Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) pag. 73


Jubileumboek brandweer

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Het boek Brandweer Bussum 1899-1999, 100 jaar vrijwillige inzet voor de Bussumse Gemeenschap is, zoals u weet, verschenen. Dit boek is ook te koop bij de Historische Kring Bussum en kost f. 24,50. Het boek is dagelijks af te halen bij de receptie van Huizerweg no. 54.

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) pag. 73


Inhoud en agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Jaargang 16 nummer 3 * december 2000
ISSN 0920-5683

Inhoud

3Pagina
74 Van de redactie
75 De haven van Bussum A. Gouka
79 Bestaan er nog koetshuizen in het Spiegel? N. Langemeijer
83 'De vlam van het menselijk denken' J. v.d. Bosch
85 Lezers reageren: onheil uit de lucht J.H.M. Klijnman
86 De renbaan op Cruysbergen M. J.M. Heyne
91 Voor u gelezen C. de Jong
92 Waar werden de gemeenteraadsvergaderingen gehouden? J. Vos-Bogaard
97 Rijwielhandel Peters I. de Beer
101 Tanah Abang, H.M.M. van Veen

Voorblad: foto brand in het oude Concordia op 27 april 1930

Agenda

Zie pagina 74 van dit Contactblad.

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 75, 76 gemeente Bussum, pag. 79, 80, 81 N. Langemeijer, pag. 86 t/m 90 en 101 M.J.M. Heyne, pag. 92,  93 H.K.B. pag. 97, 100 heren Peters, pag. 99 I. de Beer en pag. 104 H.M.M. van Veen.
U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! Hiermee steunt u de Kring.

Kopij voor het meinummer graag inleveren vóór 1 april 2001.
Redactie: Joke Vos-Bogaard & Johan H.M. Klijnman.
Redactie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 693 67 10.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

Contactblad Historische Kring Bussum 16/1 (april of mei 2000) omslag pag. iv


Programma Open Dag van Tussen Vecht en Eem in Bussum op 20 mei 2000

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

10 uur Ontvangst van de bezoekers in het Bussumse gemeentehuis.
10.30 u. Openen van de Open Dag door de voorzitter van T.V.E.
10.40 u. Welkom in Bussum door burgemeester drs. W.J.M. Holthuizen.
10.45 u. Voordracht door wethouder A. Gouka over de toekomstvisie op Bussum.
11.00 u. Voordracht door architect P.D. v. Vliet over renovatie van de Koepelkerk.
11.15 u. Voordracht door een architect over de herinrichting van de Sint Vituskerk.
11.30 u. Paneldiscussie over de voorgaande lezingen.
12.00 u. Aperitief in het gemeentehuis.
12.30 u. Lunch in het gemeentehuis.

Middagprogramma
14.00 u. Vertrek voor de excursies.
Voor het middagprogramma hebben de deelnemers keus uit vier mogelijkheden:
* Bezoek aan en rondleiding in het klooster Mariënburg aan de Brinklaan.
* Bezoek aan Werk IV gevolgd door een wandeling langs de zandafgravingen.
* Bezoek aan de expositie "Bussum volgens Winthorst" in Huizerweg 54.
* Wandelen door het Spiegel aan de hand van een routebeschrijving.

In de loop van de middag houdt mevr. Netty Langemeijer een paar dialezingen in de Evangelisch Lutherse kerk aan de Mecklenburglaan over Bussumse onderwerpen.

16.00 u. Slotconcert in de Evang. Lutherse kerk en sluiting door de voorzitter van T.V.E., waarna een slotborrel wordt aangeboden door het D.B.-T.V.E.

Ter gelegenheid van de Open Dag zal nummer 3 van deze jaargang van het tijdschrift van T.V.E. een Bussumnummer zijn met artikelen over onder meer de Wilhelminafontein door Mariet Piebes en Coby de Jong, het klooster Mariënburg door Eric Droogleever Fortuyn, de Naardense Algemene Begraafplaats aan de Amersfoortsestraatweg in Bussum door Martin Heyne en de Meentwijck-collectie.

 

Contactblad Historische Kring Bussum 16/1 (april of mei 2000) omslag pag. iii


Colofon

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

HISTORISCHE KRING BUSSUM
Huizerweg 54, 1402 AD Bussum

Doelstelling
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene aktiviteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid individueel of samen met andere leden onderzoek te doen ofwel door zich aan te sluiten bij een bestaande werkgroep, of door zelf een werkgroep te starten.

De contributie bedraagt (minimum) voor:
- individuele leden f 30,-
- gezinslidmaatschap f 40,-
buiten Bussum en Naarden worden deze bedragen verhoogd met f 9,- verzendkosten.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzeggen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.
U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring Bussum door overmaking van genoemd(e) bedrag(en) op girorekening 4616807 t.n.v. Historische Kring Bussum onder vermelding van "nieuw lid" en uw volledig adres. Nieuwe leden krijgen alle nummers van het Contactblad van het lopende jaar.

Bestuur
Voorzitter (en advertenties): mw. M.H.H. Piebes
Vice-voorzitter
Secretaris: dhr. E. Droogleever Fortuyn
Penningmeester: dhr. Ph. Scherpbier
Lid (en redactie Contactblad): mw. J. Vos-Bogaard
Lid (coördinatrice werkgroepen): mw. C. de Jong

Het informatieldocumentatiecentrum alsmede de ledenadministratie bevinden zich aan de Huizerweg 54 in Bussum. Telefoon 691 12 51 alleen tijdens de openingsuren: op maandagmorgen van 9.00-12.00 uur en op vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur. Tijdens kantooruren WEB: telefoonnr. 693 12 64. De openingstijden van het informatie/documentatiecentrum zijn: elke vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. Coördinator: mw. C. de Jong.

Losse nummers Contactblad zijn à f 7,50 per stuk verkrijgbaar bij het informatie/documentatiecentrum en verder bij boekhandel Los in Bussum.

Advertenties: kwart pagina f 80,- per jaar, halve pag. f 140,- p.j., hele pag. f 240,- p.j. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter: mw. M.H.H. Piebes, Huizerweg 54,1402 AD Bussum.

 

Contactblad Historische Kring Bussum 16/1 (april of mei 2000) pag. 31-32


100 jaar Gooise kinderboeken (1897-1997)

Marcus van der Heide

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel
Zie ook het artikel van dezelfde auteur over Hans de la Rive Box in Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 17, nummer 3 (december 2001), pag. 92-96.

Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

Tentoonstelling t/m 14 mei 2000 in het Goois Museum, Kerkbrink te Hilversum. Geopend dagelijks, behalve maandag, van 13.00 tot 17.00 uur.

      
 
Jhr. Jan Feith (1932)

De tentoonstelling is gewijd aan auteurs die in het Gooi geboren zijn en daar gewoond of gewerkt hebben. Sinds de opening van de Oosterspoor in 1874 werd het Gooi geliefd als woon-forensenplaats. Tachtigers als Van Deyssel, Van Eeden en Gorter vestigden zich er, maar opvallend groot is ook het aantal bekende (en soms minder bekende) auteurs van het kinder- en jeugdboek. Een vijftigtal werd uitverkoren, waarbij regionale 'grootheden' als Jhr. Jan Feith en Hans de la Rive Box extra aandacht krijgen. Vele tientallen moesten achterwege blijven. Het radio/tv-wezen, waaraan een aparte expositie gewijd zou kunnen worden, is bewust buiten beeld gehouden.

      
Hans de la Rive Box (1937)
 

In 1897 verscheen het eerste meisjesboek, Loula Almerus, van Truida Kok (1869-1949), Hilversumse van geboorte. Ze werd in haar tijd veel gelezen en in 1955 in het Gulden Boek van de Gemeente Hilversum opgenomen. In hetzelfde jaar 1897 verscheen ook de eersteling van Nynke van Hichtum (1860-1939), Sip-su 'de knappe jongen', een Eskimo-geschiedenis. Zij woonde de laatste dertien jaar van haar leven in Hilversum. In deze tijd ontstonden in samenwerking met Cor Bruijn (1883-1978) een drietal bundels Uit het sagenland. Verder schreef zij hier nog enkele 'Friese' boeken.

De (sport)journalist Jhr. Jan Feith (1874-1944) schreef al zijn "gezonde, frisse jongensboeken" in Hilversum, waar hij tot augustus 1921 woonde. Dudok raadpleegde hem voor de realisatie van het Hilversumse sportcomplex. Een van zijn bekendste boeken was De reis om de wereld in veertig dagen (1908, 1926 6e druk).

Van het merendeel van de zeventien auteurs uit de negentiende eeuw stamt de productie van vóór de Tweede Wereldoorlog. Uitzonderingen hierop zijn Cor Bruijn en Clinge Doorenbos (1884-1978). Van de Telegraaf-chroniqueur Clinge verschenen na de oorlog de tientallen boekjes met kinderversjes.

Uit het begindecennium van de twintigste eeuw is allereerst de Gooise veelschrijver Hans de la Rive Box (1906-1985) te noemen. Hij stond aan de wieg van de bekende 'kwartjesboeken' van uitgeverij Helmond en schreef zelf 14 van de 170 delen voor de jongens: van de meisjesserie schreef hij er vijf onder de naam van zijn vrouw. Nellie Wesseling. Om zijn vele boeken aan uitgevers te slijten bediende hij zich van diverse andere pseudoniemen zoals Wouter Walden en Vera Robinson. A.D. Hildebrand (1907-1977), vanaf 1928 vooral ook bekend als radio-omroeper, was verreweg het productiefst van allen met ongeveer 250 boeken, waaronder uitgebreide reeksen als Bolke de Beer, Dorus Das, de reuzen Belfloor en Bonnevu. en de kabouter Kandat.

An Rutgers van der Loeff (1910-1990) werd na de oorlog de grote baanbreker met het 'geëngageerde' kinderboek. Zij snijdt actuele themata als rassendiscriminatie, vrede, gehandicapt zijn, kinderbescherming in haar jeugdboeken aan. Ook schrijft ze over het kinderboek in De druiven zijn zoet, Zeventien stemmen over het kinderboek (1967). Aan haar werd in 1955 als eerste de nieuw ingestelde onderscheiding van 'Kinderboek van het jaar' [voorloper van de Gouden Griffel] toegekend voor Lawines razen (1954). Na haar komt een stroom van goede kinderboekenschrijvers op gang. Geboren in de jaren twintig zijn dat Henk Barnard, Paul Biegel en Jaap ter Haar. Imme Dros en Rita Törnqvist zijn van de dertiger jaren. Verder zijn er nog Burny Bos (1944) en Hans Hagen (1955).

Illustratoren

Direct verbonden met het kinderboek is de illustratie. Bijna alle bekende illustratoren woonden wel een tijdlang in het Gooi. Tjeerd Bottema, Rie Cramer, Eppo Doeve, Pol Dom. het echtpaar Eelco ten Harmsen van der Beek en Freddie Langeler, Wam Heskes, Jan Lutz, Jan Rinke, Jan Sluijters, om een aantal te noemen, werkten allemaal voor diverse auteurs van deze tentoonstelling. Daarom is op de tentoonstelling ook aandacht besteed aan een aantal van hen.

Onlosmakelijk verbonden aan Jan Feith is Willy Sluiter. Henk Bamard werkt samen met zijn vrouw Reintje Venema, evenals Imme Dros met Harry Geelen. Bekend is de coproductie van moeder en dochter Rita en Marit Törnqvist. En ook Marten Toonder (1912) kunnen we tot de Gooiers rekenen: hij en Phiny Dick woonden van 1954 tot 1965 (vertrek naar Ierland) in Blaricum.

 

Actueel

Maand van de Geschiedenis

'Wat een ramp!' Van persoonlijke rampen tot catastrofes die de samenleving ontwrichten: rampen zijn van alle tijden. In een periode waarin pandemieën, oorlogen, bosbranden en overstromingen de kranten en talkshowtafels in hun greep houden staat de maand oktober 2022 in het teken van het thema 'Wat een ramp!'. Er wordt niet alleen stilgestaan bij de verwoestende kracht van rampen, er wordt ook een ode gebracht aan de veerkracht en weerbaarheid die een ramp in de mens kan opstuwen. Bekijk HIER een video-trailer over de Maand van de Geschiedenis, die eind oktober in het Rijksmuseum wordt afgesloten met de Nacht van de Geschiedenis. Op 8 oktober is er een Open Dag van Tussen Vecht en Eem Er is onder meer aandacht voor het bloedbad van Naarden in 1572.

Foto van de maand

September 2022

Naar aanleiding van de evenementen ter gelegenheid van de Open Monumentendag in het gerenoveerde Bensdorpcomplex, deze maand een foto van een onderdeel van het fabricageproces zoals dat aan  het begin van de vorige eeuw plaats vond in de Bensdorpfabriek. Misschien heeft een van onze lezers daar wel verhalen over gehoord van iemand die dat nog meegemaakt heeft. Vertel het ons:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l  Alvast hartelijk dank voor uw reactie. 

HKB Nieuws

Toegang documentatiecentrum 

Werklieden hebben de laatste hand gelegd aan de vervolmaking van de hellingbaan die toegang geeft tot het documentatiecentrum van de HKB. Er werden loodzware blokken neergelegd van Portugese steen, anderhalve ton per stuk.  Het ziet er mooi uit, maar er is een probleem ontstaan met de toegang naar de vloer van het DC. Die ligt nu een stuk lager!  Onvoorbereide bezoekers dreigen nu een beetje naar beneden te storten. Dit zal ongetwijfeld op een aanvaardbare manier worden opgelost. 
(foto's Jaap van Hassel)

Actueel

Vredesprijs en Vredeswandeling 2022

Vorige week zaterdag werd voor de zesde keer tijdens de internationale Vredesweek in Gooise Meren de Vredesprijs uitgereikt aan hen die een positieve bijdrage hebben geleverd aan het samenleven in de gemeente. Dit jaar ging de prijs naar De Groene Ruijter (De GRRU) en @altijdwerkplaats. De prijs wordt gesymboliseerd in een Vredesboom, die evenals vorig jaar werd geplant in de tuin van de Koptisch Orthodoxe Kerk van St. Verena aan de Ceintuurbaan in Bussum. Voorafgaand kon men deelnemen aan de vredeswandeling, die liep door Bussum-Zuid via het voormalige Bos van Bouvy (nu woonwijk), de vijver bij de Anthoniushof en de Verzetsliedenbuurt weer terug naar de Ceintuurbaan. Nol Verhagen, Klaas Oosterom en Margreet de Broekert, vrijwilligers bij de Historische Kring  gaven uitleg en toelichting over deze locaties.

We hebben 42 gasten en geen leden online