aanhang van Abraham Kuyper, stichter van de Antirevolutionaire Partij (ARP). Van Norren behoorde als aannemer en bouwkundige tot de middenstand, was medeoprichter van de plaatselijke Gereformeerde kerk, lid van het bestuur van de School met Den Bijbel, abonnee van ARP-dagblad de Standaard, lid van de ARP, gemeenteraadslid en wethouder. En niet in het minst: hoofd van een groot gezin met negen kinderen.

Bussumse ambtenaar helpt onderduikers in het geheim aan documenten - Het stille verzet van Karel Abma
auteur: Klaas Oosterom, pag. 14-17
Karel Abma en Coby van den Berg trouwen op 25 maart 1943 in Bussum. Op dat moment zijn zij op de leeftijd van 28 en 23 jaar nog onwetend van de gebeurtenissen die hen te wachten staan. Zij gaan wonen op de Simon Stevinweg 10 in Bussum. In januari 1944 wordt Karel Abma op zijn werk bij de gemeente Bussum opgepakt en gearresteerd. Coby is dan zes maanden in verwachting van haar eerste kindje. Op 7 augustus 2012 overleed in zorgcentrum Naarderheem mevrouw J. Abma-van den Berg, de weduwe van Karel Abma. Het leven van het gezin Abma heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van wat er in die laatste jaren van de bezetting is gebeurd. Meerdere keren is over de gebeurtenissen van toen geschreven. Hier zijn enkele getuigenissen bijeen gezet.

Grote namen gaven uitvoeringen in theater met rijke geschiedenis – De herbouw van Concordia en het ideaal van dr. A.S.
auteur: Rudolf Geel, pag. 18-22
De maatschappij ‛Concordia’ beleefde zijn oprichting in 1896. Het bijbehorende gebouw aan de Graaf Wichmanlaan werd vormgegeven naar een ontwerp van architect C.J. Kruisweg en ingewijd in 1897. Het gebouw, opgeleverd door de Bussumse aannemer Van Norren (zie ook het tweede artikel in dit blad), was multifunctioneel. Verenigingen en organisaties, waaronder verschillende kerkelijke groeperingen, vonden er een onderkomen. De Toonkunstuitvoeringen die gegeven werden, hadden een grote naam, en ook de Nederlandse Bachvereniging verzorgde er uitvoeringen. Maar ook toneelliefhebbers konden in het gebouw aan hun trekken komen. Vanaf 2 april 1926 werden er ook radio-uitzendingen verzorgd.

Moord in Bussum! – Uniek kijkje in het dorpsleven van 1856
auteur: Hans Jonker, pag. 23-35
Het dorpje Bussum haalt in het jaar 1856 de landelijke kranten. De dokter heeft zijn vrouw vermoord.

Survival of the fifties - Tastbare getuigen van de wederopbouw in Bussum
auteur: Pauline K.M. van Roosmalen, pag. 36-39
Op de vraag naar het favoriete type woning of wijk, luidt het antwoord tegenwoordig overwegend een woning of wijk uit de jaren dertig van de twintigste eeuw. Het beeld van een dergelijke wijk of woning is er doorgaans een van rustige straten, veel groen, bakstenen gevels, rode pannendaken, houten kozijnen in wit en/of groen en her en der een erker of dakkapel. Als ‛gezelligheid’ in architectuur of stedenbouw vertaald zou moeten worden, dan zijn wijken en woningen uit de jaren dertig een uitstekende kandidaat.

Colofon
(van de redactie), pag. 40

Wandelen en fietsen met de Historische Kring Bussum (HKB)
(van de redactie), pag. iii omslag

 

Bussums Historisch Tijdschrift 29/1 (februari 2013) pp. 23-35


Moord in Bussum! - Uniek kijkje in het dorpsleven van 1856

 Hans Jonker

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel 
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting

 

Het dorpje Bussum haalt in het jaar 1856 de landelijke kranten: de dokter heeft zijn vrouw vermoord.

Deze gebeurtenis op vrijdag 5 september moet een onvoorstelbare consternatie hebben veroorzaakt in het kleine dorp. Bussum telt in 1856 zo’n 1000 inwoners en bestaat voornamelijk uit verspreid liggende boerderijen. Een tweetal dorpskernen (rondom De Brink en de zogenaamde Achterbuurt) kennen een dichtere bebouwing. Het dorp heeft een gemeentehuisje in een verbouwde boerderij, een schooltje met één klaslokaal, een katholiek en een hervormd kerkje, een paar industrietjes. Er is geen postkantoor, wel twee herbergen. Een paar stadsbewoners hebben dan al een villa laten bouwen tussen de boerderijen. Het vervoer gaat in 1856 nog te voet, per koets en per schuit. Pas in 1874 komt een spoorlijn door het Gooi (wel reist men sinds 1843 al via de halte Vreeland aan de lijn Amsterdam–Utrecht).

     
Plattegrond van Bussum in 1854
 

In zo’n dorpje is de genees- en verloskundige een gerespecteerde notabele, die van zijn kant alle gezinnen kent en overal over de vloer komt. Het nieuws van de moord bereikt razendsnel de krant. Opvallend is de gedetailleerdheid waarmee onder meer de chique zakenkrant Het Algemeen Handelsblad al op maandag bericht over het misdrijf. Kennelijk weten de journalisten hun bronnen in het Gooise dorp te vinden.

     
 
Het Algemeen Handelsblad 8 september 1856

In deze moordzaak vindt een zeer uitvoerig justitieel onderzoek plaats. Maar liefst 22 getuigen worden verhoord, de plaats delict wordt tot in detail bekeken en beschreven. Er is maandenlang een komen en gaan naar en vanuit het dorp ter voorbereiding van de rechtszaak. Omdat de processtukken bewaard zijn gebleven (voetnoot 1), kunnen we nu beschikken over een uniek inkijkje in het Bussumse dorpsleven anno 1856. Aan de hand van de gerechtelijke papieren en de in beslag genomen brieven krijgen we een beeld van de maatschappelijke omstandigheden binnen deze Gooise dorpsgemeenschap, midden negentiende eeuw.

Het gerechtelijk onderzoek naar het gezinsdrama besteedt ook uitvoerige aandacht aan het persoonlijke, soms zeer intieme, leven van de verdachte en zijn slachtoffer. Zo leren we uit het dossier ook veel over ‛emotionele verhoudingen’ in die tijd.

Het verhaal van de moordzaak Pfeiffer is een verdrietig verhaal, en een verhaal over machteloosheid. In dit artikel komen ook deze kanten ter sprake, maar centraal staat de Bussumse historiebeschrijving die we dankzij dit misdrijf kunnen lezen.

 

Achtergrond

De hoofdpersonen in deze geschiedenis zijn de arts Antoine August Pfeiffer, ten tijde van de moord zesendertig jaar oud, en zijn vijf jaar jongere echtgenote Sara Tijssen. Het echtpaar heeft in 1856 drie kinderen, een meisje van zes jaar, een jongen van drie jaar en een meisje van acht maanden. Een vierde kind is op komst. In de voorafgaande jaren zijn drie kinderen kort na de geboorte overleden (een tweeling en de helft van een tweeling). Inwonend bij de familie is een dienstmeid.

Pfeiffer is afkomstig uit Rotterdam, zijn vrouw uit Beverwijk. Zij trouwen in 1849 in Muiden en vestigen zich een jaar later in Bussum. Het is in die tijd gebruikelijk dat de gemeente verantwoordelijk is voor de aanstelling van een genees- en verloskundige. Zijn honorering vindt dan ook plaats uit de gemeentekas (voetnoot 2). Tot de komst van A.A. Pfeiffer waren de Bussumers aangewezen op geneeskundige en verloskundige zorg vanuit Naarden.

      Zij lag achterover op den rug,
plat op den grond met de
handen achterwaarts gestrekt
boven het hoofd

De gebeurtenissen op 5 september 1856

“Ik heb een moord begaan en ben je arrestant”. Deze woorden van dokter Pfeiffer overvallen burgemeester Dirk Jacob Vogelpoot op vrijdagochtend tegen negen uur. Ogenblikkelijk gaat de burgemeester samen met veldwachter Frans Smeink naar het huis aan de Brinklaan waar de dokter woont. “ … en aldaar in de keuken heb gevonden het lijk van Sara Tijssen, liggende op de grond, met een mes in de keel en bepaald dood”, schrijft Vogelpoot nog diezelfde dag in een eerste proces-verbaal. “Zij lag achterover op den rug, plat op den grond met de handen achterwaarts gestrekt boven het hoofd. (…) Aan de rechterzijde van het lijk naast het hoofd lag een manspet en een pak vuil goed en ook aan die zijde een grooten plas bloed.” Vogelpoot legt in het proces-verbaal ook zijn eerste maatregelen schriftelijk vast: “Wij hebben onmiddelijk den comparant in verzeekerde bewaring genomen en om adsistentie naar Naarden gezonden.”

     
Het raadhuisje met aanplakbord en o.m. veldwachter Smeink
en de kinderen Majoor
 

De gevraagde bijstand komt meteen; nog diezelfde middag zijn in het huis van de burgemeester aanwezig de Naardense kantonrechter Corver Hooft en griffier Van Eijken voor een eerste verhoor van Pfeiffer. Al in dit verhoor noemt Pfeiffer zijn motief: “ …dat hij heden morgen, omstreeks acht ure à half negen ure, in zijne voorkamer, nadenkende over de ontrouw van zijn vrouw, zat te treuren en te huilen, dat hij daarop zijn vrouw, die zich in de keuken bevond, tegen de meid Elisabeth Klinkenberg hoorde zeggen ‛dat zij gene reden had om het zich aan te trekken of om ongelukkig te zijn, want dat zij geheel onschuldig was’; dat hij, daarop in woede ontstoken, …. roepende: ‛durf je de kwaadaardigheid nog verder te drijven’, op zijne vrouw is aangevallen”.

Over zijn geestestoestand zegt de arts vier uren na het misdrijf “Dat verregaand verdriet over het gedrag en den overspel van zijn vrouw hem tot dezen stap gebragt heeft, waarover hij innig leed heeft. Dat hij op een oogenblik van ijlhoofdigheid gehandeld heeft zonder te weten wat hij deed, dat het leven hem te veel is en hij wenschte daaruit te zijn”. Pfeiffer ondertekent die donderdagmiddag zijn bekentenis.

 Meteen daarna wordt ook de vierentwintigjarige dienstmeid verhoord. Zij geeft van haar kant de situatie op die vroege ochtend zo weer: “ …de Heer Pfeiffer in de voorkamer zat te huilen en te treuren, dat zij daarover sprekende met de juffrouw, deze haar gezegd heeft ‛laat mijnheer maar huilen, ik trek het mij niets aan, ik huil niet, ik ben onschuldig van de zaak’. Dat, terwijl de juffrouw dat zeide, mijnheer woedend is binnengeloopen, zeggende: ‛ziet je het mij nou nog liegen terwijl er getuige genoeg van is ’ ”. De meid probeert nog tussenbeide te komen maar raakt aan haar hand verwond door het amputeermes dat Pfeiffer tevoorschijn haalt en vlucht weg. Elisabeth Klinkenberg ondertekent het proces-verbaal niet, zij verklaart niet te kunnen schrijven.

     
 
Utrechtse Provinciale en Stadscourant
11 september 1856

Op bevel van de kantonrechter wordt Pfeiffer overgebracht naar de ‛cellulaire gevangenis’ in Amsterdam. Uit een krantenbericht blijkt dat dit niet zonder commotie onder de lokale bevolking plaatsvindt.

Ook verschijnen nog op die vijfde september op verzoek van burgemeester Vogelpoot “de Heere B.J.R. van Hasselt, medicinae doctor en G.P.A. Frijlink, genees-, heel- en verloskundige, beiden wonende te Naarden” om officieel de dood vast te stellen van Sara Tijssen, “gekleed in een wol jak, aan den hals met een knoopje toe gemaakt en een band ondermidden, zwarte rok en zijden zwarte kousen, de muts achterwaarts van het hoofd hangende”. Dat zij overleden is staat vast: “een groot mes, zijnde een twee snijdend amputatiemes stak in de hals”.

Om half vijf ‘s middags worden de buren door de kantonrechter ondervraagd. Zij zijn allemaal die ochtend al vroeg uit de veren en vertellen wat zich met hun waarnemingen in de ochtenduren in en rond huize Pfeiffer heeft afgespeeld. De details van hun getuigenis zijn hier niet zo van belang, interessant is het vroege begin van de dag in het boerderijendorp (het is september). Ook de ongeoefendheid in het schrijven van deze Bussumers boeit. Of zij kunnen lezen is niet na te gaan, wel dat zij in ieder geval hun eigen naam kunnen schrijven. Op vrijdag worden onder meer verhoord:

Gerrit Pelt, wever, 37 jaar “om half vijf opgestaan en dadelijk van huis gegaan”.

Matje van Dalen, huisvrouw van Gerrit Pelt, 43 jaar, “ongeveer ter vijf ure opgestaan en in huis werkzaam geweest is tot omstreeks zes ure, als wanneer zij naar Mijnheer de Pastoor is gegaan”.

Gijsbert Ruiter, oud 64 jaren, “dat hij dezen morgen omstreeks zes ure, terugkomende van het melken, zijnde in zijn tuin en bezig zijnde met boonen te plukken”.
Elisabeth van Wengen, weduwe Antonie van Eijden, oud 33 jaren (!)

Een mooie blik in het Bussumse leven anno 1856 biedt de getuigenverklaring van de herbergierster.
“Geertje Banis, huisvrouw van Jacob Majoor, oud 47 jaren, wonende in den Rozenboom te Bussum, ons verklarende dat de heer Pfeiffer omstreeks acht ure van dezer morgen (althans onder kerktijd) in de herberg van hare man is gekomen en aldaar met haar zoon Gerrit billard gespeeld heeft, dat hij midden in de tweede partij zich verwijderd heeft, dat zal geweest zijn omstreeks half negen ure (althans dat de kerk toen uitgegaan was); dat zij Pfeiffer ziende bij zichzelve gedacht heeft ‛meneer! Wat zie je er raar uit. Je lijkt wel half onwijs’, dat Pfeiffer in den herberg niets gebruikt heeft en wel meer op zulke ongelegen uren billard kwam spelen en nimmer sterken drank gebruikte. En heeft na voorlezing alhier getekend”.

 

Als een dag later de verhoren worden voortgezet komt een aap uit een mouw. In het Naardense raadhuis hoort kantonrechter Cover Hooft een merkwaardig verhaal van baker (kraamverzorgster) Doortje Voogt. Zij had op dinsdag een briefje van Pfeiffer ontvangen waarin hij haar vroeg om onmiddellijk naar “de woning van Aaltveer aan den Straatweg op Laren” te komen. Daar vraagt Pfeiffer haar of zij “toen zij ongeveer vier en een half jaar geleden bij zijne (Pfeiffers) huisvrouw te Bussum gebakerd had (tijdens hij (Pfeiffer) in het gasthuis was), de Heer Hoogen, schoolmeester te Bussum, bij zijn huisvrouw gezien had”. Pfeiffer vertelde haar die dinsdag dat “hij zoo niet langer met zijne vrouw konde leven, dat zijne vrouw het met Hoogen hield en dat, indien zij … zulks kan getuigen hij van zijn vrouw zou kunnen scheiden”.

Op deze zaterdag wordt het lichaam van Sara Tijssen uit het verzegelde huis gehaald. Waar de kinderen en het dienstmeisje in deze dagen waren blijft onvermeld. In een volgend proces-verbaal beschrijven kantonrechter en burgemeester “het in de keuken liggende lijk van Sara Tijssen (te hebben) gewaarmerkt en vervolgens gekist … Vervolgens hebben wij de kist verzegeld door een rond band kruislings om de kist te slaan en de uiteind van het band te bevestigen met een zegel in rode lak”.

Niet alleen het moordwapen, ook de op de grond gevonden pet en het bebloede wasgoed dat Sara Tijssen in handen had worden gelijk meegezonden naar Amsterdam. Tevens gaat naar Amsterdam een brief van de hand van A.A. Pfeiffer die in het huis op tafel is gevonden. Deze brief zal een belangrijke rol gaan vervullen in het latere proces en geeft ons daarmee nu een mooi inzicht in het toenmalige Bussumse postsysteem.

De daaropvolgende dag komt bezoek uit de hoofdstad zelf. De rechter-commissaris en de officier van justitie komen de plaats delict aanschouwen. Al hun waarnemingen worden door de hen vergezellende griffier vastgelegd. Deze tekent ook een situatieschets. De ligging van het lijk (4), de bloedplas (3) en de pet (3a) zijn duidelijk aangegeven. Het levert een gedetailleerde beschrijving van een stukje Bussum in 1856 op. De huizen in Bussum waren indertijd in een doorlopende reeks genummerd, het doktershuis heeft nummer 52 en is aan de Brinklaan gelegen, ongeveer op de plaats van de huidige Pomona-winkel (voetnoot 3).

      
 
Situatieschets

“Uit de bezichtiging van het huis (is) gebleken dat hetzelven aan den weg geen deur heeft, maar twee ramen, zijnde voor die ramen een smal straatje, wel met stevig wit geschilderd hek van den openbaren weg is afgescheiden, welk hek doorloopt langs het tuintje, hetwelk aan de Oostzijde van het huis gelegen is, een openslaand hek aan de Westzijde van het huis binnengaande komt men over een steenen plaatsje waar een pomp is, eenigszins voor een vooruitspringende zijmuur en een uitgebouwde gemetselde beste kamer aan de hoofdingang van het huis”.

Kennelijk liep in 1856 vanaf de Brinklaan een openbaar voetpad in oostelijke richting. Later is hier de (inmiddels weer verdwenen) Raadhuisstraat aangelegd. Voor de rechter-commissaris en officier van justitie legt de meid opnieuw een verklaring af. Zij is pas sinds maart in dienst en schetst een beeld van de huiselijke situatie in dat halve jaar: “Dat zij tusschen de echtgenooten Pfeiffer geene onenigheid heeft waargenomen, dan alleen in den laatste acht dagen voor den gepleegden doodslag. Dat zij echter afzonderlijk sliepen, de man in de huis of binnenkamer in de bedstede met en benevent zijn oudste kind, Zij is een meisje van zes jaren, en de vrouw in de bedstede in het opkamertje, met beide jongste kinderen, zijnde een knaapje van drie jaren en een meisje van acht maanden. Dat de vrouw eene kwaal had tengevolge waarvan zij haar water niet goed konde ophouden en in de regel in bed waterde”.

Op de zondag voorafgaande aan de moord gaat het naar zeggen van het dienstmeisje mis als Pfeiffer zijn vrouw weet te overreden om haar ontrouw te bekennen. Elisabeth: “Dat de juffrouw toen heeft erkend tijdens Bussummer kermis (de eerste Zondag in Juny) overspel zoude hebben gedaan”. De volgende dag had Sara Tijssen alweer spijt van haar bekentenis en vertelde ze de meid het maar gezegd te hebben om bij haar kinderen te kunnen blijven. Sinds dit weekend eten de echtelieden ook gescheiden, verklaart Elisabeth Klinkenberg.

De geconfisqueerde brief komt ter sprake in het verhoor. Bij gebrek aan een postkantoor heeft de gemeente Bussum een bode aangesteld die enkele keren per dag een ronde door het dorp doet, de post verdeelt en inzamelt en deze naar Naarden brengt. Het is deze postbode officieel toegestaan het honorarium aan te vullen met het (tegen betaling) verzorgen van boodschappen. Elisabeth Klinkenberg herinnert zich op zondag: “Dat hij ten 4 September des avonds in de voorkamer den brief heeft zitten schrijven” … “Zij een kan water aan Pfeiffer bragt op vrijdagochtend hij aan het adres zatte schrijven, dat juist toen hij dit gedaan had zij hem waarschuwde dat Treij de bodin van Bussum op Naarden daar voorbij ging, welke dien brief moest medenemen, dat Pfeiffer toen zeide dathet niet noodig was en de brief is blijven liggen”. Het wachten met het versturen van een noodkreet aan zijn advocaat wordt zeer in Pfeiffers nadeel uitgelegd, kennelijk heeft hij een ander plan dan een scheiding.
De dienstmeid doet uitvoerig verslag van de verdere gebeurtenissen op de vroege vrijdagochtend. De vaste regelmaat (“ … zijnde zoowel Pfeiffer als zijn vrouw in den regel niet voor 1/2 8 ure op … ”) is weg, Pfeiffer legt al heel vroeg een visite af bij een kraamvrouw (“de vrouw van bleeker Jan van der Kuyl, die op ongeveer 7 minuten afstand woont den weg naar de Noordzijde”) en is vervolgens naar de herberg gegaan. Na terugkomst uit De Rozeboom vindt de steekpartij plaats.

De rechter-commissaris verzoekt de Naardense kantonrechter op 10 september om “vrouw Majoor en hare twee zonen Gerrit en Lambert” op te roepen voor een nader getuigenverhoor. En een lid van de familie Wachtels. “Pfeiffer beroept zich omtrent zijn gedrag en dat zijner vrouw ook op de familie Wachtels te Bussum”, schrijft de rechter-commissaris. Binnen een week na de moord tekent zich de scheiding in groepen à charge en à decharge van de verdachte langs de lijnen van de bevolkingsklassen af. Cornelis Hendrik Wachtels was vanaf 1823 tot het jaar voor de moord gemeentesecretaris, en bekleedde decennia lang (achter de troon van de opeenvolgende burgemeesters) een machtspositie in het dorpje. Hij behoort tot de eerste generatie ‛import’ vanuit Amsterdam die de autochtone Bussumers al snel na de verzelfstandiging uit het dorpsbestuur drukken. Beschuitfabrikant Vogelpoot is ook zo’n Amsterdammer.

In het strafdossier zit een brief van Pfeiffer die hij op 6 september (de dag na de moord) aan D.J. Vogelpoot stuurt. Hij put zich uit in schuldgevoelens, hoopt op gratie na vele jaren welverdiende straf, en vraagt de burgemeester om zijn zaken waar te nemen:
“Verzoekende de goedheid te hebben de belangen mijner kinderen te behartigen laat s.v.p. Louize nu weder na school gaan, doch met der tijd wenschte ik wel dat de familie te Beverwijk zich hunner ontvermen. Ik zal mij zoo veel mogelijk van uitgaven onthouden, te meer daar ik nu opgehouden heb in hun te kunnen voorzien. Ik weet niet wanneer UEAb. deze ontvangen of er familli over is, zorg zoo veel mogelijk dat de begraffenis fatsoenlijk plaats heeft. Tot leezen heb ik nog geen lust maar om verschooning ben ik dringend verlegen stuur mij dus s.v.p. met Bus (voetnoot 4) 2 hemden 2 onderbroeken 2 borstrokken 3 à 4 zakdoeken 2 hemdjes, en boordjes satijn vest, mijn swarte winterjas en zomerjas en zwarte broek en den pantoffels en de klijnste laarsen. Gaarne zoude ik de apotheek in de courant te koop aanbieden welligt dat de kinderen er op die wijze de meeste voordeelen van trekken te meer als men dit als een gevestigde zaak aanbied, Ik heb mijn practijk toch voor goed geeindigd, waarom heeft mijne aanzijn er niet mede opgehouden de boeken en instrumenten zoude ik daar die niet aan bederf onderhevig zijn nog een poos willen bewaren het huis wanneer ’t met de apotheek wel kan verkocht worden en hier voor Effecten te kopen zoude voor de kinderen wel het voordeeligste zijn van de meubels moet maar vendu gehouden worden. Wanneer ik tot meer rust (zoo deze nog kan komen) gevordert ben, zal ik voor het hunne met de practijk ze goed gemaakte zorgen, hopende dat het een en ander toerijkend mag zijn in de behoeften van drie nog zoo veel hulp behoevende weezen te kunnen voorzien God hoop ik staat hun bij daar zij in een noodlottig oogenblik moeder en vader voor immer verloren hebben”. Over de verdere lotgevallen van de kinderen later in dit artikel.

In de vele verhoren die volgen komt het beeld naar voren van een buitengewoon slecht huwelijk tussen twee mensen met beiden moeilijke karakters. Er is sprake van herhaalde mishandeling door de in het dorp als stil maar opvliegend bekend staande arts. De incontinentie-problemen van de doktersvrouw zijn een openbaar geheim. Sara Tijssen is in 1855 al eens – met goedvinden van haar man – een aantal weken terug naar Muiden gegaan, maar na bemiddeling door haar Beverwijkse broers toch weer naar Bussum teruggekeerd. In het strafdossier bevindt zich de brief die Sara in haar nood vanuit Muiden aan haar broer schreef. Uit het verschil tussen het handschrift en de ondertekening is op te maken dat Sara niet echt kon schrijven en dit liet doen. Zij misspelt zelfs haar eigen naam:

A.A. Pfeiffer heeft zich in de loop der jaren georiënteerd op de mogelijkheid van een echtscheiding, maar dit is juridisch nauwelijks mogelijk. Ook overweegt Pfeiffer met achterlating van zijn gezin naar Amerika te emigreren. De enige kans op een officiële scheiding biedt een bewezen overspel. Deze uitweg uit de ellende leidt tot de ontwikkeling van een obsessieve gedachte bij dokter Pfeiffer dat zijn vrouw hem ontrouw is geweest. Centraal in zijn waan staat een vermeende affaire van Sara Tijssen met de Bussumse schoolmeester Hoogen. Pfeiffer noemt meerdere gebeurtenissen die zijn vermoeden zouden bevestigen. Justitie kiest ervoor om met het oproepen van vele getuigen elk dezer gebeurtenissen te reconstrueren en zo het waarheidsgehalte van de aantijging te bepalen.

Ook meester Hoogen zelf wordt verhoord, op zaterdag 13 september. Hij ontkent stellig het overspel, herinnert zich dat hij geregeld bij mevrouw Pfeiffer informeerde naar de gezondheidstoestand van de arts toen deze enkele jaren daarvoor in het Amsterdamse Binnengasthuis lag, en geeft zijn versie van de gebeurtenis tijdens de kermis: “Dat hij getuige in het begin van Juny tijdens de Busummer kermis de vrouw van de beklaagde op de weg ontmoette en haar goede dag zeide en een eind weg is medegegaan, dat de beklaagde hem toen uitnoodigde om binnen te komen waaraan getuige voldaan heeft (…), dat hij getuige daarnaast dienszelfde dag nogeens ten huize van beklaagde geweest is om eene cigaar aan te steeken dat de vrouw van den beklaagde hem toen in de huiskamer een lucifer heeft aangestoken en toegereikt en dat er verder niets gebeurd is”. Wrang is het feit dat mevrouw Hoogen die zomer na een lang ziekbed (waaraan Pfeiffer vermoedelijk vaak gestaan heeft) was overleden.

Door middel van de getuigenverklaringen wordt de gang van dokter Pfeiffer op de ochtend van 5 september van minuut tot minuut gereconstrueerd: zijn vroege gang naar een kraamvrouw, zijn bezoek aan De Roozeboom, de plotselinge steekpartij. Bijna al deze getuigen citeren uitspraken van Pfeiffer waarin hij een naderend onheil voorziet. Voorbedachten rade?

De getuigenis van de zonen Majoor (op diezelfde dertiende 13 september) is te aardig om niet in dit verhaal op te nemen. Gerrit Majoor (14 jaar) verklaart “ … op vrijdag 5. Sept. door zijn broer Lammert geroepen te zijn over acht ure in den herberg van zijn vader te Bussum billard gespeeld te hebben met den bekl.; dat de bekl. niet beter en niet slechter dan gewoonlijk speelde; dat zij beiden in dat spel erg sterk zijn en dat Pfeiffer de eerste partij gewonnen heeft; dat Pfeiffer op het eind der tweede partij, toen getuige op 48 punten en Pfeiffer op 40 punten stond, de bodin ziende aankomen, gezegd heeft ‛nou zullen we het er maar voor houden, dat je de partij gewonnen hebt’ en zich verwijderd heeft, na alvorens de laatste partij op het daartoe bestemde bord aangetekend te hebben. Dat hij get. meermalen, ook wel op zulke ongelegen uren met Pfeiffer billard speelde … dat Pfeiffer hem die morgen onder het billard spelen verzocht heeft hem te waarschuwen, wanneer hij de bodin zag voorbij gaan; dat Pfeiffer ook tegen zijn vierjarig zusje gezegd heeft, toen deze zingende door de kamer liep ‛Agatha! Heb je zoon plaisir’ en zulks tot tweemaal toe met eenige tusschenpoozing herhaald heeft”.

      
 
 het Algemeen Handelsblad 15 september 1856

In de bewoordingen van zijn broer Lambert Majoor, oud 25 jaar: “Dat hij Pfeiffer tegen zijn (getuige) vierjarige zusje, die zingende door het vertrek liep, heeft hooren zeggen ‛Agatha! Kindje! Ben je zoo vrolijk, liefje!’ ”.

In de periode tussen de moord en de afsluiting van het dossier midden november (het proces vindt plaats op 2 en 3 december) worden nog tal van andere getuigen gehoord. Het onderzoek concentreert zich op de persoon van de verdachte (waarbij onder meer blijkt dat hem eerder nalatigheid is verweten die leidde tot het overlijden van een patiënt; ook is al eens een klap met een biljardkeu in De Rozenboom in onderzoek geweest). Het beeld ontstaat van een zeer gesloten man met een neiging tot driftbuien. Maar nog meer richt het onderzoek zich op het slachtoffer Sara Tijssen. Pfeiffer beklaagt zich over het karakter van zijn echtgenote en de pech die hem treft door haar bekkenbodemprobleem. Meermalen noemt hij in zijn getuigenverklaringen het hem ontzeggen zijn van zijn recht op seksueel verkeer. En steeds weer de ontrouw. Opvallend is de wijsheid van D.J. Vogelpoot tijdens diens eigen verhoor. Hij heeft regelmatig met Pfeiffer over zijn slechte huwelijk gesproken en daarbij op verzoening aangedrongen. Vogelpoot merkt op dat het opvallend is dat Pfeiffer hem over de recente nieuwe zwangerschap van zijn vrouw inlicht zonder daarbij enige boosheid te tonen. Kennelijk bezit de burgemeester het psychologisch inzicht om daarin het waanachtige van de overspel-beschuldiging te beluisteren.

De meid Elisabeth Klinkenberg wordt als kroongetuige aangemerkt en telkens opnieuw bevraagd. Bij het derde verhoor op 16 september blijkt zij al een nieuwe betrekking te hebben. Zij verklaart “dat zij thans bij een oom te Naarden is, maar eerlang te Weesp gaat wonen bij de bank van Leeninghouder (Cohen)”. Waar de drie kinderen inmiddels zijn meldt het dossier niet. Op verzoek van Pfeiffer worden ook zijn relaties uit het medisch circuit gehoord, waaronder een hoogleraar geneeskunde. Zij benadrukken de uitzichtloze situatie waarin zij hun wanhopige collega bij ontmoetingen aantreffen. Terwijl het onderzoek loopt zit burgemeester Vogelpoot niet stil. Hij plaatst al op 15 september een advertentie in Het Algemeen Handelsblad voor een opvolger van Pfeiffer. De vacature is snel vervuld, in december treedt de Uithoornse arts Freericks in dienst van de gemeente Bussum. Ook gaat Vogelpoot achter de waarheid aan van een door Pfeiffer genoemd bewijs van het liederlijke karakter van zijn vrouw. Op 20 november vraagt hij bij de gemeente Noordwijk-binnen formeel om inlichtingen over “een gebooren of levenloos aangegeven Kind in de Jare 1848 of 1849 uit Sara Tijssen” met een parallel briefje aan zijn Noordwijkse ambtgenoot waarin hij op spoed aandringt in verband met het nu snel naderende proces (voetnoot 5). Het strafdossier bevat geen bewijs van de geboorte van dit eerdere kind (voetnoot 6)

      
 
Gooische Courant 6 december 1856
 

Ook in de Acte van Beschuldiging die na het onderzoek wordt opgesteld wordt het aandeel van het slachtoffer met alle intieme details verwoord: “Dat tusschen man en vrouw vooral in den laatsten tijd gedurig oneenigheden, soms tot mishandeling overgaande, bestonden, welke de beschuldigde aan het plagend karakter zijnen vrouw toeschreef, terwijl hij zich ook beklaagd heeft over een ongemak zijner vrouw waardoor het bed nimmer droog was, en over hare gedurige tegenkanting en weigering om hem toetelaten tot het geen waartoe hij als man meende geregtigd te zijn”.

 

Het proces

De landelijke kranten berichten uitvoerig over het zich over twee dagen uitstrekkende proces. Voor de lokale en regionale pers is het voorpaginanieuws.

Advocaat-generaal Karseboom ziet op basis van de vele getuigenissen de planmatige opzet van de misdaad bewezen en “ requireert dat de beschuldigde … wordt schuldig verklaard aan het hem ten laste gelegde feit, en alzoo aan moedwillgen doodslag met voorbedachten rade of moord; en dientengevolge worde veroordeeld tot de straffe des doods, uit te voeren door den scherpregter op een schavot op eene openbare plaats in de gemeente Amsterdam, door den veroordeelde met een strop om den hals aan een galg vast te maken en een luik onder zijne voeten te doen wegvallen”.

Het betoog van de verdediger is niet letterlijk bewaard gebleven, evenmin als het uitvoerige woord van Pfeiffer zelf. De kranten berichten er wel over. De gloedvolle woorden moeten de rechtbank hebben kunnen overtuigen van de plotselinge machteloze woede die tot de steken leidde, want een week later (op 10 december) volgt de uitspraak waarin “de beschuldigde, met vrijspraak op zichtens de voorbedachten rade, wegens moedwilligen doodslag is veroordeeld tot twintig jaren tuchthuisstraf en in de kosten met last dat een extract arrest zal worden aangeplakt te Amsterdam en Bussum”. Waarschijnlijk zullen de Bussumers op het gemeentelijk aanplakbord voor het raadhuisje dit over hun dokter gevelde milde vonnis hebben kunnen lezen. Geen doodstraf, geen levenslang. Pfeiffer zal op 56-jarige leeftijd weer vrij man zijn.

 

De verdere geschiedenis

In de detentietijd van Pfeiffer werden nog geen foto’s van de gevangenen gemaakt. Wel wordt het signalement in het gevangenisregister genoteerd (voetnoot 7). Op 27 februari 1857 vindt overplaatsing van gevangene A.A. Pfeiffer naar het tuchthuis in Leeuwarden plaats. De reden is niet te achterhalen. Het kan samenhangen met de volgende gebeurtenis. Op de lijst van wezen en bejaarden van het Evangelisch Luthers Wees- en Oudeliedenhuis aan de Zuiderstraat in Haarlem worden in 1857 drie Bussumse kinderen ingeschreven:
“Pfeiffer, Louize Antoinette Augustina, geboren te Bussum 13 September 1850
Pfeiffer, Hortense Augusta Clementina, geboren te Bussum 9 December 1855
Pfeiffer, Antoin August geboren te Bussum 4 January 1853
In het Gesticht gekomen 24 febr.y 1857
De moeder overleden te Bussum. De vader gedetineerd en door de Regtbank de Voogdij ontzegd Als Voogd is aangesteld Klaas Tijssen, bouwman te Beverwijk. Wordende de Bestedingkosten betaald door Notaris Perk te Hilversum” (voetnoot 8).

Kennelijk is het gelukt om een onderhoudsfonds te vormen conform de wens van A.A. Pfeiffer. In het archief van notariskantoor Perk zijn hier geen bewijzen voor terug te vinden.
Bij de burgerlijke stand van de gemeente Haarlem wordt door de ‛binnenvader’ van het weeshuis op 15 maart 1858 aangifte gedaan van het overlijden van Louize Pfeiffer, oud zeven jaar. Ieder gegeven over de achtergrond van deze vroege dood ontbreekt
Antoin August is twaalf jaar in het weeshuis gebleven, hij wordt op zestienjarige leeftijd uitgeschreven: “8 februari 1869 overgegaan bij het Instructie Bat. te Kampen”. Uit het weeshuisregister blijkt dat voor veel jongens een militaire diensttijd volgt.
A.A. Pfeiffer junior trouwt op vijftigjarige leeftijd (zijn beroep is dan kantoorbediende) en is tachtig jaar oud geworden. Hortense werd op haar zestiende door de familie Tijssen uit het weeshuis opgehaald (het register: “25 mei 1872 door de Voogd teruggenomen”). Zij zal als dienstmeisje in haar onderhoud voorzien, is later getrouwd en naar Wenen vertrokken.

 

En de vader?

Nigtevecht 1878. Op 4 januari krijgt de ongehuwde Dirkje Rebel een zoontje, Jacob. De aangifte wordt gedaan door Antoine August Pfeiffer, van beroep verloskundige. Ergens na zijn ontslag uit de Leeuwarder gevangenis (waarschijnlijk in december 1876) heeft Pfeiffer zich als arts gevestigd in de Vechtstreek. Het bevolkingsregister van Nigtevecht vermeldt geen inschrijvingsdatum (voetnoot 9).

Antoine Pfeiffer overlijdt op 20 december 1882 op twee en zestigjarige in het Binnengasthuis in Amsterdam. De aangifte van zijn overlijden wordt gedaan door een ‛opzichter’ van het gasthuis. Geen nabestaanden, geen testament.

 

Lees meer over de moord op Sara Tijssen op www.historischekringbussum.nl

 

Over de auteur:

Hans Jonker (1950) woont sinds 1993 in Bussum en schrijft uit interesse in de lokale en regionale geschiedenis artikelen in het Bussums Historisch Tijdschrift en de Bussumse Krant/BussumsNieuws. Sinds zijn vervroegde pensionering in 2010 studeert hij cultuurwetenschappen en wil hij afstuderen op een Bussums of Goois historisch onderwerp.

Noten
1. Archief Provinciaal Gerechtshof in Noord-Holland 1842-1875 Noord-Hollands Archief Haarlem, arrest 1856/2653, toeg. nr. 27 inv.nr. 276. Alle citaten komen uit dit dossier, dat op chronologische volgorde (ongenummerd) is aangelegd.
2. Zie A.N.J. Fabius, Geschiedenis van Bussum, pp. 44/45 voor de arbeidsvoorwaarden van A.A. Pfeiffer.
3. Met dank aan Martin Heijne voor zijn plaatsbepaling.
4. Bus was een van de vele transportondernemers in het dorp met een geregelde dienst op Amsterdam.
5. Register van uitgaande stukken gemeente Bussum 1856, Archief Gemeente Bussum 1817-1919, OAB 220, Stads- en Streekarchief Naarden.
6. Tegenwoordig is op het internet snel duidelijkheid te krijgen. Inderdaad heeft Sara Tijssen op 24 maart 1849 in Noordwijk een doodgeboren kind gebaard. Dat is zeven maanden voor haar huwelijk met Pfeiffer!
7. Signalementsregister Strafgevangenis van 1 el en 79 duim is in centimeters Weteringsschans Amsterdam 1855-1857 Noord-Hollands Archief toeg.nr. 313, inv.nr. 373 De lengte.
8. Archief Evangelisch Lutherse Gemeente Haarlem, Noord-Hollands Archief toeg.nr. 3654, inv.nr. 12.
9. Met dank aan het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (Breukelen).

 

 

Actueel

Maand van de Geschiedenis

'Wat een ramp!' Van persoonlijke rampen tot catastrofes die de samenleving ontwrichten: rampen zijn van alle tijden. In een periode waarin pandemieën, oorlogen, bosbranden en overstromingen de kranten en talkshowtafels in hun greep houden staat de maand oktober 2022 in het teken van het thema 'Wat een ramp!'. Er wordt niet alleen stilgestaan bij de verwoestende kracht van rampen, er wordt ook een ode gebracht aan de veerkracht en weerbaarheid die een ramp in de mens kan opstuwen. Bekijk HIER een video-trailer over de Maand van de Geschiedenis, die eind oktober in het Rijksmuseum wordt afgesloten met de Nacht van de Geschiedenis. Op 8 oktober is er een Open Dag van Tussen Vecht en Eem Er is onder meer aandacht voor het bloedbad van Naarden in 1572.

Foto van de maand

September 2022

Naar aanleiding van de evenementen ter gelegenheid van de Open Monumentendag in het gerenoveerde Bensdorpcomplex, deze maand een foto van een onderdeel van het fabricageproces zoals dat aan  het begin van de vorige eeuw plaats vond in de Bensdorpfabriek. Misschien heeft een van onze lezers daar wel verhalen over gehoord van iemand die dat nog meegemaakt heeft. Vertel het ons:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l  Alvast hartelijk dank voor uw reactie. 

HKB Nieuws

Toegang documentatiecentrum 

Werklieden hebben de laatste hand gelegd aan de vervolmaking van de hellingbaan die toegang geeft tot het documentatiecentrum van de HKB. Er werden loodzware blokken neergelegd van Portugese steen, anderhalve ton per stuk.  Het ziet er mooi uit, maar er is een probleem ontstaan met de toegang naar de vloer van het DC. Die ligt nu een stuk lager!  Onvoorbereide bezoekers dreigen nu een beetje naar beneden te storten. Dit zal ongetwijfeld op een aanvaardbare manier worden opgelost. 
(foto's Jaap van Hassel)

Actueel

Vredesprijs en Vredeswandeling 2022

Vorige week zaterdag werd voor de zesde keer tijdens de internationale Vredesweek in Gooise Meren de Vredesprijs uitgereikt aan hen die een positieve bijdrage hebben geleverd aan het samenleven in de gemeente. Dit jaar ging de prijs naar De Groene Ruijter (De GRRU) en @altijdwerkplaats. De prijs wordt gesymboliseerd in een Vredesboom, die evenals vorig jaar werd geplant in de tuin van de Koptisch Orthodoxe Kerk van St. Verena aan de Ceintuurbaan in Bussum. Voorafgaand kon men deelnemen aan de vredeswandeling, die liep door Bussum-Zuid via het voormalige Bos van Bouvy (nu woonwijk), de vijver bij de Anthoniushof en de Verzetsliedenbuurt weer terug naar de Ceintuurbaan. Nol Verhagen, Klaas Oosterom en Margreet de Broekert, vrijwilligers bij de Historische Kring  gaven uitleg en toelichting over deze locaties.

We hebben 75 gasten en geen leden online