Home
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) voorwerk pag. i

Inhoud

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

contactblad
historische kring bussum

Jaargang 1 nr. 2 mrt. '85

I N H O U D

1 A.C.J. de Vrankrijker, Er is wat op gang gekomen

2 Van de redactie

3 Het Gooische Lied; Het landelijk schoon

5 Mevr. Wisse-Leupen een eeuw oud (1935)

6 M. J.M. Heyne, Over Bussum een boekje open gedaan (slot)

9 Marcus van der Heide, J.D.C.van Dokkum Bussum's ingezetene 1915-1920

13 Els Witteveen/Coby de Jong, De Doopsgezinde Gemeente Bussum

17 Weggetje in Bussum blijkt eeuwenoud (Gooi- en Eemlander 5-2-85)

19 M.J.M. Heyne, De Hooge Bussemmerweg

22 Negende boek van Jacqueline Doorn

24 M. Jensma-Marx, De Luitgardeschool

25 21-2-85: Mevr. A.H. Landheer 100 jaar

26 Regionale activiteiten.

Verantwoording illustraties:
Afbeelding omslag: origineel Kerkelijk Kantoor Hervormde Gemeente, geschonken in 1882 door Dr. G. Heldring, Predikant der Ned. Herv. Gemeente Bussum van 20 april 1879 tot 16 juli 1882.
Bouwtekening van Kruisweg pg. 15 Archief Doopsgezinde Gemeente
Foto Vosmaerlaan pg. 18 Fotopersbureau Stevens Hilversum
Plattegrond pg. 21 M. J. M. Heyne
 

Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) omslag pag. ii

Colofon

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

historische kring bussum

Doelstelling:

De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor 'historie' in het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot één van de volgende werkgroepen: architectuur, dorpskern, literatuur, Oudheidkamer en documentatie, en verzet.

Lidmaatschap:

U kunt zich als lid van de Historische Kring aanmelden door overmaking van minimaal f 20,- op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN Bank te Bussum, t.n.v. Hist. Kring Bussum (Gironummer van de Bank 184056).
De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenen nummers van het 'Contactblad' gratis. De prijs van losse nummers bedraagt f 2,50

Bestuur:

Voorzitter
W.M. van Berkel, Achtermeulenlaan 23, Bussum tel. 19808
Vice-voorzitter/Historisch Adviseur
M.J.M. Heyne, Oud Bussummerweg 7, Bussum tel. 17077
Alg. Adviseur
H. Kwak, Statenlaan 32, Bussum tel. 35692
Penningmeester
J.A. Houweling, Cannenburgerweg 63B, Ankeveen 035-62803
Secretaris
G.L. de Puy-Nouel, Zwaluwlaan 77, Bussum tel. 31561
Perscontacten
J. Bruineman-Kaarsgaren, Huurmanlaan 10, Bussum 15694
Documentatie
E. Witteveen-Brenninkmeijer, Brediusweg 14a, Bussum tel. 13630

Redactie Contactblad:

Els Witteveen Brediusweg 14a Bussum tel. 13630 (redactie-adres)
Fred Bos Stargardlaan 10 Bussum tel. 41382 (verslaggeving)
Marcus v.d. Heide Meyerkamplaan 18 Bussum tel. 30608 (eindred./lay-out)

Advertenties:

De prijs voor een halve/hele pagina bedraat resp. f 50,-/ f 90,-per seizoen (d.i. 3 x plaatsen).
Opgave met ontwerp : Brediusweg 14a Bussum.

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) omslag pag. iii


Colofon

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

HISTORISCHE KRING BUSSUM
Huizerweg 54,1402 AD Bussum

Doelstelling
De Historische Kring Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor "historie" in het algemeen en "geschiedenis" van Bussum in het bijzonder. De Kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene aktiviteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid individueel of samen met andere leden onderzoek te doen ofwel door zich aan te sluiten bij een bestaande werkgroep, of door zelf een werkgroep te starten.

De contributie bedraagt (minimum) voor:
- individuele leden f 30,-
- gezinslidmaatschap f 40,-
buiten Bussum en Naarden worden deze bedragen verhoogd met f 9 verzendkosten.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar. U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring Bussum door overmaking van genoemd(e) bedrag(en) op girorekening 4616807 t.n.v. Historische Kring Bussum onder vermelding van "nieuw lid" en uw volledig adres. Nieuwe leden krijgen alle nummers van het Contactblad van het lopende jaar.

Bestuur
Voorzitter (en advertenties): mw. M.H.H. Piebes
Vice-voorzitter
Secretaris: dhr. E. Droogleever Fortuyn (035 6940853)
Penningmeester: dhr. Ph. Scherpbier
Lid (en redactie Contactblad): mw. J. Vos-Bogaard
Lid (coördinatrice werkgroepen): mw. C. de Jong

Het informatie/documentatiecentrum alsmede de ledenadministratie bevinden zich aan de Huizerweg 54 in Bussum. Telefoon 691 12 51 alleen tijdens de openingsuren: op maandagmorgen van 9.00-12.00 uur en op vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur. Tijdens kantooruren Versa: telefoonnr. 693 12 64. De openingstijden van het informatie/documentatiecentrum zijn: elke vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. Coördinator: mw. C. de Jong.

Losse nummers Contactblad zijn a f 7,50 per stuk verkrijgbaar bij het informatie/documentatiecentrumen verder bij boekhandel Los in Bussum.

Advertenties: kwart pagina f 80,= per jaar, halve pag. f 140,= p.j., hele pag. f 240,= p.j. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter: mw. M.H.H. Piebes, Huizerweg 54,1402 AD Bussum.Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) pag. 102-104


Tanah Abang (ii)

H.M.M. van Veen

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

Een stukje historie van de familie Van Veen in de periode 1958 tot 1963 door H.M.M. van Veen, zoon van H. C.M. van Veen.

In de vijftiger jaren bezat de familie Van Veen een hotel in Beek bij Nijmegen gelegen aan de Duitse grens tegen de plaats Wieler. Omdat door de provincie besloten werd in het jaar 1957 een weg te leggen van Nijmegen naar Kleef in Duitsland, kwamen er veel horeca eigenaren in de problemen omdat veel zakenmensen van de nieuwe weg gebruik gingen maken. Mijn vader, H.C.M. van Veen, was eigenaar van het toenmalige hotel Rusthof, dat lag aan de provinciale weg naast hotel Spijker voor Berg en Dal. Hij besloot daarom samen met mijn opa naar een andere locatie te kijken. In het jaar 1958 vertrok hij samen met vrouw, kinderen, oma en opa naar Bussum. Hij pachtte het hotel van de heer D. van Buuren. Het was wel wennen, het hotel was heel anders ingedeeld als in Beek, het was eigenlijk een grote villa met een losstaand paviljoen.

De taken werden eigenlijk hetzelfde ingedeeld als in Beek. Opa deed de boekhouding, oma verzorgde de kinderen, mijn vader kookte in de keuken en mijn moeder had voor de bediening de coördinatie.

Ik heb een broer en een zus, we speelden vaak in het bos om de villa met vrienden. Beneden was een grote kamer aan de achterzijde, hierin brachten we de tijd door als we in huis waren. Het was streng verboden om de gasten lastig te vallen. Boven in de villa was een grote zolder, waar twee kamers waren voorzien van een dakkapel met glas-in-lood ramen. Als het regende hoorde je het altijd kletteren omdat het dak van de villa was voorzien van leien, op deze kamers sliepen wij als kinderen.

 

De villa

De villa lag aan de Amersfoortsestraatweg 33 en was via de toenmalige ventweg bereikbaar. Als er bruiloften of partijen waren stond de ventweg altijd vol met auto's waar de buren veel klachten over hadden. Verder lag het hotel tussen De Gooise Boer en Jan Tabak in, wat ook problemen gaf. Daarom besloot mijn vader in overleg met de gemeente Bussum een aantal bomen te snoeien en een parkeerplaats met oprit te maken. Boven de oprit kwam een neonverlichting met Hotel-Restaurant. Tussen de villa en het paviljoen liep een weg die via een hek op de Jacob Obrechtlaan uit kwam. Hier woonden al onze vriendjes waar we mee speelden.

 

Indeling van de villa

Je kwam binnen via een hal in een soort ronde ruimte waar de balie was. Via deze ruimte kon je twee zalen betreden. Een was een kleinere zaal, die meestal werd gebruikt voor de vaste gasten; de zaal grensde aan de ventweg. De tweede zaal was de tuinzaal, deze was groter en lag aan de achterzijde en werd meestal gebruikt voor bruiloften en partijen. Ook was er nog een serre. Deze lag aan de linkerzijde gezien van de ventweg en werd meestal gebruikt voor kleine groepen en was voorzien van schuifdeuren met glas- in- lood. Verder waren alle vloeren van eikenhout parket. Tussen de zalen in bevond zich de privékamer, aangrenzend een grote keuken die bij de tussenstraat uitkwam. Deze tussenstraat liep tussen het paviljoen en het hoofdgebouw naar de Jacob Obrechtlaan. Ook zat er nog een kantoortje in de vorm van een halve cirkel voorzien van glas-in-lood ramen. Via de hal kwam je dan in een grote wijnkelder. Verder zaten er in het hoofdgebouw zeven levensgrote kamers met allemaal een eigen grote badkamer en een balkon. Het paviljoen bestond uit kleinere kamers ongeveer acht met eronder een enorme garage, waar mijn vader een groot treinemplacement gemaakt had waar we in onze vrije uurtjes mochten spelen. Dit gebeurde ook tijdens het aardappels schillen want in dezelfde ruimte stond de aardappelschilmachine.

 

      
 
De kerk gemaakt van honderden suikerklontjes,
rechts de maker H.C.M. van Veen.

Gasten

In het hoofdgebouw (villa) werden de kamers meestal verhuurd aan diplomaten, die voor de kinderen zelfs een gouvernante meenamen, en soms wel voor een of twee maanden kwamen. Daarentegen werd het paviljoen meestal verhuurd aan zakenmensen van de omliggende industrie b.v. Bensdorp, Van Houten, Chemische Fabriek, Van Meurs enz. De zalen werden gebruikt voor bruiloften en partijen, verder werd de grote zaal één maal per maand verhuurd aan de Rotaryclub. Dit blijft mij altijd bij omdat ze een eigen vlag hadden en meestal moest ik die hijsen. Ik kreeg van mijn vader dan een kwartje, wat in die tijd veel geld was. De Rotarymensen konden toen voor f. 2,50 van een koffietafel gebruik maken. Ook werd de kleine zaal vaak op donderdagavond verhuurd aan een bridgeclub.

 

Wat deden de kinderen?

Toen ik vijftien was werd ik ingezet voor hand- en spandiensten. Het was altijd het gezelligst tijden de feestdagen, we mochten dan helpen met de versieringen en het dekken van de tafels met het vaste personeel samen. Ook werd er door ons wel geholpen met de afwas voor een extra zakcentje. Op mijn zestiende kreeg ik van het vaste personeel een opleiding voor het bedienen van de gasten, dit deed ik als ik vrij was. Mijn vader was op en top een kok. Hij heeft verschillende prijzen behaald. Wat mij altijd boeide was het moment, waarop bij grote feesten, de brandende plumpudding overgoten met rum binnengebracht werd. Misschien ben ik daarom wel brandweerman geworden. Verder blijft mij nog bij hoe mijn vader van aardappels tulpen maakte in alle kleuren. Ook heeft hij nog een kerk gemaakt van honderden suikerklontjes, hiermee heeft hij een hoofdprijs behaald. De klok was van ronde borstplaat gemaakt en werkte echt, er zaten glas- in- lood ramen in en een speeldoos. De kerk was op schaal gemaakt en had een toren van 1,50 meter.

      
Jongen op de voorgrond H.M.M. van Veen.
 

 

Tragische afloop

Door de hoge pachtkosten en de concurrentie kon mijn vader het helaas niet redden ondanks zijn harde werken met mijn moeder samen. Gelukkig kon er in 1963 een koper gevonden worden, dit was de stichting 'Dr. Jan van Breemen' die er op 13-09-1963 het Rheuma vakantiecentrum opende. Hiermee konden veel problemen voor ons voorkomen worden. Mijn vader ging als chef-kok bij Mariënburg aan de Brinklaan werken en wij zijn op de Lindelaan in Bussum gaan wonen.

 Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) pag. 101-102


Tanah Abang (i)

Joke Vos-Bogaard

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
De illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

      
 
Hotel-restaurant Tanah Abang

In het jaar 1932 kocht de gemeente Bussum een perceel bos en bouwland sectie B. 3634-3635 voor de aanleg van wegen en voor villabouw.
In 1933 kocht de heer D. Rens, mededirecteur van een auto-onderneming in het voormalig Nederlands Indië de op deze percelen gebouwde villa met garage en herenhuis aan de Amersfoortsestraatweg 33 en noemde deze Tanah Abang "Goede Aarde". De architect was de heer Dusschoten. De eerste steen vermeldt Daniel Voûte 19-08-1931. Weet een van de lezers misschien wie dit is?

In 1938 werd bij akte van scheiding mevrouw de weduwe Aldonse Maria Holle eigenaresse van bovengenoemde villa en het herenhuis aan de Jacob Obrechtlaan. In 1946 werd de villa gedeeltelijk vernieuwd en werd de sectie veranderd in B.4532. In 1947 worden villa en herenhuis verkocht aan de heer D. van Buuren die er na een verbouwing in 1950 een hotel-restaurant met grote tuin en paviljoen vestigde. In 1952 volgde een bij- en verbouw van hotel-restaurant Tanah Abang. Vanaf 1958 pachtte de heer H.C.M. van Veen het hotel restaurant (zie onderstaand verhaal van zijn zoon H.M.M. van Veen).

Het bleef hotel-restaurant tot 1963, toen werd het pand gekocht door de stichting Dr. Jan van Breemen die er op 13 september 1963 het Rheuma vakantie centrum opende. Tot 28 april 1978 is het vakantiecentrum gebleven. Op 4 januari 1970, vier dagen na de fatale zolderbrand aan de Brediusweg, waarbij een meisje en twee brandweerlieden het leven verloren, brak er brand uit in het pand van de stichting. Het blussen ging toen zeer moeizaam, omsdat de meeste brandweermensen nog in gedachten bij de vorige brand waren. (zie Brandweer Bussum 1899-1999 pag. 88)

De Volle Evangelische Gemeente Huizen kocht het pand, dat inmiddels sectie B.5419 was geworden aan. De naam van de villa werd gewijzigd in 'Gooise Berg' en werd uitgebreid met een zaal van 20 x 20 meter waar tot 29 december 1988 door de Volle Evangelische Gemeente ontmoetingsbijeenkomsten werden gehouden voor gemiddeld 100 à 200 gelovigen.

Nadat deze gemeente het pand had afgestoten werd het op 6 juni 1989 verkocht aan projectontwikkelaar Wilcor Leasing b.v.

De villa is grotendeels door brand verloren gegaan en nadat diverse plannen de revue waren gepasseerd is er nu een definitief bouwplan ontworpen door Friso Woudstra. Op de voormalige plek van Tanah Abang worden drie nieuwe stijlvolle landhuizen gebouwd.

Deze gegevens heb ik gehaald uit de collectie Ab Winthorst welke ter inzage ligt bij het streekarchief in Naarden.Actueel

Maand van de Geschiedenis

'Wat een ramp!' Van persoonlijke rampen tot catastrofes die de samenleving ontwrichten: rampen zijn van alle tijden. In een periode waarin pandemieën, oorlogen, bosbranden en overstromingen de kranten en talkshowtafels in hun greep houden staat de maand oktober 2022 in het teken van het thema 'Wat een ramp!'. Er wordt niet alleen stilgestaan bij de verwoestende kracht van rampen, er wordt ook een ode gebracht aan de veerkracht en weerbaarheid die een ramp in de mens kan opstuwen. Bekijk HIER een video-trailer over de Maand van de Geschiedenis, die eind oktober in het Rijksmuseum wordt afgesloten met de Nacht van de Geschiedenis. Op 8 oktober is er een Open Dag van Tussen Vecht en Eem Er is onder meer aandacht voor het bloedbad van Naarden in 1572.

Foto van de maand

September 2022

Naar aanleiding van de evenementen ter gelegenheid van de Open Monumentendag in het gerenoveerde Bensdorpcomplex, deze maand een foto van een onderdeel van het fabricageproces zoals dat aan  het begin van de vorige eeuw plaats vond in de Bensdorpfabriek. Misschien heeft een van onze lezers daar wel verhalen over gehoord van iemand die dat nog meegemaakt heeft. Vertel het ons:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l  Alvast hartelijk dank voor uw reactie. 

HKB Nieuws

Toegang documentatiecentrum 

Werklieden hebben de laatste hand gelegd aan de vervolmaking van de hellingbaan die toegang geeft tot het documentatiecentrum van de HKB. Er werden loodzware blokken neergelegd van Portugese steen, anderhalve ton per stuk.  Het ziet er mooi uit, maar er is een probleem ontstaan met de toegang naar de vloer van het DC. Die ligt nu een stuk lager!  Onvoorbereide bezoekers dreigen nu een beetje naar beneden te storten. Dit zal ongetwijfeld op een aanvaardbare manier worden opgelost. 
(foto's Jaap van Hassel)

Actueel

Vredesprijs en Vredeswandeling 2022

Vorige week zaterdag werd voor de zesde keer tijdens de internationale Vredesweek in Gooise Meren de Vredesprijs uitgereikt aan hen die een positieve bijdrage hebben geleverd aan het samenleven in de gemeente. Dit jaar ging de prijs naar De Groene Ruijter (De GRRU) en @altijdwerkplaats. De prijs wordt gesymboliseerd in een Vredesboom, die evenals vorig jaar werd geplant in de tuin van de Koptisch Orthodoxe Kerk van St. Verena aan de Ceintuurbaan in Bussum. Voorafgaand kon men deelnemen aan de vredeswandeling, die liep door Bussum-Zuid via het voormalige Bos van Bouvy (nu woonwijk), de vijver bij de Anthoniushof en de Verzetsliedenbuurt weer terug naar de Ceintuurbaan. Nol Verhagen, Klaas Oosterom en Margreet de Broekert, vrijwilligers bij de Historische Kring  gaven uitleg en toelichting over deze locaties.

We hebben 103 gasten en geen leden online